งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดในการ ปรับปรุงรูปแบบ และพัฒนา มาตรฐานทีม SRRT นิคม กสิวิทย์อำนวย วท. ม ( วิทยาการระบาด สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 4 ราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดในการ ปรับปรุงรูปแบบ และพัฒนา มาตรฐานทีม SRRT นิคม กสิวิทย์อำนวย วท. ม ( วิทยาการระบาด สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 4 ราชบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดในการ ปรับปรุงรูปแบบ และพัฒนา มาตรฐานทีม SRRT นิคม กสิวิทย์อำนวย วท. ม ( วิทยาการระบาด สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 4 ราชบุรี

2 SRRT เป็นงาน ระบาดวิทยาในมิติที่ ต้องใช้ความรวดเร็ว ไม่ใช่งานระบาด วิทยาเดิม แต่อาจมี บางส่วนตรงกัน ทีม SRRT เป็นคนละ เรื่องกับหน่วยระบาด วิทยา

3 SRRT เป็นส่วนหนึ่งของการ พัฒนาระบบเฝ้าระวังและ การตอบสนองต่อเหตุการณ์ ตามข้อกำหนดในกฏอนามัย ระหว่างประเทศ การเฝ้าระวังและตอบสนอง ตาม IHR มี 3 ระดับ 1. ระดับชุมชนหรือ สาธารณสุขมูลฐาน 2. ระดับกลาง 3. ระดับชาติ

4 บทบาทของ SRRT ระดับชุมชน - Detect ตรวจจับ เหตุการณ์ ( ป่วย ตาย ที่ผิดปกติ ) - Report รายงาน ข้อมูลเบื้องต้นทันที - Implement ควบคุม โรคขั้นต้นทันที ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น ได้แก่ อาการ / อาการ แสดง ผล Lab แหล่งโรคและความเสี่ยง จำนวนผู้ป่วย / ตาย เงื่อนไขที่ทำให้ระบาด มาตรการทางสาธารณสุขที่ดำเนินการ

5 บทบาท SRRT ระดับกลาง - Confirm ตรวจสอบ ยืนยันเหตุการณ์ ที่มีการ รายงาน - Support สนับสนุน หรือดำเนินมาตรการควบคุม เพิ่มเติม - Assess and report ประเมินสถานการณ์ทันที ถ้าเร่งด่วน รุนแรง ให้ รายงานต่อไปยังส่วนกลาง

6 รูปแบบและมาตรฐานทีม SRRT ระดับท้องถิ่น บทบาทหน้าที่ ภารกิจ 1. เฝ้าระวังโรคติดต่อในท้องถิ่น 1. Detect ตรวจจับ เหตุการณ์ ( ป่วย ตาย ที่ผิดปกติ ) 2. หาข่าวและตรวจสอบข่าวการ 2. Report รายงานข้อมูล ระบาดในท้องถิ่น ทันที 3. สอบสวนโรคเบื้องต้น 4. ควบคุมโรคขั้นต้น 3.Implement ควบคุมโรค 5. แลกเปลี่ยนข้อมูลเฝ้าระวังโรค ขั้นต้นทันที

7 รูปแบบและมาตรฐานทีม SRRT ระดับอำเภอ บทบาทหน้าที่ ภารกิจ 1. เฝ้าระวังโรคติดต่อที่แพร่ระบาด 1. Detect ตรวจจับ รวดเร็ว รุนแรง เหตุการณ์ ( ป่วย ตาย ที่ผิดปกติ ) 2. ตรวจจับภาวะฉุกเฉินทาง 2. Report รายงานข้อมูล สาธารณสุข ทันที 3. สอบสวนโรคอย่างมีประสิทธิภาพและ รวดเร็ว 4. ควบคุมโรคขั้นต้น 3.Implement ควบคุม โรคขั้นต้นทันที 5. แลกเปลี่ยนข้อมูลเฝ้าระวังโรค

8 งาน / กิจกรรม ก่อนเกิดโรค - สืบเสาะค้นหา - แจ้งเตือนภัย - กำหนดพื้นที่เสี่ยง - การสร้างเครือข่าย - ประสานงาน - การซ้อมแผน - จัดทำสถานการณ์โรค / ภัยสุขภาพ

9 งาน / กิจกรรม ระหว่างเกิดโรค - ตรวจจับความผิดปกติ - ตรวจสอบข้อมูล - รายงานแจ้งเหตุตาม ระบบ - สอบสวน - ร่วมกับ อปท ควบคุม โรคให้ยุติโดยเร็ว - การจัดการที่ดี - ประชุมเพื่อประเมิน สถานการณ์

10 งาน / กิจกรรม หลังเกิดโรค - รายงานสอบสวนโรค - สรุปบทเรียน - แลกเปลี่ยนข้อมูล - ให้ข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดในการ ปรับปรุงรูปแบบ และพัฒนา มาตรฐานทีม SRRT นิคม กสิวิทย์อำนวย วท. ม ( วิทยาการระบาด สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 4 ราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google