งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 ดรุณี โพธิ์ศรี งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 ดรุณี โพธิ์ศรี งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 ดรุณี โพธิ์ศรี งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

2 อัตราต่อปชกแสนคน

3 สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก

4 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศไทย ปี 2555 (ข้อมูล ณ 21 กพ 55) แหล่งที่มา: http://dhf.ddc.moph.go.th/Status/2555/week08.pdf สืบค้น ณ 26กพ55http://dhf.ddc.moph.go.th/Status/2555/week08.pdf

5 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศไทย ปี 2555 (ข้อมูล ณ 21 กพ 55) แหล่งที่มา: http://dhf.ddc.moph.go.th/Status/2555/week08.pdf สืบค้น ณ 26 กพ55http://dhf.ddc.moph.go.th/Status/2555/week08.pdf

6 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จ.นครปฐม ปี 2555 (ข้อมูล ณ 23 กพ 55) จำนวน(ราย) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม - ค่า Median ย้อนหลัง 5 ปี (2550-2554) = 1,363 ราย คิดเป็นอัตรา ป่วย ไม่เกิน 164 ต่อประชากรแสนคน - เป้าหมายลดลงร้อยละ 20 จากค่า Median = 1,090 ราย คิดเป็นอัตรา ป่วย 131 ต่อประชากรแสนคน

7 อัตราป่วยต่อแสนด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามพื้นที่ (ข้อมูล ณ 23 กพ 55) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

8 อัตราป่วยต่อแสนด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามรายเครือข่าย (ข้อมูล ณ 23 กพ 55) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

9 แนวโน้ม ของโรคไข้เลือดออก

10 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จ.นครปฐม ปี 2555 (ข้อมูล ณ 23 กพ 55) จำนวน(ราย) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม - ค่า Median ย้อนหลัง 5 ปี (2550-2554) = 1,363 ราย คิดเป็นอัตรา ป่วย ไม่เกิน 164 ต่อประชากรแสนคน - เป้าหมายลดลงร้อยละ 20 จากค่า Median = 1,090 ราย คิดเป็นอัตรา ป่วย 131 ต่อประชากรแสนคน

11 พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยโรคไข้เลือดออก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม (ข้อมูล ณ 28 กพ 55)

12 กลุ่มที่นำโดยอาหารและน้ำ

13 พบผู้ป่วยกลุ่มอาการ AFP 1 ราย (เป้าหมาย 3 ราย) เป้าหมาย เฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วย AFP ให้ได้ไม่น้อยกว่า 2 ต่อ แสนประชากรเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี

14 การกวาดล้างโปลิโอ เป้าหมายการดำเนินงานใน 5 ปีแรก (2553-2558) ให้วัคซีนโปลิโอตามระบบปกติ อย่างน้อย 3 ครั้ง ในเด็กอายุครบ 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในทุกตำบล เฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วย AFP ให้ได้ไม่น้อยกว่า 2 ต่อแสนประชากรเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ราย จังหวัด และเก็บอุจจาระส่งตรวจตามเกณฑ์ สอบสวนและควบคุมโรคผู้ป่วย AFP กลุ่ม เสี่ยงสูงตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ( สอบสวนทุกรายภายใน 48 ชั่วโมง และ ควบคุมโรคในรายที่กำหนดภายใน 72 ชั่วโมง หลังพบผู้ป่วย ) รณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอแก่เด็กในพื้นที่เสี่ยงทั่ว ประเทศ ให้ได้ความครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อย ละ 90 ในตำบลที่ดำเนินการ 1 2 3 4

15 โรคที่กำลังมีการระบาดสูง

16 พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยโรคสุกใส แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม (ข้อมูล ณ 28 กพ 55)

17 โรคที่กำลังมีการระบาด

18 พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยโรคมือ เท้า ปาก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม (ข้อมูล ณ 28 กพ 55)

19 พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยโรคหัด แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม (ข้อมูล ณ 28 กพ 55)

20 พบการระบาดในโรงเรียน พบมากในเด็กอายุ 1-4 ปี พื้นที่เสี่ยง ได้แก่โรงเรียน ปี 2555 จำนวนผู้ป่วยอาจจะน้อยกว่าปีที่ผ่านมา แต่ อาจพบความรุนแรงได้ เมื่อพบผู้ป่วยต้องเฝ้าระวัง ดูแลอย่างใกล้ชิด พื้นที่ที่ยังไม่ระบาดในปี 2555 สิ่งที่ต้องเฝ้าระวัง

21 อาหารเป็นพิษในศูนย์ฝึกอบรมใหญ่ ๆ โรงเรียน วัด งานเลี้ยงต่างๆ ที่ใช้อาหารเสี่ยง เช่น อาหารทะเลหรือ อาหารที่ปรุงทิ้งไว้นานหลายชั่วโมง/ข้ามวัน รวมทั้ง สารเคมีปนเปื้อน ต้องเฝ้าระวังในช่วงหน้าร้อนเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม ต้องระวังการบริโภคงานเลี้ยงต่าง ๆ อาหารทะเล เชื้อที่พบบ่อย V. parahaemolyticus, Bacillus ceres, Salmonella spp. พื้นที่ต้องเตรียมทีม SRRT พร้อมออกดำเนินการทันที

22 ประเด็นประเด็นการประเมินคุณลักษณะที่ ๒ ตามเกณฑ์การประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง แบบยั่งยืน มีระบบระบาดวิทยาที่ดีในระดับอำเภอ ( ณ 20 กุมภาพันธ์ 2555)

23

24

25 Darunee Phosri


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 ดรุณี โพธิ์ศรี งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google