งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จังหวัดอุดรธานี รอบ 6 เดือน (ต.ค.52-มี.ค.53) เป้าหมาย สตรีอายุ 30- 60 ปี 240,279 ผลงาน 65,541 (27.28 %) ผิดปกติ / ส่ง ต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จังหวัดอุดรธานี รอบ 6 เดือน (ต.ค.52-มี.ค.53) เป้าหมาย สตรีอายุ 30- 60 ปี 240,279 ผลงาน 65,541 (27.28 %) ผิดปกติ / ส่ง ต่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จังหวัดอุดรธานี รอบ 6 เดือน (ต.ค.52-มี.ค.53) เป้าหมาย สตรีอายุ 30- 60 ปี 240,279 ผลงาน 65,541 (27.28 %) ผิดปกติ / ส่ง ต่อ 126 / 126 ระยะ Pre Cancer 108 วินิจฉัยเป็น CA 18 การรักษา - ผ่าตัด 4 ราย - เคมีบำบัด 8 ราย - รังสีรักษา + เคมีบำบัด 6 ราย

2 แนวทางการดำเนินงาน 1.ประชุมผู้รับผิดชอบงาน/ ผู้เกี่ยวข้องเพื่อ การพัฒนา ปรับปรุงระบบการลงข้อมูล รายงานให้มีประสิทธิภาพ 2.พัฒนาระบบเครือข่าย โดยการสร้างการมี ส่วนร่วมกลุ่มสตรีแกนนำ อสม. อบต. ในการ ดำเนินงานด้านการจัดสรรงบประมาณ การจัดกิจกรรมรณรงค์ การให้ความรู้แก่ กลุ่มสตรี เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

3 แนวทางการดำเนินงาน 3.รณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกใน ประชากรกลุ่มเป้าหมายทั้งในและนอก สถานบริการ 4.ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน กรณีที่กลุ่มเสี่ยงไม่สะดวกมาตรวจที่สถาน บริการ 5.รพสต. ร่วมกับ รพ.ติดตามผู้ป่วยให้มารับ การรักษาให้ครบตามกำหนด

4 แนวทางการดำเนินงาน 6.พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วย 7.สนับสนุนสื่อ เอกสาร ข้อมูลวิชาการ 8.พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล 9.นิเทศ กำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง

5 ผังกำกับงานโครงการป้องกันและควบคุม มะเร็งปากมดลูก

6 ผังกำกับงานโครงการป้องกันและควบคุม มะเร็งปากมดลูก

7 ปัญหาอุปสรรค หน่วยบริการ / รพสต. ส่งข้อมูล การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจาก โปรแกรม CxS 2010 ให้สถาบันมะเร็ง แห่งชาติ ล่าช้า เนื่องจากมีโปรแกรมใช้ งานที่หลากหลาย ทำให้มีการบันทึกข้อมูล หลายครั้ง


ดาวน์โหลด ppt ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จังหวัดอุดรธานี รอบ 6 เดือน (ต.ค.52-มี.ค.53) เป้าหมาย สตรีอายุ 30- 60 ปี 240,279 ผลงาน 65,541 (27.28 %) ผิดปกติ / ส่ง ต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google