งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานทันตสาธารณสุข ในหน่วยบริการปฐมภูมิ มาตรฐานการขึ้นทะเบียนของหน่วยบริการปฐมภูมิ (ตัวชี้วัดที่ 9 : การเข้าถึงบริการทันตกรรมและงาน ทันตสาธารณสุขที่จำเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานทันตสาธารณสุข ในหน่วยบริการปฐมภูมิ มาตรฐานการขึ้นทะเบียนของหน่วยบริการปฐมภูมิ (ตัวชี้วัดที่ 9 : การเข้าถึงบริการทันตกรรมและงาน ทันตสาธารณสุขที่จำเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานทันตสาธารณสุข ในหน่วยบริการปฐมภูมิ มาตรฐานการขึ้นทะเบียนของหน่วยบริการปฐมภูมิ (ตัวชี้วัดที่ 9 : การเข้าถึงบริการทันตกรรมและงาน ทันตสาธารณสุขที่จำเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10) มาตรฐานที่ 7 การเข้าถึงบริการทันตกรรม และงานทันตสาธารณสุขที่จำเป็น

2 เกณฑ์การเข้าถึงบริการทันตกรรม และ งานทันตสาธารณสุขที่จำเป็น 1. เพื่อให้เกิดงานบริการส่งเสริมทันตสุขภาพและทันตกรรม ป้องกันในพื้นที่ 2. มีระบบข้อมูลด้านทันตสาธารณสุขระดับพื้นที่ 1.อัตราการใช้บริการทางทันตกรรม = จำนวนครั้งการให้บริการทันตกรรมสิทธิ UC x 1,000 จำนวนประชากร UC ในพื้นที่รับผิดชอบ 2. สัดส่วนการให้บริการทันตสาธารณสุข = จำนวนครั้งการให้บริการงานส่งเสริมทันตสุขภาพและทันตกรรมป้องกัน จำนวนครั้งการให้บริการงานรักษาทันตกรรมพื้นฐาน

3 งานทันตสาธารณสุขในหน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการปฐมภูมิ ที่มีทันตาภิบาล งานส่งเสริมสุขภาพ ช่องปาก ( ค้นหา / คัดกรอง / ปรับ พฤติกรรม ) 1. กลุ่มแม่และเด็ก : ANC WBC และศพด. 2. กลุ่มเด็กวัยเรียน : อนามัย โรงเรียน : ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี 3. กลุ่มผู้สูงอายุ : ชมรม ผู้สูงอายุ 4. กลุ่มอื่นๆ หน่วยบริการปฐมภูมิ ที่มีไม่มีทันตาภิบาล งานส่งเสริมสุขภาพ ช่องปาก ( ค้นหา / คัดกรอง / ปรับ พฤติกรรม ) 1. กลุ่มแม่และเด็ก : ANC WBC และศพด. 2. กลุ่มเด็กวัยเรียน : อนามัย โรงเรียน : รร. ส่งเสริม สุขภาพ : เด็กไทยทำ ได้ 3. กลุ่มผู้สูงอายุ : ชมรม ผู้สูงอายุ 4. กลุ่มอื่นๆ งานบริการทัน ตกรรม ให้บริการทันตก รรมตามขีด ความสามารถ งานบริการทัน ตกรรม - ระบบส่งต่อ - นัดหมายตามวัน เวลาที่ประสาน / ข้อตกลงกับ หน่วยบริการ ทุติยภูมิ ( 1 วัน ต่อสัปดาห์ )

4 รายงานการปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข ข้อมูล 18 แฟ้ม รายงาน ประจำเดือน OP Individual 46 บาทต่อคน การเคลือบปิดหลุมร่องฟัน 6, 127 บาท

5 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt งานทันตสาธารณสุข ในหน่วยบริการปฐมภูมิ มาตรฐานการขึ้นทะเบียนของหน่วยบริการปฐมภูมิ (ตัวชี้วัดที่ 9 : การเข้าถึงบริการทันตกรรมและงาน ทันตสาธารณสุขที่จำเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google