งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป้าหมาย สตรีอายุ ปี 240,279 ผลงาน 65,541 (27.28 %) ผิดปกติ/ ส่งต่อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป้าหมาย สตรีอายุ ปี 240,279 ผลงาน 65,541 (27.28 %) ผิดปกติ/ ส่งต่อ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จังหวัดอุดรธานี รอบ 6 เดือน (ต.ค.52-มี.ค.53)
เป้าหมาย สตรีอายุ ปี 240,279 ผลงาน 65,541 (27.28 %) ผิดปกติ/ ส่งต่อ 126 / 126 ระยะ Pre Cancer 108 วินิจฉัยเป็น CA 18 การรักษา ผ่าตัด 4 ราย เคมีบำบัด 8 ราย รังสีรักษา+เคมีบำบัด 6 ราย

2 แนวทางการดำเนินงาน 1.ประชุมผู้รับผิดชอบงาน/ ผู้เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนา ปรับปรุงระบบการลงข้อมูลรายงานให้มีประสิทธิภาพ 2.พัฒนาระบบเครือข่าย โดยการสร้างการมีส่วนร่วมกลุ่มสตรีแกนนำ อสม. อบต. ในการดำเนินงานด้านการจัดสรรงบประมาณ การจัดกิจกรรมรณรงค์ การให้ความรู้แก่กลุ่มสตรี เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

3 แนวทางการดำเนินงาน 3.รณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในประชากรกลุ่มเป้าหมายทั้งในและนอกสถานบริการ 4.ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน กรณีที่กลุ่มเสี่ยงไม่สะดวกมาตรวจที่สถานบริการ 5.รพสต. ร่วมกับ รพ.ติดตามผู้ป่วยให้มารับการรักษาให้ครบตามกำหนด

4 แนวทางการดำเนินงาน 6.พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วย
7.สนับสนุนสื่อ เอกสาร ข้อมูลวิชาการ 8.พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล 9.นิเทศ กำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง

5 ผังกำกับงานโครงการป้องกันและควบคุม
มะเร็งปากมดลูก

6 ผังกำกับงานโครงการป้องกันและควบคุม
มะเร็งปากมดลูก

7 ปัญหาอุปสรรค หน่วยบริการ / รพสต. ส่งข้อมูลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจากโปรแกรม CxS ให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ล่าช้า เนื่องจากมีโปรแกรมใช้งานที่หลากหลาย ทำให้มีการบันทึกข้อมูลหลายครั้ง


ดาวน์โหลด ppt เป้าหมาย สตรีอายุ ปี 240,279 ผลงาน 65,541 (27.28 %) ผิดปกติ/ ส่งต่อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google