งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองทุนสมทบ ค่าบริการการแพทย์แผนไทย งบ OP 1 บาท / หัวประชากร จัดสรรเพิ่มเติมให้กับจังหวัดที่มีอัตราการใช้บริการ นวดไทยเพื่อการรักษาและฟื้นฟูสภาพสูงกว่าอัตรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองทุนสมทบ ค่าบริการการแพทย์แผนไทย งบ OP 1 บาท / หัวประชากร จัดสรรเพิ่มเติมให้กับจังหวัดที่มีอัตราการใช้บริการ นวดไทยเพื่อการรักษาและฟื้นฟูสภาพสูงกว่าอัตรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองทุนสมทบ ค่าบริการการแพทย์แผนไทย งบ OP 1 บาท / หัวประชากร จัดสรรเพิ่มเติมให้กับจังหวัดที่มีอัตราการใช้บริการ นวดไทยเพื่อการรักษาและฟื้นฟูสภาพสูงกว่าอัตรา การใช้บริการเฉลี่ยในภาพรวม

2 แนวทางการบริหารกองทุนแพทย์แผนไทย ปี 2550 เสนอเลขาธิการ สปสช.ลงนาม ในระเบียบ แจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ กองทุนระดับจังหวัด การเบิกจ่าย (เข้าที่ประชุมคปภจ. 5 กพ.2551) หน่วยบริการรายงานผล ส่งงานแพทย์แผนไทย สสจ. ประเมินติดตาม ตาม CPG งบปี 2550 28.2 ล้าน สมทบตามผลงาน 3 เดือน งบปี 2551 46.477 ล้าน สมทบตามผลงาน 3 เดือน +จัดสรรล่วงหน้า งบOP หน่วยบริการ สมทบ ปี 2551 ยังไม่สมทบ

3 แนวทางการสนับสนุนและเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัด ตั้งกองทุนชดเชยบริการระดับจังหวัด ( ใช้ บ / ช 6 งานแพทย์แผนไทยรวบรวม รายงานและจัดสรร ทุก 3 เดือน ) หน่วยบริการ เฉพาะหน่วยบริการที่จัดบริการ นวดแผนไทย ( ยกเว้น ไชยวาน ) 1. ร้อยละ 20 ให้ทุกหน่วยบริการตาม สัดส่วนผลงาน ครั้งแรก มค - มีค 2. ร้อยละ 80 ให้หน่วยบริการที่มี อัตราบริการสูงกว่า ค่าเฉลี่ย ชมละ 200

4 ระบบรายงานและข้อมูลที่ต้องการ 1. จำนวนครั้งและเวลาที่บริการ เพื่อการรักษาและฟื้นฟู สภาพ รายหน่วยบริการ รายอำเภอ แยก ผู้ป่วย uc ข้อ ราชการและอื่น ๆ 2. การวินิฉัยโรค การรักษา ยา เพื่อแสดงผลลัพธ์การลด การใช้ยา NSAID 3. อัตราค่าบริการที่เรียกเก็บ 4. จำนวนครั้ง / ประเภทของบริการแพทย์แผนไทยประเภท อื่น และแพทย์ทางเลือกที่หน่วยบริการดำเนินการอยู่ 5. คุณสมบัติของผู้ให้บริการแต่ละประเภท แต่ละคน และ แผนความต้องการในการพัฒนา 6. จำนวนรายชื่อ สอ. ที่ให้บริการนวดไทย เพื่อการรักษา / ฟื้นฟูสภาพ

5 หน่วยบริการที่จะทำการเบิกจ่าย ให้ดำเนินการดังนี้ 1.จัดทำแผนพัฒนาส่วนที่ขาด / ไม่ผ่านเกณฑ์ ตามผล การประเมิน ปี 2550-2551 (สถานภาพหน่วยบริการ สปสช.) รายละเอียดตามเอกสาร 5 2.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ผู้ให้บริการด้านการแพทย์ แผนไทย ให้ผ่านเกณฑ์ ( สถานภาพ ผู้ให้บริการ) รายละเอียดตามเอกสาร 5 3. จัดทำรายงานประจำเดือน โดยแยกรายงานการ ให้บริการนวดไทยในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จากรายงาน E- report ส่งงานการแพทย์แผนไทยฯ

6 หน่วยบริการที่จะทำการเบิกจ่าย ให้ดำเนินการดังนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เป็นประจำทุกเดือน (ตัดยอด ณ วันที่ 25 ของเดือน ) เพื่อให้หน่วยบริการ เบิกจ่ายเป็นรายงวดทุก 3 เดือน 4. ประชาสัมพันธ์ระบบบริการให้ผู้รับบริการทราบ 5. จัดทำ CPG ด้านการแพทย์แผนไทย


ดาวน์โหลด ppt กองทุนสมทบ ค่าบริการการแพทย์แผนไทย งบ OP 1 บาท / หัวประชากร จัดสรรเพิ่มเติมให้กับจังหวัดที่มีอัตราการใช้บริการ นวดไทยเพื่อการรักษาและฟื้นฟูสภาพสูงกว่าอัตรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google