งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม. ดรุณี โพธิ์ศรี งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม. ดรุณี โพธิ์ศรี งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

2 ดรุณี โพธิ์ศรี งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

3 ประเด็นนำเสนอ 1.จำนวนครั้งของการส่งรายงาน จำนวนรายงานสอบสวนโรคที่ได้รับในรอบปี

4 Darunee Phosri 1.จำนวนครั้งของการส่งรายงาน 506

5 พื้นที่ เป้าหมายขั้น ต่ำผลงาน เครือข่ายรพ. นครปฐม (100%) เครือข่ายรพ. กำแพงแสน 52 81(100%) เครือข่ายรพ. นครชัยศรี (100%) เครือข่ายรพ. ห้วยพลู (100%) เครือข่ายรพ. หลวงพ่อเปิ่น (100%) เครือข่ายรพ. ดอนตูม (100%) เครือข่ายรพ. บางเลน (100%) เครือข่ายรพ. สามพราน 52 85(100%) เครือข่ายรพ. พุทธมณฑล (100%)

6 สสอ.เป้าหมายผลงาน เมือง (100%) กำแพงแสน (100%) นครชัยศรี (100%) ดอนตูม (98.07%) บางเลน (100%) สามพราน (100%) พุทธมณฑล (100%)

7 สถานบริการที่มีรายงานน้อย (อ.เมือง) รหัสสถานพยาบาลชื่อสถานพยาบาลจำนวน(ราย) บางแขม บ่อพลับ PCU องค์พระ สวนป่าน ดอนเสาเกียด บ้านยาง13

8 สถานบริการที่มีรายงานน้อยกว่า 12 ราย (อ.กำแพงแสน) รหัสสถานพยาบาลชื่อสถานพยาบาลจำนวน(ราย) ทุ่งลูกนก สระพัฒนา ห้วยหมอนทอง ห้วยผักชี สระสี่มุม12

9 สถานบริการที่มีรายงานน้อยกว่า 12 ราย (อ.นครชัยศรี) รหัสสถานพยาบาลชื่อสถานพยาบาลจำนวน(ราย) ลานตากฟ้า งิ้วราย บางแก้วฟ้า บ้านลานแหลม12

10 สถานบริการที่มีรายงานน้อยกว่า 12 ราย (อ.บางเลน) รหัสสถานพยาบาลชื่อสถานพยาบาลจำนวน(ราย) บางหลวง(หลังวัด) บางระกำ นิลเพชร12

11 สถานบริการ ที่มีรายงานน้อยกว่า 12 ราย (อ.สามพราน) รหัส สถานพยาบาลชื่อสถานพยาบาลจำนวน(ราย) สามพราน(ดงเกตุ) คลองประดู่12

12 อ.ดอนตูม ไม่มีสถานบริการที่มีรายงานน้อยกว่า 12 ราย

13 Darunee Phosri 2. การรับ-แจ้งข่าวและ จำนวนรายงานสอบสวนโรคที่ได้รับในรอบปี 2. การรับ-แจ้งข่าวและ จำนวนรายงานสอบสวนโรคที่ได้รับในรอบปี

14 การรับแจ้งข่าวโรคที่ต้องเฝ้าระวังจากโรงพยาบาลในรอบปี 2552 (1 กย.51 – 31 ตค.52) สถานบริการ อาหารเป็น พิษ HFMไข้เลือดอ อก FluAEFIAFPอื่นๆ รพ.นครปฐม รพ.กำแพงแสน รพ.นครชัยศรี รพ.หลวงพ่อเปิ่น ระ.ห้วยพลู รพ.ดอนตูม รพ.บางเลน รพ.สามพราน รพ.พุทธมณฑล

15 การรับ - แจ้งข่าวโรคที่ต้องเฝ้าระวังจากสถานบริการในรอบปี (1 กย.51 – 31 ตค.52) สถานบริการ อาหาร เป็น พิษ HF M ไข้เลือ ดออก Fl u AE FI AF P อื่น ๆ สสอ. เมือง นครปฐม สสอ. กำแพงแสน สสอ. นครชัย ศรี สสอ. ดอนตูม สสอ. บางเลน สสอ. สาม พราน สสอ. พุทธ มณฑล

16 จำนวนรายงานการสอบสวนโรคที่ได้รับจากสถานบริการในรอบปี (1 กย.51 – 31 ตค.52) สถานบริการ อาหา รเป็น พิษ HF M ไข้เลือ ดออก Fl u AEF I AF P อื่น ๆ โรงพยาบาล นครปฐม โรงพยาบาล กำแพงแสน โรงพยาบาลนครชัย ศรี โรงพยาบาลหลวง พ่อเปิ่น โรงพยาบาลห้วย พลู โรงพยาบาลดอน ตูม โรงพยาบาลบาง เลน โรงพยาบาลสาม พราน โรงพยาบาลพุทธ มณฑล

17 จำนวนรายงานการสอบสวนโรคที่ได้รับจากสถานบริการในรอบปี (1 กย.51 – 31 ตค.52) สถานบริการ อาหา รเป็น พิษ HF M ไข้เ ลือด ออก Fl u AE FI AF P อื่นๆ สสอ. เมือง นครปฐม สสอ. กำแพงแสน สสอ. นครชัย ศรี สสอ. ดอนตูม สสอ. บางเลน สสอ. สาม พราน สสอ. พุทธ มณฑล

18 ตารางที่ 1 จำนวนผู้ป่วย AFP จำแนกรายจังหวัด เขตตรวจราชการที่ 4,5 ตั้งแต่ ม. ค.- ธ. ค. ปี พ. ศ.2552 จังหวัดเป้าหมาย ขั้นต่ำ เดือน ธันวาค ม จำนวน ตั้งแต่ต้น ปี อัตรา ป่วย / แสน ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาค ร สมุทรสงค ราม เพชรบุรี ประจวบคีรี ขันธ์ 2000 รวม

19 ปัญหาระบบเฝ้าระวังที่พบใน ปี 2552

20 การส่งรายงาน 506 บางสถานบริการ มีความ ผิดพลาด ไม่ครบถ้วน การเขียนรายงานการสอบสวนโรค ส่วนใหญ่ไม่มี คุณภาพ การส่งรายงานการสอบสวนโรค ขาดที่เป็น File การรับ-แจ้งข่าว ยังไม่เป็นระบบโดยเฉพาะ โรงพยาบาล ยังขาดทักษะในการเก็บตัวอย่าง รพ.บางแห่งยังไม่มีการคีย์ข้อมูล ILI

21 การค้นหาผู้ป่วย AFP ในสถานบริการทางการแพทย์ (Active Search) วิธีดำเนินการ โรงพยาบาลเตรียมเวชระเบียนของผู้ป่วยในที่ อายุต่ำกว่า 15 ปี เลือกผู้ป่วยที่มีรหัส ICD-10 ตามที่กำหนด ย้อนหลังไป 1 ปี สุ่มเวชระเบียนของผู้ป่วยในที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ป่วยด้วยโรคทั่วไป ย้อนหลัง 12 เดือน จำนวน เดือนละ 20 ราย ยกเว้นเด็กแรกเกิด นิยามผู้ป่วย AFP ผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนแรงของขา หรือ แขน หรือทั้ง ขาและแขน ข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้ง 2 ข้าง ซึ่ง อาการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (Acute onset) ยกเว้นผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บรุนแรง (Trauma) ซึ่งนำไปสู่อาการอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนแรง

22 การรายงานการสอบสวน AEFI การสอบสวนอาหารเป็นพิษ การรายงานโรคเร่งด่วนตามนิยาม

23 กิจกรรมที่เครือข่าย ต้องร่วมดำเนินการในปี 2553

24 การส่งรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา – รายงาน 506 – รายงานโรคเร่งด่วน ส่งรายงานทุกสัปดาห์ – รายงาน AFP ส่งรายงานทุกสัปดาห์ – การรับ-แจ้งข่าวการระบาดตามนิยาม ให้สสจ.ทราบ ทุกครั้ง (สรุปผลเสนอผู้บริหารเป็นข้อมูลเดียวกัน) – ส่งรายงานอย่างต่ำเป็น Final Report ภายใน 15 วัน หลังจากการสอบสวนโรคเสร็จสิ้น – จัดทำทะเบียนหลักฐาน – จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับในพื้นที่เสี่ยง : พุทธ มณฑล ทำเรื่องอาหารเป็นพิษ

25 การประเมินมาตรฐาน จังหวัดฯ ได้โอนงบประมาณสำหรับติดตาม ประเมินผล อำเภอละ 6,000 บาท ขอผลการประเมินก่อนมีนาคม 2553

26 ขวัญและกำลังใจในการทำงาน โล่รางวัล เงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่สถานบริการที่มีผลงานดีเด่น แห่ง ๆ ละ 5,000 บาท

27 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม. ดรุณี โพธิ์ศรี งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google