งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ติดตามปัญหาโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ติดตามปัญหาโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ติดตามปัญหาโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
การประชุม WARROOM ติดตามปัญหาโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุมจันทร์ธารา จ.นครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

2 ผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน SRRT
ปี 2552 ดรุณี โพธิ์ศรี งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

3 ประเด็นนำเสนอ 1.จำนวนครั้งของการส่งรายงาน 506
2. จำนวนรายงานสอบสวนโรคที่ได้รับในรอบปี

4 1.จำนวนครั้งของการส่งรายงาน 506
Darunee Phosri

5 พื้นที่ เป้าหมายขั้นต่ำ ผลงาน 52 เครือข่ายรพ.นครปฐม 368(100%)
เครือข่ายรพ.กำแพงแสน 81(100%) เครือข่ายรพ.นครชัยศรี 165(100%) เครือข่ายรพ.ห้วยพลู 119(100%) เครือข่ายรพ.หลวงพ่อเปิ่น 263(100%) เครือข่ายรพ.ดอนตูม 158(100%) เครือข่ายรพ.บางเลน 145(100%) เครือข่ายรพ.สามพราน 85(100%) เครือข่ายรพ.พุทธมณฑล 110(100%)

6 สสอ. เป้าหมาย ผลงาน 298 (100%) 52 135 (100%) 118 (100%) 95 (100%)
เมือง 52 298 (100%) กำแพงแสน 135 (100%) นครชัยศรี 118 (100%) ดอนตูม 51 (98.07%) บางเลน 95 (100%) สามพราน 187 (100%) พุทธมณฑล 33 (100%)

7 สถานบริการที่มีรายงานน้อย (อ.เมือง)
รหัสสถานพยาบาล ชื่อสถานพยาบาล จำนวน(ราย) บางแขม 6 บ่อพลับ 7 PCU องค์พระ 10 สวนป่าน 11 ดอนเสาเกียด 13 บ้านยาง

8 สถานบริการที่มีรายงานน้อยกว่า 12 ราย (อ.กำแพงแสน)
รหัสสถานพยาบาล ชื่อสถานพยาบาล จำนวน(ราย) ทุ่งลูกนก 2 สระพัฒนา ห้วยหมอนทอง 7 ห้วยผักชี 8 สระสี่มุม 12 สถานบริการที่มีรายงานน้อยกว่า 12 ราย (อ.กำแพงแสน)

9 สถานบริการที่มีรายงานน้อยกว่า 12 ราย (อ.นครชัยศรี)
รหัสสถานพยาบาล ชื่อสถานพยาบาล จำนวน(ราย) ลานตากฟ้า 4 งิ้วราย 5 บางแก้วฟ้า 10 บ้านลานแหลม 12 สถานบริการที่มีรายงานน้อยกว่า 12 ราย (อ.นครชัยศรี)

10 สถานบริการที่มีรายงานน้อยกว่า 12 ราย (อ.บางเลน)
รหัสสถานพยาบาล ชื่อสถานพยาบาล จำนวน(ราย) บางหลวง(หลังวัด) 4 บางระกำ 10 นิลเพชร 12

11 ที่มีรายงานน้อยกว่า 12 ราย (อ.สามพราน)
สถานบริการ ที่มีรายงานน้อยกว่า 12 ราย (อ.สามพราน) รหัสสถานพยาบาล ชื่อสถานพยาบาล จำนวน(ราย) สามพราน(ดงเกตุ) 7 คลองประดู่ 12

12 อ.ดอนตูม ไม่มีสถานบริการที่มีรายงานน้อยกว่า 12 ราย

13 จำนวนรายงานสอบสวนโรคที่ได้รับในรอบปี
2. การรับ-แจ้งข่าวและ จำนวนรายงานสอบสวนโรคที่ได้รับในรอบปี Darunee Phosri

14 การรับแจ้งข่าวโรคที่ต้องเฝ้าระวังจากโรงพยาบาลในรอบปี 2552
(1 กย.51 – 31 ตค.52) สถานบริการ อาหารเป็นพิษ HFM ไข้เลือดออก Flu AEFI AFP อื่นๆ รพ.นครปฐม - 18 30 25 1 4 6 รพ.กำแพงแสน รพ.นครชัยศรี 2 รพ.หลวงพ่อเปิ่น ระ.ห้วยพลู 10 รพ.ดอนตูม รพ.บางเลน รพ.สามพราน รพ.พุทธมณฑล

15 การรับ-แจ้งข่าวโรคที่ต้องเฝ้าระวังจากสถานบริการในรอบปี
(1 กย.51 – 31 ตค.52) สถานบริการ อาหารเป็นพิษ HFM ไข้เลือดออก Flu AEFI AFP อื่นๆ สสอ.เมืองนครปฐม - 60 สสอ.กำแพงแสน 40 สสอ.นครชัยศรี 50 สสอ.ดอนตูม 25 สสอ.บางเลน 30 1 สสอ.สามพราน 2 สสอ.พุทธมณฑล 15

16 จำนวนรายงานการสอบสวนโรคที่ได้รับจากสถานบริการในรอบปี
(1 กย.51 – 31 ตค.52) สถานบริการ อาหารเป็นพิษ HFM ไข้เลือดออก Flu AEFI AFP อื่นๆ โรงพยาบาลนครปฐม - 1 โรงพยาบาลกำแพงแสน โรงพยาบาลนครชัยศรี โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 2 โรงพยาบาลห้วยพลู 3 โรงพยาบาลดอนตูม โรงพยาบาลบางเลน โรงพยาบาลสามพราน โรงพยาบาลพุทธมณฑล

17 จำนวนรายงานการสอบสวนโรคที่ได้รับจากสถานบริการในรอบปี
(1 กย.51 – 31 ตค.52) สถานบริการ อาหารเป็นพิษ HFM ไข้เลือดออก Flu AEFI AFP อื่นๆ สสอ.เมืองนครปฐม - 2 250 1 5 สสอ.กำแพงแสน 3 80 6 สสอ.นครชัยศรี 150 8 สสอ.ดอนตูม 13 สสอ.บางเลน 30 สสอ.สามพราน 50 4 สสอ.พุทธมณฑล

18 ตารางที่ 1 จำนวนผู้ป่วย AFP จำแนกรายจังหวัด เขตตรวจราชการที่ 4,5
ตั้งแต่ ม.ค.-ธ.ค. ปี พ.ศ.2552 จังหวัด เป้าหมายขั้นต่ำ เดือนธันวาคม จำนวนตั้งแต่ต้นปี อัตราป่วย/แสน ราชบุรี 4 2 1.21 กาญจนบุรี 3 1.68 สุพรรณบุรี 2.50 นครปฐม 2.39 สมุทรสาคร 1 0.98 สมุทรสงคราม 5.79 เพชรบุรี 2.30 ประจวบคีรีขันธ์ รวม 22 18 1.80

19 ปัญหาระบบเฝ้าระวังที่พบใน
ปี 2552

20 การส่งรายงาน 506 บางสถานบริการ มีความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน
การเขียนรายงานการสอบสวนโรค ส่วนใหญ่ไม่มีคุณภาพ การส่งรายงานการสอบสวนโรค ขาดที่เป็น File การรับ-แจ้งข่าว ยังไม่เป็นระบบโดยเฉพาะโรงพยาบาล ยังขาดทักษะในการเก็บตัวอย่าง รพ.บางแห่งยังไม่มีการคีย์ข้อมูล ILI

21 การค้นหาผู้ป่วย AFP ในสถานบริการทางการแพทย์ (Active Search)
วิธีดำเนินการ โรงพยาบาลเตรียมเวชระเบียนของผู้ป่วยในที่อายุต่ำกว่า 15 ปี เลือกผู้ป่วยที่มีรหัส ICD-10 ตามที่กำหนด ย้อนหลังไป 1 ปี สุ่มเวชระเบียนของผู้ป่วยในที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ป่วยด้วยโรคทั่วไป ย้อนหลัง 12 เดือน จำนวนเดือนละ 20 ราย ยกเว้นเด็กแรกเกิด นิยามผู้ป่วย AFP ผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนแรงของขา หรือ แขน หรือทั้งขาและแขน ข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้ง 2 ข้าง ซึ่งอาการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (Acute onset) ยกเว้นผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บรุนแรง (Trauma) ซึ่งนำไปสู่อาการอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนแรง

22 การรายงานการสอบสวน AEFI
การสอบสวนอาหารเป็นพิษ การรายงานโรคเร่งด่วนตามนิยาม

23 กิจกรรมที่เครือข่าย ต้องร่วมดำเนินการในปี 2553

24 การส่งรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
รายงาน 506 รายงานโรคเร่งด่วน ส่งรายงานทุกสัปดาห์ รายงาน AFP ส่งรายงานทุกสัปดาห์ การรับ-แจ้งข่าวการระบาดตามนิยาม ให้สสจ.ทราบทุกครั้ง (สรุปผลเสนอผู้บริหารเป็นข้อมูลเดียวกัน) ส่งรายงานอย่างต่ำเป็น Final Report ภายใน 15 วัน หลังจากการสอบสวนโรคเสร็จสิ้น จัดทำทะเบียนหลักฐาน จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับในพื้นที่เสี่ยง : พุทธมณฑล ทำเรื่องอาหารเป็นพิษ

25 การประเมินมาตรฐาน จังหวัดฯ ได้โอนงบประมาณสำหรับติดตามประเมินผล อำเภอละ 6,000 บาท ขอผลการประเมินก่อนมีนาคม 2553

26 ขวัญและกำลังใจในการทำงาน
โล่รางวัล เงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่สถานบริการที่มีผลงานดีเด่น แห่ง ๆ ละ 5,000 บาท

27 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ติดตามปัญหาโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google