งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน ตค.50 – มค.51. รหัส ตัวชี้วัดเกณฑ์ผลการดำเนินงานจังหวัด เป้าหมาย(Y)ผลงาน (X)อัตร า (Z) 1001 ประชาชนที่มี หลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน ตค.50 – มค.51. รหัส ตัวชี้วัดเกณฑ์ผลการดำเนินงานจังหวัด เป้าหมาย(Y)ผลงาน (X)อัตร า (Z) 1001 ประชาชนที่มี หลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงาน ตค.50 – มค.51

2 รหัส ตัวชี้วัดเกณฑ์ผลการดำเนินงานจังหวัด เป้าหมาย(Y)ผลงาน (X)อัตร า (Z) 1001 ประชาชนที่มี หลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการ รักษาพยาบาลและ ฟื้นฟูสภาพด้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ ทางเลือกในสถาน บริการสาธารณสุข ของรัฐ ร้อยละ 15 เป้าหมาย ณ สิ้นปี 2551= 34,485 ครั้ง 5,620 ครั้ง

3 รหัส ตัวชี้วัดเกณฑ์ผลการดำเนินงานจังหวัด เป้าหมาย(Y)ผลงาน (X) อัตรา (Z) 1002 มูลค่าการใช้ยา สมุนไพรไทย ในสถานบริการ สาธารณสุข ของรัฐ รพศ./รพท. ร้อยละ 3 ผลงานปี 2550 724,527 บาท เป้าหมาย 9,477,720 รพช./สอ. ร้อยละ 5 ผลงานปี 2550 1,993,094.08 เป้าหมาย 4,685,585501,005.18

4 แผนปฏิบัติการด้านการแพทย์แผนไทย ปี 2551 ยุทธศาสตร์ที่ 8 บริหารจัดการระบบและ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้มีคุณภาพ มาตรฐาน KSF มีการจัดการความรู้ท้องถิ่นด้านสุขภาพ โดย ชุมชนมีส่วนร่วม (เครือข่าย) 2 ประเด็น KSF สถานบริการสาธารณสุขมีการจัดบริการ แพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 5 ประเด็น

5 KSF มีการจัดการความรู้ท้องถิ่นด้านสุขภาพ โดย ชุมชนมีส่วนร่วม (เครือข่าย) ได้แก่ 1.พัฒนาการจัดทำแผนงานในการดำเนินงานด้าน เครือข่ายแพทย์แผนไทย 2.การดำเนินงานสำรวจการครอบครองสมุนไพร ควบคุม (กวาวเครือ) และแผนจัดการพื้นที่ คุ้มครองสมุนไพร

6 KSF สถานบริการสาธารณสุขมีการจัดบริการ แพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ได้แก่ 1.พัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยใน รพศ. รพช. สอ. PCU ให้ได้มาตรฐาน (การประเมินมาตรฐาน สถานบริการ ร้อยละ 80 ของแห่ง) 2.พัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบงานด้านองค์ ความรู้ในการบริหารจัดการ (การดำเนินการจัดทำ เอกสารคุณภาพมุ่งสู่การปฏิบัติ) 3. พัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านองค์ความรู้ วิชาการในการให้บริการแพทย์แผนไทยที่มี ประสิทธิภาพ (แผนพัฒนาบุคลากร)

7 KSF สถานบริการสาธารณสุขมีการจัดบริการ แพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ได้แก่ 4.สนับสนุนการผสมผสานการบริการด้านการแพทย์ แผนไทยร่วมกับบริการอื่นๆ ( ผู้สูงอายุ, หญิงหลัง คลอด, ผู้ป่วยเบาหวาน) (แนวคิดการดำเนินงาน MEDICAL SPA) 5.ประชาสัมพันธ์มาตรฐานการจัดบริการด้าน การแพทย์แผนไทยให้แก่ประชาชนและประชาคม สุขภาพทุกระดับ (แผนและผลการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม การดำเนินงาน ความรู้)

8 ปี 51 รพ.มี มาตรฐาน และ ค้นพบจุดเด่น ปี 51- 54 เป็นที่รู้จักอย่าง กว้างขวาง ในระดับภาค ปี 55 รพ.แพทย์แผนไทย เป็นที่รู้จักในระดับประเทศ

9 ปี 51 เกิดชมรม หมอพื้นบ้าน ปี 51- 54 ชมรมหมอ พื้นบ้าน มีข้อบังคับที่ ชัดเจน ครบวงจร เพื่อมุ่งสู่ ความเป็นสมาคม ปี 55 สหพันธ์การรวมกลุ่ม มุ่งสู่ สมาคมหมอพื้นบ้านจังหวัด อุดรธานี


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน ตค.50 – มค.51. รหัส ตัวชี้วัดเกณฑ์ผลการดำเนินงานจังหวัด เป้าหมาย(Y)ผลงาน (X)อัตร า (Z) 1001 ประชาชนที่มี หลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google