งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสุขคนไทย นายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสุขคนไทย นายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสุขคนไทย นายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต dr.prawate54@gmail.com http://jitdee.com/base/?name=thaihappiness www.facebook.com/thaihappiness

2 1) เพื่อนำเสนอวิชาการเรื่องความสุขแก่ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 2) เพื่อสนับสนุนจังหวัดที่มีความสนใจ ให้ได้ เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนนำ แนวคิดไปดำเนินงานในพื้นที่ของตน 3) เพื่อเป็นการเตรียมความเข้าใจการจัดงาน สัปดาห์สุขภาพจิต ปีพ.ศ.2554 ภายใต้หัวข้อ "ความสุข.. สร้างได้" วัตถุประสงค์

3 โครงการรายงาน สถานการณ์ สุขภาพจิตประจำปี

4 รายงานสถานการณ์สุขภาพจิตประจำปี ข้อมูลสุขภาพจิตระดับจังหวัด / “จัดลำดับ” 1. แบบประเมินความสุขคนไทย 15 ข้อ: กรมสุขภาพจิต 2. การสำรวจ: สำนักงานสถิติแห่งชาติ 3. วิเคราะห์ข้อมูล: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล 4. งบประมาณ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส)

5 โครงการสำรวจสุขภาพจิตคนไทย (อายุ 15 ปีขึ้นไป) สสช. ได้จัดทำการสำรวจไปแล้ว 6 ครั้ง ครั้งที่ 2 2551 3 1 ปี 2552 2553 (ต.ค.) (ม.ค.-ธ.ค.) สำรวจพร้อมกับ การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและ สังคมของครัวเรือน (สศส.) (สสว.) การสำรวจสภาวะทางสังคมและ วัฒนธรรม (สสว.)

6 ครั้งที่ มี.ค. 4 ปี 2554 สำรวจพร้อมกับ การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ การสำรวจการออกกำลังกาย การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และการดื่มสุรา การสำรวจประชากรผู้สูงอายุ มี.ค.– เม.ย. พ.ค.– ก.ค. ในประเทศไทย 5 6 ข้อมูลความสุขรายจังหวัด ปีเว้นปี ข้อมูลความสุขกับตัวแปรต่างๆ สลับกันไป

7 นิยามสุขภาพจิต สภาพชีวิตที่เป็นสุข (1) อันเป็นผลจากการมีความสามารถในการจัดการ ปัญหาในการดำเนินชีวิต (2) มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยครอบคลุมถึงความดีงามในชีวิตจิตใจ (3) ภายใต้สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม (4) ที่ เปลี่ยนแปลงไป

8 แบบประเมิน สุขภาพจิตคนไทย 55 ข้อ แบบประเมิน ความสุขคนไทย 15 ข้อ

9 ความสุข สภาพ จิตใจ สมรรถ- ภาพจิตใจ ปัจจัยสนับสนุน (ครอบครัว) คุณภาพจิตใจ Mental StateMental Capacity Mental Quality Supporting factors

10 คะแนนความสุข 1.กลุ่มสุขน้อย คะแนนน้อยกว่าจุดตัด (27) 2.กลุ่มทั่วไป คะแนนระหว่าง 28-34 คะแนน (สุขปานกลาง) 3.กลุ่มสุขภาพจิตดี (สุขมาก) คะแนนตั้งแต่ 35 ขึ้นไป ข้อคำถาม 15 ข้อ แต่ละข้อมีคะแนน 0-3 ข้อความ “ลบ” คำนวณคะแนนกลับ คะแนน 0-45 คะแนน

11 องค์ประกอบคะแนนความสุข 1.ความรู้สึกทางบวก พอใจ สบายใจ ภูมิใจ 2.ความรู้สึกทางลบ ผิดหวัง ชีวิตมีแต่ความทุกข์ เบื่อ หน่ายท้อแท้ 3.สมรรถภาพจิตใจ มั่นใจว่าควบคุมอารมณ์ได้ มั่นใจที่ จะเผชิญเหตุการณ์ร้ายแรง ทำใจยอมรับได้ 4.คุณภาพจิตใจ เป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่น เห็นอก เห็นใจ ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นเมื่อมีโอกาส 5.ครอบครัว หากป่วยหนักครอบครัวจะดูแล รักและ ผูกพันต่อกัน มั่นคงปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว แต่ละองค์ประกอบ มี 3 ข้อคำถาม แต่ละข้อมีคะแนน 0-3 แต่ละองค์ประกอบจึงมีคะแนนได้ 0-9 ค่าเฉลี่ยของจังหวัด/คำนวณร้อยละเทียบจากคะแนนเต็ม

12 การนำเสนอ ผลการสำรวจปี 51, 52, 53 1.แนวโน้มความสุขคนไทย 2.ปัจจัยกำหนดสุขภาพจิต/ความสุขคนไทย 3.ข้อมูลระดับจังหวัด (Ranking) 4.นโยบายของรัฐ 5.แนวทางการสร้างสุขระดับจังหวัด

13 1 แนวโน้มความสุขคนไทย

14 ร้อยละกลุ่ม “สุขน้อย” ปี 52-53

15 ร้อยละของประชากร จำแนกตามระดับความสุข ปี 51-53

16 สถานการณ์สุขภาพจิตคนไทย : โครงการรายงาน สุขภาพจิตประจำปี แผนภูมิ : ร้อยละของคะแนนสุขภาพจิต 5 องค์ประกอบ ในคนไทย 15 ปีขึ้นไป ปี พ. ศ. 2551 - 2553

17 2. ปัจจัยกำหนดความสุขคน ไทย : ปัจจัยเสี่ยง หญิง สูงอายุ หม้าย / หย่า / แยก การศึกษาต่ำ รายได้น้อย เป็นหัวหน้า ครอบครัว การงานไม่มั่นคง เกษตรกรที่ไม่มี ที่ดินทำกิน ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อยู่ในจังหวัดที่รวย ( แต่ ตัวเองจน ) มีหนี้สินนอกระบบ ( หนี้ในระบบไม่ใช่ ปัญหา ) ไม่สนใจศาสนา

18 ปัจจัยกำหนดความสุขคนไทย : ปัจจัยปกป้อง การสำรวจสังคม & วัฒนธรรม 51 ครอบครัวมีเวลาให้กันอย่างเพียงพอ มี กิจกรรมร่วมกัน เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ ชุมชน / หมู่บ้าน ยกโทษและให้อภัยผู้ที่สำนึกผิดอย่าง จริงใจ ปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนา ถ้าเป็นชาวพุทธ : ฝึกสมาธิ ประเมินตนเองว่ามีสุขภาพดี

19 สมการความสุข ความสุข ความพอใจ สมรรถภาพ จิตใจ ปัจจัยสนับสนุน ครอบครัวมีเวลาให้กัน แต่งงาน โสด รายได้ดี งานมั่นคง ไม่มีหนี้นอกระบบ ที่ดินทำกิน ไม่อยู่ในจังหวัดรวย คุณภาพจิตใจ ยึดหลักศาสนา พุทธ: ปฏิบัติสมาธิ บริจาคทรัพย์ ให้อภัย ช่วยเหลือผู้อื่น ร่วมกิจกรรมชุมชน

20 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 3.ความสุขรายจังหวัด

21 ร้อยละของประชากรที่สุขน้อย จำแนกตามพื้นที่ ปี 51-53

22 คะแนนความสุขรายจังหวัด เรียงตามลำดับจากจังหวัดสุขมาก-สุขน้อย ลำดับที่จังหวัด คะแนน ความสุข 2552 จังหวัด คะแนน ความสุข 2553 1 พังงา36.81พังงา36.57 2 ชลบุรี36.66ตรัง36.38 3 ร้อยเอ็ด35.99มหาสารคาม36.34 4 นครพนม35.93นราธิวาส36.29 5 สุรินทร์35.91ตาก36.26

23 ลำดับ ที่ จังหวัด คะแนน ความสุข 2552 จังหวัด คะแนน ความสุข 2553 71 หนองบัวลำภู30.70นครนายก30.46 72 ภูเก็ต30.55แม่ฮ่องสอน29.96 73 ลำปาง30.09สระแก้ว29.92 74 นครนายก30.09ภูเก็ต29.15 75 สระแก้ว29.63สมุทรปราการ29.15 76 สมุทรปราการ28.74 สมุทรสงครา ม28.25 คะแนนความสุขรายจังหวัด เรียงตามลำดับจากจังหวัดสุขมาก-สุขน้อย

24 ร้อยละของคนสุขน้อยรายจังหวัด จากมากไปหาน้อย ลำดั บที่ จังหวัดร้อยละ คน สุขน้อย 2552 จังหวัด ร้อยละ คน สุขน้อย 2553 1 สมุทรปราการ35.54 สมุทรสงครา ม47.75 2 สระแก้ว31.29สุโขทัย38.48 3 นครนายก30.25ภูเก็ต33.51 4 ลำปาง28.78 สมุทรปรากา ร31.97 5 สมุทรสงคราม27.27สระแก้ว28.43 6 ภูเก็ต25.61แม่ฮ่องสอน27.63

25 ลำดับ ที่ จังหวัด ร้อยละ คนสุขน้อย 2552 จังหวัด ร้อยละ คนสุขน้อย 2553 70 พังงา4.30มหาสารคาม3.44 71 พิจิตร4.02แพร่3.25 72 เชียงใหม่4.02เพชรบูรณ์2.99 73 ชุมพร3.80พิจิตร2.61 74 แพร่3.80ศรีสะเกษ2.50 75 สกลนคร2.68ปัตตานี2.36 76 นครพนม2.36ตรัง2.09 ร้อยละของคนสุขน้อยรายจังหวัด จากมากไปหาน้อย

26 ร้อยละกลุ่มสุขน้อย แบ่งตามระดับ รายได้จังหวัด รายได้ต่ำ นครพนม 2.36 % สกลนคร 2.68 แพร่ 3.80.... แม่ฮ่องสอน 18.78 ประจวบ 24.49 ลำปาง 28.78 รายได้ปาน กลาง ลำพูน 4.38 % ชัยนาท 5.67 พัทลุง 6.28..... สมุทรสงคราม 27.27 นครนายก 30.25 สระแก้ว 31.29 รายได้สูง ชุมพร 3.80 % พิจิตร 4.02 พังงา 4.30..... นนทบุรี 20.00 ภูเก็ต 25.61 สมุทรปราการ 35.54

27 แผนภูมิ : ร้อยละของคะแนนสุขภาพจิต 5 องค์ประกอบ จำแนกตามภูมิภาค ปี พ. ศ. 2553

28 แผนภูมิ : ร้อยละของคะแนนสุขภาพจิต 5 องค์ประกอบ เปรียบเทียบ กทม. ภาคกลาง ทั่วประเทศ ปี พ. ศ. 2553

29 แผนภูมิ : ร้อยละของคะแนนสุขภาพจิต 5 องค์ประกอบ เปรียบเทียบสมุทรปราการ นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ปี พ. ศ. 2553

30 แผนภูมิ : ร้อยละของคะแนนสุขภาพจิต 5 องค์ประกอบ เปรียบเทียบยะลา ปัตตานี นราธิวาส ภาคใต้ ปี พ. ศ. 2553

31 แผนภูมิ : ร้อยละของคะแนนสุขภาพจิต 5 องค์ประกอบ เปรียบเทียบ พังงา ภูเก็ต ปี พ. ศ. 2553

32 4.นโยบายของรัฐ ผลการศึกษา สนับสนุนนโยบาย 1.ที่ดินทำกินของเกษตรกร 2.การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ 3.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แต่มีข้อควรพิจารณาเรื่องนโยบายเศรษฐกิจ จังหวัดที่รวย มีความสุขน้อยกว่า จังหวัดที่จน ในกลุ่มจังหวัดที่มีระดับรายได้ใกล้เคียงกัน ร้อยละคนสุขน้อยต่างกัน 8-10 เท่า

33 ความสุข 8 หมวด ปราชญ์ชาวบ้าน 1.หลักประกันในชีวิต บ้าน ที่ดินทำกิน อาหาร เงินทอง ใช้สอย มียุ้งข้าวใหญ่ มีข้าวกินตลอดปี 2.ร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง จิตใจสบาย ไม่มีเรื่อง กลุ้มใจ สุขภาพดี อายุยืนนาน ไม่มีโรคประจำตัว 3.ครอบครัวอบอุ่น อยู่พร้อมหน้า ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง ลูก ขยัน ผัวเดียวเมียเดียว มีเวลาให้กัน 4.ชุมชนเข้มแข็ง เรียนรู้ร่วมกันต่อเนื่อง ผู้นำเป็นตัวอย่าง ร่วมมือในกิจกรรมชุมชน ช่วยเหลือกันและกัน สามัคคี

34 ความสุข 8 หมวด ปราชญ์ชาวบ้าน 5. สิ่งแวดล้อมดี ดิน น้ำ ป่าอุดมสมบูรณ์ อากาศไม่เป็นพิษ มี ถนน น้ำประปา ไฟฟ้า สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ 6. มีอิสรภาพ ทำทุกอย่างได้ดังใจ สบายใจ ไม่เดือดร้อน ผู้อื่น ไม่มีหนี้สิน ไม่ถูกผู้อื่นครอบงำความคิด อาชีพอิสระ 7. มีความภาคภูมิใจ งานประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรือง ได้ถ่ายทอดความรู้ความคิดต่อผู้อื่น 8. มีธรรมะในการอยู่ร่วมกัน ทำบุญ พอใจในสิ่งที่มี อยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุข เข้าวัดฟังธรรม

35 นโยบายสร้างสุข ประเมินความสุขระดับประเทศ ทบทวนทัศนคติเรื่องต่างๆ ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และผู้ป่วยทางจิต ปรับปรุงคุณภาพชีวิตครอบครัว กิจกรรมเติมชีวิตให้ชุมชน ลดอัตราว่างงาน เลี่ยงการกระตุ้นความอยาก งดโฆษณาในเด็ก เรียนรู้ความหมายของชีวิต จุดหมาย การจัดการ ตนเอง Layard. R. 2009

36 กิจกรรมสร้างสุขในชุมชน พัฒนาความคิด มองโลกแง่ดี สำนึกขอบคุณ สร้างสายสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน เรียนรู้การจัดการอารมณ์และความเครียด ทักษะจัดการปัญหา การช่วยเหลือกันในชุมชน ฝึกอยู่กับปัจจุบัน ค้นหาความหมาย สร้างจุดหมายในชีวิต ดูแลร่างกาย ออกกำลังกาย Lyubomirsky. S

37 กิจกรรมความสุขระดับบุคคล 1.ออกกำลังกาย 2.ทบทวนสิ่งดีๆ 3.รับฟัง พูดคุยกับคนรัก 4.ปลูกต้นไม้ 5.ลดเวลาดูทีวี 6.ยิ้มและทักทายคนไม่รู้จัก 7.พูดคุยกับเพื่อนฝูง 8.หัวเราะ 9.ใส่ใจดูแลตนเอง 10.มอบสิ่งดีๆ ให้คนอื่น Richard Stevens

38 1 พัฒนาทางจิตใจ 2 สิ่งแวดล้อม/ชุมชน 3 ค่านิยม / วิถีชีวิต 4 เข้าถึงบริการ สจ. 5 ความเท่าเทียม ศาสนา กิจกรรมเรียนรู้ กิจกรรมจิตอาสา สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สังคม/ชุมชน การมีส่วนร่วม ข่าวสารความรู้ กิจกรรม นโยบาย เยาวชนและครอบครัว กลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยทางจิต ระบบข้อมูล การเข้าถึงบริการ /ทรัพยากรของรัฐ

39 5.แนวทางการสร้างสุขระดับจังหวัด

40 1 พัฒนา ทางจิตใจ 2 สิ่งแวดล้อม/ ชุมชน 3 ค่านิยม/ วิถีชีวิต 4 เข้าถึง บริการ สจ. 5 ความ เท่าเทียม ศาสนา กิจกรรมเรียนรู้ กิจกรรมจิตอาสา สิ่งแวดล้อมกายภาพ สังคม/ชุมชน การมีส่วนร่วม ข่าวสารความรู้ กิจกรรม นโยบาย เยาวชน/ครอบครัว กลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยทางจิต ระบบข้อมูล การเข้าถึงบริการ /ทรัพยากรของรัฐ บัญญัติสุข 10 ประการ พื้นที่สาธารณะ Public Space Social Cohesion การเข้าถึงบริการ ระดับบุคคล ระดับชุมชน ระบบบริการ

41 รวบรวมข้อมูลและ ความคิดเห็น จัดทำแผน ปฏิบัติ ประเมิน ติดตามผล รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทุนทางสังคม สภาพปัญหา แผนงาน/โครงการที่มี เวทีความคิดเห็น “ความสุขของคนที่นี่ เกิดจากอะไร” จัดตั้งคณะทำงาน กลไกการทำงาน จัดลำดับความสำคัญ กลุ่มเป้าหมาย ประเด็น มาตรการสำคัญ แนวทางบูรณาการ กำหนดเป้าหมาย / ตัวชี้วัดร่วม จัดทำแผนงาน อย่างมีส่วนร่วม ลงมือปฏิบัติตามแผน จัดกลไกประเมิน ติดตามร่วมกัน พิจารณาการประเมิน จากภายนอก เวทีสรุปบทเรียน แนวทางการ ดำเนินงานขั้นต่อไป

42 148+9 2510+11+12 3 + 76+15


ดาวน์โหลด ppt ความสุขคนไทย นายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google