งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ร่วมโครงการ นางสาวดรุณรัตน์ แก้วมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ร่วมโครงการ นางสาวดรุณรัตน์ แก้วมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ร่วมโครงการ 1. 51312305 นางสาวดรุณรัตน์ แก้วมูล
     นางสาวดรุณรัตน์    แก้วมูล      นางสาววราภรณ์  ปานเงิน      ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญชลี   ลำดวน      นางสาวปณัชรี   ภู่ศิริ      นางสาววัชรียา  เนียมปาน

2 กรณีศึกษา Suicide by Hydroxyzine
จนปัญญารักษาโรคร้าย 2สามี-ภรรยาแต่ง3วันฆ่าตัวตาย

3 SUICIDE การฆ่าตัวตาย

4 ปัจจัยที่นำไปสู่การฆ่าตัวตาย
๏ การฆ่าผู้อื่นแล้วฆ่าตัวตายตาม ๏ รูปแบบการฆ่าตัวตาย ๏ การกินยาฆ่าตัวตาย

5 สถิติการฆ่าตัวตาย แนวโน้มสังคมในปัจจุบัน มีสถิติการฆ่าตัวตายหรือพยายามกระทำสูงขึ้น
ประเทศที่มีการฆ่าตัวตายสูงสุด คือ อันดับ 1 ได้แก่  ประเทศฮังการี โดยมีอัตราการฆ่าตัวตายของประชากร คือ 38.6 : 100,000 คน รองลงมาคือ  ประเทศศรีลังกา  ประเทศไทย อันดับที่ 26  โดยมีอัตราการฆ่าตัวตายของประชากรคือ ประมาณ 9 : 100,000 คน  โดยประชากรที่ฆ่าตัวตายในปัจจุบัน อายุ ปี มีมากขึ้น

6 สถิติการฆ่าตัวตาย จังหวัดที่มีการฆ่าตัวตายสูงสุดในไทย คือ เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย ระยอง จันทบุรี ประเด็นสำคัญคือ จังหวัดดังกล่าวล้วนแต่เป็นจังหวัดท่องเที่ยง อันอาจมีสาเหตุการฆ่าตัวตายจาก โรคเอดส์ อาการ หรือ สัญลักษณ์อันตรายของผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย คือ มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย ต่อเนื่อง 2 อาทิตย์ขึ้นไป   มีอาการเตือนคนข้างเคียง  มีความคิด ไม่อยากอยู่เพราะทรมาน

7 Drug

8 Histamine Antihistamine Hydroxyzine

9 Hydroxyzine ชื่อสามัญทางยา (generic name) ไฮโดรไซซีน (hydroxyzine)
(hye drox' i zeen)

10 Hydroxyzine ชื่อสามัญทางยา (generic name) ไฮโดรไซซีน(hydroxyzine)
ชื่อทางการค้า (Brand Names) Anx® Atarax® Atarax® Syrup Vistaril®

11 ชื่อทางเคมีและสูตรโครงสร้าง
Hydroxyzine: 2-(2-{4-[(4-chlorophenyl)(phenyl)methyl]piperazin-1-yl}ethoxy)ethanol

12 Hydroxyzine ข้อมูลทั่วไป (general information)
รูปแบบและการเก็บรักษา (form and storage) ข้อบ่งใช้ (indication for use) ขนาดการใช้ยา ผลข้างเคียงจากการใช้ยา คำแนะนำการและข้อควรระวังใช้ยา พิษวิทยา

13 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288
องค์ประกอบภายนอกของความผิด * “ผู้ใด” * “ฆ่า” * “ผู้อื่น” องค์ประกอบภายใน - มาตรา 59 กระทำโดยเจตนา

14 ฆ่าตัวตาย * ผู้สนับสนุน * เป็นต้นเหตุ ให้กำลัง ยุยง เชิญชวน ชักจูง
ให้อาวุธ ให้กำลัง ยุยง เชิญชวน ชักจูง ท้าทาย * เป็นต้นเหตุ

15 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 292
ความรับผิดของผู้สนับสนุนหรือเป็นต้นเหตุให้บุคคลอื่นฆ่าตัวตาย ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 292 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 293

16 กฎหมายยา แบ่งตามความเข้มงวดของการจัดจำหน่าย แบ่งยาออกเป็น 2 แผน
- แผนปัจจุบัน - แผนโบราณ แบ่งตามความเข้มงวดของการจัดจำหน่าย - ยาควบคุมพิเศษ - ยาอันตราย - ยาสามัญประจำบ้าน - ยาบรรจุเสร็จ

17 ยามีพิษหรือวัตถุมีพิษ สารออกฤทธิ์หรือวัตถุที่มีสารออกฤทธิ์ผสมอยู่ด้วย และความหมายรวมถึงวัตถุมีพิษธรรมดา และวัตถุมีพิษร้ายแรง สารออกฤทธิ์ เคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติอันอาจทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ หรือทรัพย์สิน

18 การเข้าสู่ร่างกายของยาพิษ
๏ เข้าตามทางเดินของอาหาร (เข้าทางปาก) ๏ เข้าโดยทางระบบหายใจ (เข้าทางจมูก) ๏ เข้าทางผิวหนัง ๏ เข้าทางอวัยวะสืบพันธ์และทวารหนัก

19 หลักการเบื้องต้นในการเก็บวัตถุพยานส่งตรวจ
๏ วิธีการเก็บวัตถุพยาน ๏ การส่งวัตถุเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารเป็นพิษ ๏ วิธีป้องกันไม่ให้ตัวอย่างเสียสภาพ ๏ ภาชนะที่ใช้สำหรับการบรรจุอวัยวะ หรือวัตถุของกลางเพื่อนำตรวจพิสูจน์

20 การตรวจทางนิติพยาธิวิทยา (Forensic Pathology)

21 โจทย์ Drug Poisoning

22 ตัวอย่างที่ได้รับ

23 Screening test by TDx

24 เครื่อง TDx หลักการสำคัญ Ag + Ab วัดด้วย FPIA ปริมาณสาร ng/ml

25 ผลการตรวจวิเคราะห์ ผลการตรวจ ไม่พบ Benzodiazepine
ไม่พบ Methamphetamine ไม่พบ Morphine ไม่พบ Antidepressant

26 ทดสอบด้วยวิธี Color test
สารตั้งแต่ 2 สาร ทำปฏิกิริยากัน ปรากฏสีที่จำเพาะ

27 Color test

28 ผลการตรวจวิเคราะห์ ไม่พบ paracetamol ไม่พบ Aspirin
ไม่พบ Organophosphate ไม่พบ paraquat ไม่พบ Benzodiazepine ไม่พบ Thulium

29 Screening by spectrophotometer

30 ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นต่างกัน
หลักการ สารแต่ละชนิด ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นต่างกัน

31 ผลการตรวจวิเคราะห์

32 หลักการ TLC เป็นการแยกสารผสมออกจากกัน โดยอาศัยหลักการละลายและการดูดซับที่แตกต่างกันของสาร ทำให้การเคลื่อนที่ผ่านตัวดูดซับแตกต่างกัน เป็นผลให้สามารถแยกสารผสมออกจากกันได้

33

34 ผลการตรวจ ไม่พบ Cabarmate ในน้ำล้างกระเพาะ

35 Confirming test HPLC HIGH PERFORMANCE LIQUID CHOMATOGRAPHY

36 ผลการตรวจ Case 1 พบ Hydroxyxine 5.309 ug/ml ในเลือด
พบ Hydroxyxine ug/ml ในContent Case 2


ดาวน์โหลด ppt ผู้ร่วมโครงการ นางสาวดรุณรัตน์ แก้วมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google