งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินโครงการ ในโรงพยาบาลหาดใหญ่ เริ่มตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2549 - ปัจจุบัน ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ 55 ราย ผ่าตัดตกแต่งริมฝีปาก 35 ครั้ง ผ่าตัดตกแต่งเพดานปาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินโครงการ ในโรงพยาบาลหาดใหญ่ เริ่มตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2549 - ปัจจุบัน ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ 55 ราย ผ่าตัดตกแต่งริมฝีปาก 35 ครั้ง ผ่าตัดตกแต่งเพดานปาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การดำเนินโครงการ ในโรงพยาบาลหาดใหญ่ เริ่มตั้งแต่ กุมภาพันธ์ ปัจจุบัน ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ 55 ราย ผ่าตัดตกแต่งริมฝีปาก 35 ครั้ง ผ่าตัดตกแต่งเพดานปาก 30 ครั้ง

3 คลอดใน รพ. คลอดนอก รพ. หออภิบาลเด็กแรก คลอด กุมาร แพทย์ ศัลยกรรม ตกแต่ง ทันตกรรม ใส่เพดานเทียม อายุ ~ 3 เดือน เย็บริมฝีปาก - ใส่เพดาน เทียมใหม่ - นัดเป็น ระยะๆ ทุก 3 เดือน นัด 1 เดือน เพื่อดู ภาวะแทรกซ้อ นโภชนาการ นัดทุก 2-4 เดือน High risk clinic อายุ 8 เดือน – 1½ ปี เย็บ เพดาน อายุ 8 ปี จัดฟัน / แก้ปัญหาฟัน อรรถบำบัด ฝึกพูด นัดเป็นระยะๆ อาจตกแต่ง เพิ่มเติม ยิ้มสุดสวย เสียงสุดใส

4 การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ตามช่วงอายุของทีมสหสาขาวิชาชีพ อายุ การดูแลรักษาของทีมกุมารแพทย์ ทันต แพทย์ ศัลยแพทย์ตกแต่ง อรรถบำบัด และพยาบาล แรก เกิด -3 เดือ น การประเมินโรค / ความพิการอื่นๆ ดูแลให้คำแนะ เรื่องโรค แนวทางการรักษา แนะนำการดูแล การ ให้นม ภาวะโภชนาการ ประเมินและติดตาม พัฒนาการ การสร้างเสริมคุ้มกันโรค ใส่เพดาน เทียมในผู้ป่วยเพดานโหว่ และผ่าตัด ตกแต่งริมฝีปาก ดูแลก่อน - หลังผ่าตัด การดูแล สุขภาพทั่วๆไป เดือ น ประเมินหลังผ่าตัด ติดตามผลการให้อาหาร ภาวะโภชนาการ ตรวจสุขภาพช่องปาก เปลี่ยนเพดานเทียมในผู้ป่วยเพดานโหว่ เดือ น ดูแลสุขภาพทั่วไป ตรวจฟัน และเตรียมการ สำหรับผ่าตัดตกแต่งเพดานปาก

5 การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ตามช่วง อายุของทีมสหสาขาวิชาชีพ อายุ การดูแลรักษาของทีมกุมารแพทย์ ทันต แพทย์ ศัลยแพทย์ตกแต่ง อรรถบำบัด และพยาบาล 8 เดือน – 1½ ปี ผ่าตัดตกแต่งเพดานโหว่ ดูแลก่อน - หลังผ่าตัด ดูแลสุขภาพทั่วๆ ไป กระตุ้นการพูด ตรวจการ ได้ยิน และดูแลสุขภาพฟัน ปี ผ่าตัดตกแต่งซ่อมแซมความพิการที่คงเหลือ เช่น จมูก พื้นจมูก ดูแลสุขภาพทั่วๆ ไป กระตุ้น การพูด ดูแลสุขภาพฟัน ติดตามพัฒนาการ ของฟัน ปี แก้ไขความบกพร่องอื่นๆ ปรึกษาปัญหาต่างๆ ดูแลสุขภาพทั่วๆ ไป ติดตามปัญหาการพูด ตรวจภาวะการสบฟันที่ผิดปกติ ปี การแก้ไขความบกพร่องอื่นๆ ปรึกษาปัญหา ต่างๆ ดูแลสุขภาพทั่วๆ ไป ติดตามปัญหาการ พูด เตรียมการสำหรับการปลูกถ่ายกระดูกที่ สันเหงือก ทำทันตกรรมจัดฟัน

6 ประเมินภาวะ จิตใจ ให้การดูแลแม่และบุตรหลัง คลอด ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับ การให้นมติดตามช่วยเหลือ เมื่อมีปัญหาต่างๆ ส่งหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)

7 ให้ข้อมูลเรื่องโรคและแผนการรักษาแก่ บิดามารดา ติดตามประสานกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ อรรถบำบัด ทันตกรรม, สภากาชาดไทย, PCU ให้การพยาบาลก่อนและหลังผ่าตัด ให้ข้อมูลก่อนจำหน่าย ติดตามภาวะโภชนาการ การเจริญเติบโต พัฒนาการ และให้คำแนะนำอาหารเสริม

8

9

10

11 อวัยวะทำงานได้ใกล้เคียง ปกติ ผู้ป่วย / ครอบครัว มี ความพึงพอใจ

12 เพิ่มการประชาสัมพันธ์โดย ผ่านทางสื่อวิทยุ เน้นให้เห็นความสำคัญของ อรรถบำบัด ติดตามค้นหาผู้ป่วยร่วมกับ อสม. และ PCU ขอความร่วมมือในการรณรงค์ ของสภากาชาดจังหวัด

13


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินโครงการ ในโรงพยาบาลหาดใหญ่ เริ่มตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2549 - ปัจจุบัน ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ 55 ราย ผ่าตัดตกแต่งริมฝีปาก 35 ครั้ง ผ่าตัดตกแต่งเพดานปาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google