งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างการสอบสวนมือ เท้า ปาก และ EV71. Background กลางเดือนมิ. ย. 2549 สำนัก ระบาดวิทยาได้รับรายงาน ผู้ป่วยเด็กเสียชีวิตจำนวน 6 ราย ในสัปดาห์เดียวกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างการสอบสวนมือ เท้า ปาก และ EV71. Background กลางเดือนมิ. ย. 2549 สำนัก ระบาดวิทยาได้รับรายงาน ผู้ป่วยเด็กเสียชีวิตจำนวน 6 ราย ในสัปดาห์เดียวกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างการสอบสวนมือ เท้า ปาก และ EV71

2 Background กลางเดือนมิ. ย. 2549 สำนัก ระบาดวิทยาได้รับรายงาน ผู้ป่วยเด็กเสียชีวิตจำนวน 6 ราย ในสัปดาห์เดียวกัน ( onset : 22 nd -25 th June ) แพทย์วินิจฉัยสาเหตุการตาย เนื่องจาก myocarditis as the cause of death

3 Background ต่อมาได้รับรายงานาเพิ่มเติมจาก จังหวัดอื่นๆอีก 4 จังหวัด รวม จำนวนผู้ป่วยทั้งสิ้น 15 ราย

4 Coxsackie's Virus Predominated EV71 Predominated

5

6

7 CXR in Confirmed Case

8 Definition ของการรายงาน criteria ในการสอบสวน พิจารณา Suspected Pneumonia with tachycardia (HR >200) Acute pulmonary edema, Acute cardio-pulmonary failure สร้างเครือข่าย (sentinel site) มข., ศิริราช, รพ. เด็ก, วิธีรายงาน และแรงจูงใจ ตัดสินใจว่าจะเอา Target การรายงานอะไร ประมาณการ Case number Non HFM พบ EV71 เท่าไหร่ งานเผยแพร่ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ประชาสัมพันธ์ผ่านกุมารแพทย์ การรายงานโรค การวินิจฉัย จะให้เก็บตัวอย่างอะไร การรักษา

9 Lab: เตรียมความพร้อมที่ศูนย์วิทย์ฯ สามารถเปิดให้บริการเมื่อใด ประมาณ มิถุนายน 2550 การควบคุมโรค ปิดโรงเรียน วัคซีน รณรงค์การใช้อุปกรณ์ส่วนตัวในโรงเรียน คู่มือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำนักโรคติดต่อทั่วไปเริ่มดำเนินการ ขอให้เริ่ม จากคู่มือของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ การวิจัย : Sero-prevalence มีการศึกษาของเหน้าที่กรมวิทย์ฯ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล Cut point สำหรับ single serum การเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนทั่วไป สุขบัญญัติ 10 ประการ Day care, อนุบาล น่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมาย ( พี่เลี้ยง ) การบริหารจัดการปัญหา ทำ proposal สำหรับการเฝ้าระวังและควบคุม ในรูปแผนงาน (project) ในปี 2551


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างการสอบสวนมือ เท้า ปาก และ EV71. Background กลางเดือนมิ. ย. 2549 สำนัก ระบาดวิทยาได้รับรายงาน ผู้ป่วยเด็กเสียชีวิตจำนวน 6 ราย ในสัปดาห์เดียวกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google