งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการยิ้มสวยเสียงใส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการยิ้มสวยเสียงใส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการยิ้มสวยเสียงใส
โรงพยาบาลหาดใหญ่

2 เริ่มตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2549 - ปัจจุบัน
การดำเนินโครงการ ในโรงพยาบาลหาดใหญ่ เริ่มตั้งแต่ กุมภาพันธ์ ปัจจุบัน ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ 55 ราย ผ่าตัดตกแต่งริมฝีปาก 35 ครั้ง ผ่าตัดตกแต่งเพดานปาก 30 ครั้ง

3 ยิ้มสุดสวย เสียงสุดใส
คลอดใน รพ. คลอดนอก รพ. หออภิบาลเด็กแรกคลอด กุมารแพทย์ ศัลยกรรมตกแต่ง ทันตกรรม ใส่เพดานเทียม อายุ ~ 3 เดือน เย็บริมฝีปาก - ใส่เพดานเทียมใหม่ นัดเป็นระยะๆ ทุก 3 เดือน นัด 1 เดือน เพื่อดูภาวะแทรกซ้อนโภชนาการ นัดทุก 2-4 เดือน High risk clinic อายุ 8 เดือน – 1½ ปี เย็บเพดาน อายุ 8 ปี จัดฟัน/แก้ปัญหาฟัน อรรถบำบัด ฝึกพูด นัดเป็นระยะๆ อาจตกแต่งเพิ่มเติม ยิ้มสุดสวย เสียงสุดใส

4 การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ตามช่วงอายุของทีมสหสาขาวิชาชีพ
การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ตามช่วงอายุของทีมสหสาขาวิชาชีพ อายุ การดูแลรักษาของทีมกุมารแพทย์ ทันตแพทย์ ศัลยแพทย์ตกแต่ง อรรถบำบัด และพยาบาล แรกเกิด -3 เดือน การประเมินโรค/ความพิการอื่นๆ ดูแลให้คำแนะเรื่องโรค แนวทางการรักษา แนะนำการดูแล การให้นม ภาวะโภชนาการ ประเมินและติดตามพัฒนาการ การสร้างเสริมคุ้มกันโรค ใส่เพดานเทียมในผู้ป่วยเพดานโหว่ และผ่าตัดตกแต่งริมฝีปาก ดูแลก่อน-หลังผ่าตัด การดูแลสุขภาพทั่วๆไป 3 - 4 เดือน ประเมินหลังผ่าตัด ติดตามผลการให้อาหาร ภาวะโภชนาการ ตรวจสุขภาพช่องปาก เปลี่ยนเพดานเทียมในผู้ป่วยเพดานโหว่ 4 - 9 เดือน ดูแลสุขภาพทั่วไป ตรวจฟัน และเตรียมการสำหรับผ่าตัดตกแต่งเพดานปาก

5 การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ตามช่วงอายุของทีมสหสาขาวิชาชีพ
การดูแลรักษาของทีมกุมารแพทย์ ทันตแพทย์ ศัลยแพทย์ตกแต่ง อรรถบำบัด และพยาบาล 8 เดือน – 1½ ปี ผ่าตัดตกแต่งเพดานโหว่ ดูแลก่อน-หลังผ่าตัด ดูแลสุขภาพทั่วๆ ไป กระตุ้นการพูด ตรวจการได้ยิน และดูแลสุขภาพฟัน 1 - 4 ปี ผ่าตัดตกแต่งซ่อมแซมความพิการที่คงเหลือ เช่น จมูก พื้นจมูก ดูแลสุขภาพทั่วๆ ไป กระตุ้นการพูด ดูแลสุขภาพฟัน ติดตามพัฒนาการของฟัน 4 - 5 ปี แก้ไขความบกพร่องอื่นๆ ปรึกษาปัญหาต่างๆ ดูแลสุขภาพทั่วๆ ไป ติดตามปัญหาการพูด ตรวจภาวะการสบฟันที่ผิดปกติ 5 - 9 ปี การแก้ไขความบกพร่องอื่นๆ ปรึกษาปัญหาต่างๆ ดูแลสุขภาพทั่วๆ ไป ติดตามปัญหาการพูด เตรียมการสำหรับการปลูกถ่ายกระดูกที่สันเหงือก ทำทันตกรรมจัดฟัน

6 ให้การดูแลแม่และบุตรหลังคลอด
บทบาทพยาบาลหลังคลอด ประเมินภาวะจิตใจ ให้การดูแลแม่และบุตรหลังคลอด ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการให้นมติดตามช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาต่างๆ ส่งหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)

7 บทบาทพยาบาลในหอผู้ป่วย
ให้ข้อมูลเรื่องโรคและแผนการรักษาแก่บิดามารดา ติดตามประสานกับทีมสหสาขาวิชาชีพได้แก่ อรรถบำบัด ทันตกรรม, สภากาชาดไทย, PCU ให้การพยาบาลก่อนและหลังผ่าตัด ให้ข้อมูลก่อนจำหน่าย ติดตามภาวะโภชนาการ การเจริญเติบโต พัฒนาการ และให้คำแนะนำอาหารเสริม

8 การดูแลในหอผู้ป่วย

9

10

11 อวัยวะทำงานได้ใกล้เคียงปกติ ผู้ป่วย/ครอบครัว มีความพึงพอใจ
ผลสำเร็จของการดูแล ในทีมโรงพยาบาลหาดใหญ่ อวัยวะทำงานได้ใกล้เคียงปกติ ผู้ป่วย/ครอบครัว มีความพึงพอใจ

12 แนวทางการดำเนินการต่อ
เพิ่มการประชาสัมพันธ์โดยผ่านทางสื่อวิทยุ เน้นให้เห็นความสำคัญของอรรถบำบัด ติดตามค้นหาผู้ป่วยร่วมกับ อสม. และPCU ขอความร่วมมือในการรณรงค์ของสภากาชาดจังหวัด

13 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt โครงการยิ้มสวยเสียงใส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google