งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการความรู้ด้านสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการความรู้ด้านสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการความรู้ด้านสุขภาพ
0907 จังหวัดได้ดำเนินการจัดการความรู้ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพหรือพัฒนาสาธารณสุขในชุมชน

2 การดำเนินงาน โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวินิจฉัยโรคของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย จังหวัดนครปฐม

3 ผลการดำเนินงาน โครงการ/แผนงาน รหัส ตัวชี้วัด/เกณฑ์ ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย ผลงาน อัตรา การจัดการความรู้ด้านสุขภาพ 0907 จังหวัดได้ดำเนินการจัดการความรู้ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพหรือพัฒนาสาธารณสุขในชุมชน จังหวัดละ 1 กรณีศึกษา 1 100

4 ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
ผู้นำองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจ ให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงาน สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร การกำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นที่ชัดเจน การติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

5 ผลงานเชิงปริมาณ ผลจากการจัดประชุม
การจัดประชุมอบรมความรู้เรื่องการจัดการความรู้และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ด้านการวินิจฉัยโรคของเจ้าหน้าที่ในสถานีอนามัย จำนวน 2 ครั้ง ผลจากการจัดประชุม - แผนเตรียมความพร้อมด้านการจัดการความรู้ - แผนการสำรวจและเข้าถึงความรู้ - แผนการสร้างและแสวงหาความรู้

6 ผลงานเชิงปริมาณ (ต่อ)
- แผนสะสมองค์ความรู้ - แผนการเผยแพร่ความรู้ในองค์กร - แผนการประยุกต์ใช้ความรู้กับการปฏิบัติงาน - แผนการธำรงรักษาความรู้ - แผนการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้

7 ผลงานเชิงปริมาณ (ต่อ)
- แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสนเทศสนับสนุน การจัดการความรู้ - แผนการประชาสัมพันธ์แผนติดตามและประเมินผล

8 ผลงานในเชิงคุณภาพ การสร้างคลังความรู้ในสถานีอนามัยและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรสาธารณสุข มีระบบฐานข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพเผยแพร่ในระบบสารสนเทศของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม การนำเสนอความรู้ด้านต่าง ๆ ที่น่าสนใจหลังการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร

9 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
การจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่จำเป็นต้องขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การจัดการความรู้เป็นสิ่งใหม่ขององค์กรภาครัฐ บุคลากรต้องมีการปรับตัวด้านแนวคิดและการปฏิบัติ ควรเลือกและกำหนดเรื่องที่จะนำมาสู่กระบวนการจัดการความรู้ให้ชัดเจน


ดาวน์โหลด ppt การจัดการความรู้ด้านสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google