งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มิติใหม่ของการ บริหารจัดการภาครัฐ มิติใหม่ของการ บริหารจัดการภาครัฐ โดย รองปลัดกระทรวง สาธารณสุข ( แพทย์หญิงศิริพร กัญ ชนะ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มิติใหม่ของการ บริหารจัดการภาครัฐ มิติใหม่ของการ บริหารจัดการภาครัฐ โดย รองปลัดกระทรวง สาธารณสุข ( แพทย์หญิงศิริพร กัญ ชนะ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มิติใหม่ของการ บริหารจัดการภาครัฐ มิติใหม่ของการ บริหารจัดการภาครัฐ โดย รองปลัดกระทรวง สาธารณสุข ( แพทย์หญิงศิริพร กัญ ชนะ )

2 เป้าประสงค์การพัฒนา ระบบราชการไทย การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการ ทำงาน การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการ ทำงาน การปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร ราชการแผ่นดิน การปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร ราชการแผ่นดิน การรื้อปรับระบบการเงินและ การงบประมาณ การรื้อปรับระบบการเงินและ การงบประมาณ การสร้างระบบบริหารงานบุคคลและ ค่าตอบแทนใหม่ การสร้างระบบบริหารงานบุคคลและ ค่าตอบแทนใหม่ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้า มามีส่วนร่วม การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้า มามีส่วนร่วม

3 การปฏิรูประบบราชการ ในส่วนของโครงสร้าง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน พ. ศ. 2545 กฎกระทรวง ปรับปรุงส่วนราชการในกระทรวง ในส่วนของโครงสร้าง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน พ. ศ. 2545 กฎกระทรวง ปรับปรุงส่วนราชการในกระทรวง ในส่วนของข้าราชการ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล เรือน พ. ศ. 2551 ในส่วนของข้าราชการ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล เรือน พ. ศ. 2551

4 สาระสำคัญพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551 การยกเลิก ระบบ ซี การยกเลิก ระบบ ซี แบ่งประเภทข้าราชการพลเรือน เป็น 4 ประเภท แบ่งประเภทข้าราชการพลเรือน เป็น 4 ประเภท ก. พ. มอบอำนาจให้ส่วนราชการ ตัดสินใจ ในการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล ก. พ. มอบอำนาจให้ส่วนราชการ ตัดสินใจ ในการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

5 ภาระงาน o การปรับปรุงมาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง o การจัดตำแหน่งเข้าสู่ระบบ ใหม่ o การจัดคนลง o การประเมินผลการปฏิบัติงาน o การเลื่อนขั้นเงินเดือน

6 สิ่งที่ สิ่งที่ดำเนินการ ตั้งศูนย์บริหารการปรับเปลี่ยนระบบ บริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งศูนย์บริหารการปรับเปลี่ยนระบบ บริหารทรัพยากรบุคคล ระงับการดำเนินการ เกี่ยวกับงานบุคคล ตั้งแต่ 1 ก. ค. 2551 ระงับการดำเนินการ เกี่ยวกับงานบุคคล ตั้งแต่ 1 ก. ค. 2551 จัดบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งให้เสร็จ ประมาณเดือนตุลาคม 2551 จัดบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งให้เสร็จ ประมาณเดือนตุลาคม 2551


ดาวน์โหลด ppt มิติใหม่ของการ บริหารจัดการภาครัฐ มิติใหม่ของการ บริหารจัดการภาครัฐ โดย รองปลัดกระทรวง สาธารณสุข ( แพทย์หญิงศิริพร กัญ ชนะ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google