งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินโครงการ ในโรงพยาบาลหาดใหญ่ เริ่มตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2549 - ปัจจุบัน ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ 55 ราย ผ่าตัดตกแต่งริมฝีปาก 35 ครั้ง ผ่าตัดตกแต่งเพดานปาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินโครงการ ในโรงพยาบาลหาดใหญ่ เริ่มตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2549 - ปัจจุบัน ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ 55 ราย ผ่าตัดตกแต่งริมฝีปาก 35 ครั้ง ผ่าตัดตกแต่งเพดานปาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การดำเนินโครงการ ในโรงพยาบาลหาดใหญ่ เริ่มตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2549 - ปัจจุบัน ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ 55 ราย ผ่าตัดตกแต่งริมฝีปาก 35 ครั้ง ผ่าตัดตกแต่งเพดานปาก 30 ครั้ง

3 คลอดใน รพ. คลอดนอก รพ. หออภิบาลเด็กแรก คลอด กุมาร แพทย์ ศัลยกรรม ตกแต่ง ทันตกรรม ใส่เพดานเทียม อายุ ~ 3 เดือน เย็บริมฝีปาก - ใส่เพดาน เทียมใหม่ - นัดเป็น ระยะๆ ทุก 3 เดือน นัด 1 เดือน เพื่อดู ภาวะแทรกซ้อ นโภชนาการ นัดทุก 2-4 เดือน High risk clinic อายุ 8 เดือน – 1½ ปี เย็บ เพดาน อายุ 8 ปี จัดฟัน / แก้ปัญหาฟัน อรรถบำบัด ฝึกพูด นัดเป็นระยะๆ อาจตกแต่ง เพิ่มเติม ยิ้มสุดสวย เสียงสุดใส

4 การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ตามช่วงอายุของทีมสหสาขาวิชาชีพ อายุ การดูแลรักษาของทีมกุมารแพทย์ ทันต แพทย์ ศัลยแพทย์ตกแต่ง อรรถบำบัด และพยาบาล แรก เกิด -3 เดือ น การประเมินโรค / ความพิการอื่นๆ ดูแลให้คำแนะ เรื่องโรค แนวทางการรักษา แนะนำการดูแล การ ให้นม ภาวะโภชนาการ ประเมินและติดตาม พัฒนาการ การสร้างเสริมคุ้มกันโรค ใส่เพดาน เทียมในผู้ป่วยเพดานโหว่ และผ่าตัด ตกแต่งริมฝีปาก ดูแลก่อน - หลังผ่าตัด การดูแล สุขภาพทั่วๆไป 3 - 4 เดือ น ประเมินหลังผ่าตัด ติดตามผลการให้อาหาร ภาวะโภชนาการ ตรวจสุขภาพช่องปาก เปลี่ยนเพดานเทียมในผู้ป่วยเพดานโหว่ 4 - 9 เดือ น ดูแลสุขภาพทั่วไป ตรวจฟัน และเตรียมการ สำหรับผ่าตัดตกแต่งเพดานปาก

5 การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ตามช่วง อายุของทีมสหสาขาวิชาชีพ อายุ การดูแลรักษาของทีมกุมารแพทย์ ทันต แพทย์ ศัลยแพทย์ตกแต่ง อรรถบำบัด และพยาบาล 8 เดือน – 1½ ปี ผ่าตัดตกแต่งเพดานโหว่ ดูแลก่อน - หลังผ่าตัด ดูแลสุขภาพทั่วๆ ไป กระตุ้นการพูด ตรวจการ ได้ยิน และดูแลสุขภาพฟัน 1 - 4 ปี ผ่าตัดตกแต่งซ่อมแซมความพิการที่คงเหลือ เช่น จมูก พื้นจมูก ดูแลสุขภาพทั่วๆ ไป กระตุ้น การพูด ดูแลสุขภาพฟัน ติดตามพัฒนาการ ของฟัน 4 - 5 ปี แก้ไขความบกพร่องอื่นๆ ปรึกษาปัญหาต่างๆ ดูแลสุขภาพทั่วๆ ไป ติดตามปัญหาการพูด ตรวจภาวะการสบฟันที่ผิดปกติ 5 - 9 ปี การแก้ไขความบกพร่องอื่นๆ ปรึกษาปัญหา ต่างๆ ดูแลสุขภาพทั่วๆ ไป ติดตามปัญหาการ พูด เตรียมการสำหรับการปลูกถ่ายกระดูกที่ สันเหงือก ทำทันตกรรมจัดฟัน

6 ประเมินภาวะ จิตใจ ให้การดูแลแม่และบุตรหลัง คลอด ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับ การให้นมติดตามช่วยเหลือ เมื่อมีปัญหาต่างๆ ส่งหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)

7 ให้ข้อมูลเรื่องโรคและแผนการรักษาแก่ บิดามารดา ติดตามประสานกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ อรรถบำบัด ทันตกรรม, สภากาชาดไทย, PCU ให้การพยาบาลก่อนและหลังผ่าตัด ให้ข้อมูลก่อนจำหน่าย ติดตามภาวะโภชนาการ การเจริญเติบโต พัฒนาการ และให้คำแนะนำอาหารเสริม

8

9

10

11 อวัยวะทำงานได้ใกล้เคียง ปกติ ผู้ป่วย / ครอบครัว มี ความพึงพอใจ

12 เพิ่มการประชาสัมพันธ์โดย ผ่านทางสื่อวิทยุ เน้นให้เห็นความสำคัญของ อรรถบำบัด ติดตามค้นหาผู้ป่วยร่วมกับ อสม. และ PCU ขอความร่วมมือในการรณรงค์ ของสภากาชาดจังหวัด

13


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินโครงการ ในโรงพยาบาลหาดใหญ่ เริ่มตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2549 - ปัจจุบัน ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ 55 ราย ผ่าตัดตกแต่งริมฝีปาก 35 ครั้ง ผ่าตัดตกแต่งเพดานปาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google