งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ร่วมโครงการ 1. 51312305 นางสาวดรุณ รัตน์ แก้วมูล 2. 51312321 นางสาววรา ภรณ์ ปานเงิน 3. 51312338 ว่าที่ร้อยตรีหญิง อัญชลี ลำดวน 4. 51312342 นางสาวปณัช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ร่วมโครงการ 1. 51312305 นางสาวดรุณ รัตน์ แก้วมูล 2. 51312321 นางสาววรา ภรณ์ ปานเงิน 3. 51312338 ว่าที่ร้อยตรีหญิง อัญชลี ลำดวน 4. 51312342 นางสาวปณัช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ร่วมโครงการ 1. 51312305 นางสาวดรุณ รัตน์ แก้วมูล 2. 51312321 นางสาววรา ภรณ์ ปานเงิน 3. 51312338 ว่าที่ร้อยตรีหญิง อัญชลี ลำดวน 4. 51312342 นางสาวปณัช รี ภู่ศิริ 5. 51312343 นางสาววัชรี ยา เนียมปาน

2 กรณีศึกษา Suicide by Hydroxyzine จนปัญญารักษาโรคร้าย 2 สามี - ภรรยาแต่ง 3 วันฆ่าตัวตาย

3 SUICIDE การฆ่าตัว ตาย

4 ปัจจัยที่นำไปสู่การฆ่า ตัวตาย ๏ การฆ่าผู้อื่นแล้วฆ่าตัวตาย ตาม ๏ รูปแบบการฆ่าตัวตาย ๏ การกินยาฆ่าตัวตาย

5 สถิติการฆ่าตัว ตาย แนวโน้มสังคมในปัจจุบัน มีสถิติการฆ่าตัว ตายหรือพยายามกระทำสูงขึ้น ประเทศที่มีการฆ่าตัวตายสูงสุด คือ อันดับ 1 ได้แก่ ประเทศฮังการี โดยมีอัตราการฆ่า ตัวตายของประชากร คือ 38.6 : 100,000 คน รองลงมาคือ ประเทศศรีลังกา ประเทศไทย อันดับที่ 26 โดยมีอัตราการ ฆ่าตัวตายของประชากรคือ ประมาณ 9 : 100,000 คน โดยประชากรที่ฆ่าตัวตายในปัจจุบัน อายุ 15 - 24 ปี มีมากขึ้น

6 จังหวัดที่มีการฆ่าตัวตายสูงสุดในไทย คือ เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย ระยอง จันทบุรี ประเด็นสำคัญคือ จังหวัด ดังกล่าวล้วนแต่เป็นจังหวัดท่องเที่ยง อัน อาจมีสาเหตุการฆ่าตัวตายจาก โรคเอดส์ อาการ หรือ สัญลักษณ์อันตรายของผู้ที่ เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย คือ มีความคิด อยากฆ่าตัวตาย ต่อเนื่อง 2 อาทิตย์ขึ้น ไป มีอาการเตือนคนข้างเคียง มีความคิด ไม่อยากอยู่เพราะทรมาน สถิติการ ฆ่าตัวตาย

7 Drug

8 Histam ine Hydroxy zine Antihistamine

9 Hydroxyzine ชื่อสามัญทางยา (generic name) ไฮโดรไซซีน (hydroxyzine) (hye drox' i zeen)

10 Hydroxyzi ne ชื่อสามัญทางยา (generic name) ไฮโดรไซซีน (hydroxyzine) ชื่อทางการค้า (Brand Names) Anx® Atarax® Atarax® Syrup Vistaril®

11 ชื่อทางเคมีและสูตร โครงสร้าง Hydroxyzine: 2-(2-{4-[(4- chlorophenyl)(phenyl)methyl]piperazin- 1-yl}ethoxy)ethanol

12 Hydroxy zine ข้อมูลทั่วไป (general information) รูปแบบและการเก็บรักษา (form and storage) ข้อบ่งใช้ (indication for use) ขนาดการใช้ยา ผลข้างเคียงจากการใช้ยา คำแนะนำการและข้อควรระวังใช้ยา พิษวิทยา

13 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 องค์ประกอบภายนอก ของความผิด * “ ผู้ใด ” * “ ฆ่า ” * “ ผู้อื่น ” องค์ประกอบภายใน กระทำโดย เจตนา - มาตรา 59

14 ฆ่าตัวตาย * ผู้สนับส นุน - ใ- ให้อาวุธ - ให้กำลัง - ยุยง - เชิญชวน - ชักจูง - ท้าทาย * เป็นต้นเหตุ

15 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 292 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 293 ความรับผิดของผู้สนับสนุนหรือเป็นต้นเหตุ ให้บุคคลอื่นฆ่าตัวตาย

16 กฎหมายยา แบ่งยาออกเป็น 2 แผน - แผนปัจจุบัน - แผนโบราณ แบ่งตามความเข้มงวดของ การจัดจำหน่าย - ยาควบคุม พิเศษ - ยาอันตราย - ยาบรรจุเสร็จ - ยาสามัญ ประจำบ้าน

17 ยามีพิษหรือวัตถุมีพิษ สารออกฤทธิ์ หรือวัตถุที่มีสารออกฤทธิ์ผสมอยู่ด้วย และ ความหมายรวมถึงวัตถุมีพิษธรรมดา และ วัตถุมีพิษร้ายแรง สารออกฤทธิ์ เคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดที่มี คุณสมบัติอันอาจทำให้เกิด อันตรายแก่บุคคล สัตว์ หรือ ทรัพย์สิน

18 การเข้าสู่ร่างกายของยา พิษ ๏ เข้าตามทางเดินของอาหาร ( เข้าทางปาก ) ๏ เข้าโดยทางระบบหายใจ ( เข้า ทางจมูก ) ๏ เข้าทางผิวหนัง ๏ เข้าทางอวัยวะสืบพันธ์และ ทวารหนัก

19 หลักการเบื้องต้นในการเก็บ วัตถุพยานส่งตรวจ ๏ วิธีการเก็บวัตถุพยาน ๏ การส่งวัตถุเพื่อตรวจวิเคราะห์หา สารเป็นพิษ ๏ วิธีป้องกันไม่ให้ตัวอย่างเสีย สภาพ ๏ ภาชนะที่ใช้สำหรับการบรรจุ อวัยวะ หรือวัตถุของกลางเพื่อนำ ตรวจพิสูจน์

20 การตรวจทางนิติพยาธิวิทยา (Forensic Pathology)

21 โจท ย์ Drug Poisoning

22 ตัวอย่างที่ได้รับ

23 Screening test by TDx

24 เครื่อง TDx หลักการสำคัญ Ag + Ab วัดด้วย FPIA ปริมาณสาร ng/ml

25 ผลการตรวจวิเคราะห์ ผลการตรวจ ไม่พบ Benzodiazepin e ไม่พบ Methampheta mine ไม่พบ Morphine ไม่พบ Antidepressant

26 ทดสอบด้วยวิธี Color test สารตั้งแต่ 2 สาร ทำ ปฏิกิริยากัน ปรากฏสีที่จำเพาะ

27 Color test

28 ผลการตรวจวิเคราะห์ ไม่พบ paracetamol ไม่พบ Aspirin ไม่พบ Organophosphate ไม่พบ paraquat ไม่พบ Benzodiazepine ไม่พบ Thulium

29 Screening by spectrophotometer

30 หลักการ สารแต่ละชนิด ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นต่างกัน

31 ผลการตรวจวิเคราะห์

32 หลักการ TLC เป็นการแยกสารผสมออกจากกัน โดยอาศัยหลักการละลายและ การดูดซับที่แตกต่างกันของสาร ทำให้การเคลื่อนที่ผ่านตัวดูดซับ แตกต่างกัน เป็นผลให้สามารถ แยกสารผสมออกจากกันได้

33

34 ผลการตรวจ ไม่พบ Cabarmate ใน น้ำล้างกระเพาะ

35 Confirming test HPLC HIGH PERFORMANCE LIQUID CHOMATOGRAPHY

36 ผลการตรวจ Case 1 พบ Hydroxyxine 5.309 ug/ml ในเลือด พบ Hydroxyxine 279.284 ug/ml ใน Content Case 2 พบ Hydroxyxine 5.309 ug/ml ในเลือด


ดาวน์โหลด ppt ผู้ร่วมโครงการ 1. 51312305 นางสาวดรุณ รัตน์ แก้วมูล 2. 51312321 นางสาววรา ภรณ์ ปานเงิน 3. 51312338 ว่าที่ร้อยตรีหญิง อัญชลี ลำดวน 4. 51312342 นางสาวปณัช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google