งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รวบรวมเทคนิคและเคล็ดลับการ สอบสวนโรค ประสบการณ์ภาคสนาม แพทย์หญิง วรรณา หาญเชาว์วรกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รวบรวมเทคนิคและเคล็ดลับการ สอบสวนโรค ประสบการณ์ภาคสนาม แพทย์หญิง วรรณา หาญเชาว์วรกุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รวบรวมเทคนิคและเคล็ดลับการ สอบสวนโรค ประสบการณ์ภาคสนาม แพทย์หญิง วรรณา หาญเชาว์วรกุล

2 เนื้อหา จุดผิดพลาดของมือใหม่ – ลืม ไม่สนใจ step และ ด่วนสรุป – Lab จำนวนแค่ไหน อย่างไรจึงพอเพียง – Value of Descriptive VS Analytic คำถามที่ต้องการคำตอบจากากรสอบ สวน – Food and water born – Vaccine – Contact – Zoonosis

3 ตัวอย่าง วันที่ 11 เมษายน 2551 เวลา น. สสจ.... ได้รับแจ้งว่ามีการระบาดของโรค อุจจาระร่วงในเรือนจำกลาง พบผู้ป่วยประมาณ 200 กว่าราย เวลา น. ทีม และ คปสอ. ออกให้การ รักษาพยาบาลและควบคุมโรค วันที่ 14 – 15 เมษายน 2551 สำนักระบาด วิทยา และ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคออก ร่วมดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการ เกิดโรคและหาแนวทางดำเนินการควบคุมและ ป้องกันการระบาดของโรค

4 ข้อมูลทั่วไป เรือนจำกลางห่างจากจังหวัด 15 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่ 63 คน ( พยาบาล 2 คน ) นักโทษทั้งหมด 1,072 คน แบ่งเป็น 8 แดน นักโทษอาศัย อยู่ 4 แดน

5 การจัดเตรียมอาหาร มื้อ อาหาร จำนวนคน ปรุง เริ่มเตรียม - เสร็จ นำไปแจกจ่าย - ทาน 1. เช้า – น น. 2. กลางวัน – น น. 3. เย็น – น น. มื้อกลางวันและเย็น คนปรุงชุดเดียวกัน และวัตถุดิบจากตลาด จะนำมาส่งให้ทุกเช้า เวลาประมาณ น.

6 จำนวนผู้ป่วยอุจจาระร่วงตามวันเริ่มป่วย จำนวนผู้ป่วย วันเริ่มป่วย เย็น เช้า

7 ลักษณะการกระจายตามสถานที่ จำนวนผู้ป่วยจำแนกตามแดน เรือนจำกลาง จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 1 – 12 เมษายน 2551 จากการสำรวจข้อมูล แดนที่จำนวน นักโทษ ทั้งหมด จำนวน ผู้ป่วย Attack Rate รวม หมายเหตุ นักโทษไม่ทราบแดน 1 ราย

8 จำนวนผู้ป่วยจำแนกตามวันเวลาเริ่ม ป่วย จากการสำรวจผู้ต้องขังร้อยละ 20 3 เม. ย.7 เม. ย.5 เม. ย. 9 เม. ย.11 เม. ย.13 เม. ย.

9 การศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ ปัจจัยเสี่ยง มีไม่มี R 95% CI ป่ ว ย ทั้งห ม ด อัตร า ป่ว ย ป่ว ย ทั้ง ห ม ด อัตร า ป่ว ย การล้างมือ ก่อนกิน อาหาร เพื่อน ใกล้ชิดที่ ป่วย

10 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ salmonella เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียเฉียบพลันในลำไส้ - พบเชื้อได้ทั่วไปในน้ำและอาหาร ระยะฟักตัวสั้นสุด – ยาวสุด 6 – 72 ชั่วโมง เฉลี่ย 12 – 36 ชั่วโมง จำนวนเชื้อที่ก่อให้เกิดอาการ ตัว อาการปวดท้อง ท้องเดิน ถ่ายเป็นมูก คลื่น ใส้ บางครั้งอาจอาเจียน ส่วนใหญ่มีไข้ร่วม ด้วย

11 สรุปจุดอ่อน ไม่มีการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะรายที่เพียงพอ ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมไม่ครบ ทบทวนวรรณกรรมน้อย เร่งทำการศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ ข้อมูลจากการตบแบบสอบถามไม่น่าเชื่อถือ เท่าที่ควร ทำให้ภาพการระบาดเชิง พรรณนาไม่ละเอียด สมมุติฐานไม่เหมาะสม ไม่สามารถสรุปสาเหตุการ ระบาดที่ชัดเจน

12 ร้อยละอาการและอาการแสดงของโรคอุจจาระร่วงใน เรือนจำกลาง จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 3 – 14 เมษายน 2551 ( n = 131 ราย ) อาการ ร้อยละ


ดาวน์โหลด ppt รวบรวมเทคนิคและเคล็ดลับการ สอบสวนโรค ประสบการณ์ภาคสนาม แพทย์หญิง วรรณา หาญเชาว์วรกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google