งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำแนวคิด Chronic Disease Management มาประยุกต์กับ การจัดการโรคความผิดปกติแต่ กำเนิด ปากแหว่งเพดานโหว่ นายแพทย์ ชูชัย ศรชำนิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำแนวคิด Chronic Disease Management มาประยุกต์กับ การจัดการโรคความผิดปกติแต่ กำเนิด ปากแหว่งเพดานโหว่ นายแพทย์ ชูชัย ศรชำนิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำแนวคิด Chronic Disease Management มาประยุกต์กับ การจัดการโรคความผิดปกติแต่ กำเนิด ปากแหว่งเพดานโหว่ นายแพทย์ ชูชัย ศรชำนิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการโรค เฉพาะ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ chuchai.s@nhso.go.th

2 กว่าร้อยละ 50 ของคนไทยทุกช่วง วัย มีภาวะความเจ็บป่วยเรื้อรัง อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากกว่า  เบาหวาน และภาวะที่เกี่ยวข้องกับเบาหวาน ( ตา ไตวายเรื้อรัง หัวใจและหลอดเลือด หลอดเลือดใน สมอง โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง ลมชัก ข้อและกระดูก ภาวะความผิดปกติทางจิต และภาวะความกดดัน ทางจิต ความผิดปกติแต่กำเนิด ทั้งจากกรรมพันธุ์ และ พัฒนาการ

3 ทุกข์ของ Chronic Conditions มุมมองที่ต้องทำความเข้าใจ  ปัญหาภาวะความเจ็บป่วยที่เป็นต่อเนื่องไป ตลอดชีวิต อาจไม่หายแต่สามารถควบคุมหรือ หยุดยั้ง ไม่ให้มีความรุนแรง มากขึ้นต่อไปได้  ความเจ็บป่วยเรื้อรัง มีผลกระทบร่วมกันทั้งต่อ บุคคลนั้น ครอบครัว สังคมปฏิสัมพันธ์กับ สังคม จิตใจ ความมั่นใจ ความท้อแท้ ครอบครัว การเข้าสังคมแบบแปลกแยก เศรษฐกิจ รายได้ ความสามารถในการสร้าง ผลิตภาพแก่สังคม การแบกรับภาระทรัพยากรของระบบ สาธารณสุข ทั้งงบประมาณ และการต้องใช้ บุคลากร การสื่อสารกับผู้ให้บริการระดับต่างๆ

4 Disease management : a systems approach to improving patient outcomes “ การจัดการระบบการดูแลผู้ป่วย โดยรวมการ คัดกรองความเสี่ยง การตรวจวินิจฉัย การ รักษา และการประเมินผล เพื่อให้เกิดสมดุล ระหว่าง ผลการรักษา คุณภาพชีวิต และ ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม เน้นให้เกิดความร่วมมือ ในการรักษาระหว่างผู้ให้บริการ ผู้ป่วย และ ครอบครัว และผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ ”

5 Approach ของสำนักบริหาร จัดการโรคเฉพาะ สำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ Catastrophic Case Management Disease Management Chronic And Complex illness Transplant ?? LeukemiaLymphomaHemophilia Heart surgery Acute Coronary Syndrome (PCI 2008) HIV / AIDS, TB Diabetes, DR Cataract Cleft lip – palate CKD (pilot) Stem Cell (pilot 2008) Thalassemia (pilot 2008) Epilepsy (pilot )

6 Disease Management Intervention Points สำหรับความผิดปกติแต่กำเนิด ปาก แหว่ง เพดานโหว่ Primary Prevention ถ้าทำได้ เก็บข้อมูล ยสส. 3 Secondary Prevention Tertiary Prevention พบความผิดปกติ Defect มีภาระโรค Chronic Disease Associated ทำให้มี คุณภาพชีวิตที่ ดีภายใต้การ เอื้ออาทรจาก สังคม ครอบครัว Maintain Quality of Life จัดการ co morbidities ในช่องปากในช่องปาก การพูดการพูด Early treatment Surgical correction Clinical Finding เมื่อ คลอด คลอด อายุ 10 -15 ปี Case manager บริหารด้วยข้อมูลใน register DMIS

7 สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ ก้าวสู่ยุคที่ สอง EFFECTIVE CHRONIC DISEASE MANAGEMENT รอให้มี ภาวะแทรกซ้อน ภาวะเจ็บป่วย เฉียบพลัน แล้ว ติดตาม ไล่กวด จ่ายเงิน ให้บริการที่มี ค่าใช้จ่ายสูง จัดการเชิงรุก ป้องกัน ควบคุม หยุดยั้งในทันที ที่เจอปัญหา จัดชุดสิทธิ ประโยชน์ จ่ายเงินตาม evidence based care

8 Disease Management ที่ สปสช. ทำอะไร กับ การบริหารจัดการภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ = 3Rs  Registration www.nhso.go.th ลงทะเบียนสิทธิ โดยให้สามารถลงได้ที่สถานที่เกิด เพื่อให้สามารถ ร่วมมือกันส่งต่อมารักษาผ่าตัดและให้การดูแล ช่วยเหลือwww.nhso.go.th  Recall ญาติ ( พ่อ แม่ ) เพื่อให้มาดูแลรักษาตาม กำหนดเวลา ผ่าตัด ฝึกการพูด ทันตกรรมบำบัด ด้วยสมุดคู่มือประจำตัวผู้ป่วย ระบบติดตามนัดโดย Case Manager  Review ทบทวนกับเครือข่ายการจัดบริการใน พื้นที่ต่างๆ เพื่อให้จัดบริการตามแนวเวชปฏิบัติที่ กำหนด และมีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม ข้อตกลง ( ค่าการผ่าตัด / ค่าทันตกรรมบำบัด / ค่า ฝึกการพูด )

9 Chronic Care Model เราต้องเดินไปด้วยกันทั้งภาค บริการและชุมชนเข้มแข็ง Epping-Jordan, J E et al. Qual Saf Health Care 2004;13:299-305 Copyright ©2004 BMJ Publishing Group Ltd.

10 PCTs need to work in partnership with other NHS Trusts (including ambulance trusts) and social care to develop integrated approaches to care. A key issue is the sharing of incentives to promote high quality care. Many of the pieces are in place: The Expert Patient programme, NHS Direct and digital TV pilots, but some is patchy. We must build on the use of evidence based guidelines for the treatment of chronic diseases and incorporate them in IT systems to make it easier to do the right thing. We should build on the strengths of multidisciplinary team working (including social care) with a strong centre in primary care. The NHS could increase its use of risk stratification and case management of high risk patients. PCTs need local strategic partnerships with local authorities, engaging community and voluntary organisations สปสช. หน่วยบริการจะต้องร่วมกันเพื่อ พัฒนาระบบการดูแลแบบบูรณาการ ร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับการ ยกระดับคุณภาพบริการ ผู้มีภาวะ เจ็บป่วยเรื้อรังที่ สามารถจัดการ สุขภาพส่วนตน ได้ดีมาเป็น ผู้เชี่ยวชาญภูมิ ปัญญาแกนนำ ท้องถิ่น Remember the three Rs: IT should can support care planning, risk stratification, and monitoring the quality of care on offer. Information systems need to support the transfer of information. ใช้แนวเวชปฏิบัติที่มีหลักฐาน อ้างอิงเป็นเกณฑ์เพื่อจัดการกับ ภาวะการเจ็บป่วยเรื้อรัง โดยใช้ ประโยชน์จาก IT ให้ง่ายต่อการ ดำเนินการ สร้างทีมสหสาขา วิชาชีพที่เข้มแข็ง ( รวมทั้งการดูแลด้าน สังคมสงเคราะห์ ) ส่งเสริมการจัดการ ข้อมูลความเสี่ยง และ case management หน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการประจำเป็น พันธมิตรกับองค์กร บริหารส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย อาสาสมัคร 3 Rs: ระบบสารสนเทศ DMIS จะช่วยสนับสนุนการ วางแผนการดูแล การ กำหนดระดับความเสี่ยง การเฝ้าติดตามคุณภาพการ ดูแล การส่งผ่านข้อมูลถึง กันและกัน


ดาวน์โหลด ppt การนำแนวคิด Chronic Disease Management มาประยุกต์กับ การจัดการโรคความผิดปกติแต่ กำเนิด ปากแหว่งเพดานโหว่ นายแพทย์ ชูชัย ศรชำนิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google