งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุม “ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านระบาด วิทยาและทีม SRRT จังหวัดนครปฐม ” วันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2550 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ดรุณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุม “ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านระบาด วิทยาและทีม SRRT จังหวัดนครปฐม ” วันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2550 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ดรุณี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุม “ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านระบาด วิทยาและทีม SRRT จังหวัดนครปฐม ” วันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2550 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ดรุณี โพธิ์ศรี

2 หัวข้อ ความสำคัญของ SRRT ปัญหาการปฏิบัติงานที่พบในปี 2550 การแก้ไขปัญหาปี 2551 ประเด็นหารือเรื่องต่าง ๆ

3 ความสำคัญของ “ งานระบาดวิทยา และทีม SRRT ”

4 สรุปจำนวนทีม SRRT ( ณ วันที่ 1 มีนาคม 2549) ระดับทีม จน. หน่วยงา น จน. ทีม ที่ แต่งตั้ง จริง หมายเหตุ ( เกณฑ์เดิม ) ทีมอำเภอ (876 อำเภอ + 65 ศูนย์บริการ สธ. กทม.) 941961 เดิม 926 อำเภอ อำเภอ ละ 1 ทีม ทีมจังหวัด + กทม. 76128 จังหวัดละ 1 ทีม ทีมเขต ( สคร.) 1241 เขตละ 2 ทีม ทีมส่วนกลาง 18 4 ทีม รวม 1,0301,138 1,030 ทีม

5 ประเด็นปัญหา ที่พบ ในปี 2550

6 ตารางการทำงาน ระบาด วิทยาและ SRRT ปี งบประมาณ 2550

7 นโยบายและการ จัดการ นโยบายพัฒนา SRRT เร่งรัดผลงานการ สอบสวนโรค พัฒนามาตรฐาน SRRT ดำเนินการเรื่อง ค่าตอบแทน พัฒนาปฏิบัติการ พัฒนา / ปรับปรุง ระบบงาน ( การส่ง รายงานสอบสวนโรค, ตรวจจับการระบาดฯ ) สนับสนุนการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ พัฒนาเครือข่าย พัฒนาเครือข่าย สมาชิกทีม SRRT ระดับอำเภอ, ตำบล พัฒนาเครือข่าย อิเลคโทรนิคส์และ จัดทำเวบไซต์ ? พัฒนาบุคลากร พัฒนาทีมงานโดย ฝึกอบรม จัด / สนับสนุนการจัด อบรม

8 การระบาดของโรคที่พบ บ่อยในพื้นที่ ไข้เลือดออ ก อาหารเป็น พิษ ไข้กาฬ หลังแอ่น มือ เท้า ปาก

9 สำนักงาน ป้องกันควบคุมโรค รายงานเป็น เอกสาร อำเภอ จังหวัด สำนักระบาดวิทยา รายงานทาง อิเลคทรอนิคส์ อำเภอ จังหวัด สำนักระบาดวิทยา ข้อเสนอแนะ เป็นกลุ่มโรค ข้อเสนอ แนะ ราย ฉบับ การให้ ข้อเสนอแนะ ตอบรับ สำนักงาน ป้องกันควบคุมโรค การส่งรายงาน Feed back ระบบการส่งรายงาน สอบสวนโรค epid_55@yahoo.com

10 สานฝัน SRRT

11 ประเด็นหารือ

12 1.เรื่องการส่งรายงานการสอบสวนโรค ทั้งทางเอกสารและ File เป็นโรคที่มีความสำคัญทางนโยบาย : – อหิวาตกโรค, ไข้เลือดออก, ไข้หวัดนก, เป็นโรคที่มีความสำคัญเชิงสาธารณสุข เป็นโรคที่ประชาชนให้ความสนใจ

13 สำนักงาน ป้องกันควบคุมโรค รายงานเป็น เอกสาร อำเภอ จังหวัด สำนักระบาดวิทยา รายงานทาง อิเลคทรอนิคส์ อำเภอ จังหวัด สำนักระบาดวิทยา ข้อเสนอแนะ เป็นกลุ่มโรค ข้อเสนอ แนะ ราย ฉบับ การให้ ข้อเสนอแนะ ตอบรับ สำนักงาน ป้องกันควบคุมโรค การส่งรายงาน Feed back ระบบการส่งรายงาน สอบสวนโรค epid_55@yahoo.com

14 การสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะรายหมายถึง การรวบรวมข้อมูลรายละเอียดโรคที่สนใจ หรือเป็นปัญหาที่สำคัญจากผู้ป่วยทีละราย ในขณะที่ยังไม่เกิดการระบาดโดยมีขั้นตอน ได้แก่ รวบรวมข้อมูล ค้นหาการกระจาย ของโรค เก็บตัวอย่างส่งตรวจ ควบคุมโรค เขียนรายงานการสอบสวนโรค

15 โรคที่ต้องมีการสอบสวนผู้ป่วย เฉพาะรายมีทั้งหมด 31 โรค ดังนี้ 1. อหิวาตกโรค 2. อุจจาระร่วงเสียชีวิต 3. อาหารเป็นพิษ 4. บิด 5. ไข้เอนเทอริค ไข้ไทฟอยด์ ไข้พาราไทฟอยด์

16 6. ตับอักเสบ 7. มือ เท้า ปาก 8. ไข้หวัดใหญ่ 9. ปอดอักเสบเสียชีวิต 10. หัดเยอรมัน 11. สุกใส 12. กล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียก แบบเฉียบพลัน

17 13. หัด 14. คอตีบ 15. ไอกรน 16. บาดทะยัก 17. ไข้กาฬหลังแอ่น 18. ไข้สมองอักเสบ 19. เยื่อหุ้มสมองอักเสบ

18 20. ไข้เลือดออก 21. มาลาเรีย 22. สครับไทฟัส 23. โรคเท้าช้าง 24. ตาแดง 25. พิษสุนัขบ้า 26. เลปโตสไปโรซิส

19 27. แอนแทรกซ์ 28. ทริคิโนซิส 29. อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค 30. ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิต เฉียบพลันโดยไม่ทราบสาเหตุ 31. โรคที่มีอาการคล้ายคลึงกันและไม่ สามารถระบุสาเหตุได้

20 2. เรื่องคำสั่ง SRRT 3. ศูนย์ข้อมูลอำเภอ

21 ประเด็นอื่น ๆ

22 ขอขอบ คุณ


ดาวน์โหลด ppt การประชุม “ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านระบาด วิทยาและทีม SRRT จังหวัดนครปฐม ” วันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2550 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ดรุณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google