งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณลักษณะของสังคมไทยที่ พึงปรารถนา ต้องเป็นสังคมที่ผาสุกและเป็นธรรม ต้องเป็นสังคมที่มีระเบียบวินัย มีเหตุผล เคารพในกติกาของสังคม ต้องเป็นสังคมที่พึ่งพาตนเองได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณลักษณะของสังคมไทยที่ พึงปรารถนา ต้องเป็นสังคมที่ผาสุกและเป็นธรรม ต้องเป็นสังคมที่มีระเบียบวินัย มีเหตุผล เคารพในกติกาของสังคม ต้องเป็นสังคมที่พึ่งพาตนเองได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณลักษณะของสังคมไทยที่ พึงปรารถนา ต้องเป็นสังคมที่ผาสุกและเป็นธรรม ต้องเป็นสังคมที่มีระเบียบวินัย มีเหตุผล เคารพในกติกาของสังคม ต้องเป็นสังคมที่พึ่งพาตนเองได้ ต้องเป็นสังคมที่เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ ต้องเป็นสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ใน สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ต้องเป็นสังคมที่สามารถดำรงความเป็นไทย ได้ Thailand Dream

2 ภาพอุดมคติของการบังคับใช้ กฎหมายที่มีประสิทธิผล

3 ตัวบทกฎหมาย ต้องกระจายอำนาจไปสู่ “ ราชการส่วน ท้องถิ่น ” เน้นหลักการ ปลอดภัย เป็นธรรม และ ประหยัด มาตรการ กำกับดูแล > มาตรการ ควบคุม เน้นสิทธิมนุษยชนด้าน สิ่งแวดล้อม มีความชัดเจนในเชิงปฏิบัติ

4 เจ้าพนักงาน ฝ่ายปกครอง – ต้องกำหนดให้มีระเบียบวิธีปฏิบัติ ที่ ชัดเจน เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติ หน้าที่สำหรับเจ้าพนักงาน – ต้องมีคุณธรรม และปฏิบัติหน้าที่ต่อ ประชาชนตามกฎหมายด้วยความ เสมอภาค ความยุติธรรม ความ รับผิดชอบ และเอาจริงเอาจัง – การปฏิบัติตามกฎหมายของเจ้า พนักงาน สามารถตรวจสอบได้ 1/2

5 เจ้าพนักงาน ฝ่ายวิชาการ – ต้องพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ ที่ เหมาะสม (appropriate technology) ใน การปรับปรุงแก้ไขปัญหาสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมได้ – ต้องพัฒนาเครื่องมือ เทคนิควิธีการ ตรวจวัดตามมาตรฐานที่กำหนด – ต้องมีความซื่อสัตย์ ยุติธรรมและเอาจริง เอาจังในการปฏิบัติหน้าที่ทางด้านวิชาการ ตามกฎหมาย 2/2

6 ผู้ประกอบการ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง กฎหมายอย่างเป็นเหตุเป็นผล ต้องมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อ สังคมในการประกอบกิจการให้เป็นไป ตามกฎหมายที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของ ประชาชน ต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงาน ใน การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามกฎหมาย ขณะเดียวกันต้องต่อต้านเจ้าพนักงาน ที่ปฏิบัติงานโดยทุจริตหรือโดยมิชอบ

7 ประชาชน ต้องมีความรู้เรื่องกฎหมาย และสิทธิ หน้าที่ ตามกฎหมาย ต้องมีส่วนร่วมในการพิทักษ์สิทธิการ สาธารณสุขสิ่งแวดล้อมของชุมชนระดับ ท้องถิ่น โดย – การเลือกสรร ผู้บริหารระดับท้องถิ่นที่มีคุณภาพ – การร้องทุกข์ หรือ ร้องเรียนต่อเจ้าพนักงาน เมื่อพบว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมาย – การเฝ้าระวัง และตรวจสอบสภาวะสิ่งแวดล้อม ของชุมชน – ให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานในการ ควบคุมดูแลปัญหาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม


ดาวน์โหลด ppt คุณลักษณะของสังคมไทยที่ พึงปรารถนา ต้องเป็นสังคมที่ผาสุกและเป็นธรรม ต้องเป็นสังคมที่มีระเบียบวินัย มีเหตุผล เคารพในกติกาของสังคม ต้องเป็นสังคมที่พึ่งพาตนเองได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google