งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการความรู้ ด้านสุขภาพ 0907 จังหวัดได้ ดำเนินการจัดการ ความรู้ในการพัฒนา ระบบบริการสุขภาพ หรือพัฒนาสาธารณสุข ในชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการความรู้ ด้านสุขภาพ 0907 จังหวัดได้ ดำเนินการจัดการ ความรู้ในการพัฒนา ระบบบริการสุขภาพ หรือพัฒนาสาธารณสุข ในชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการความรู้ ด้านสุขภาพ 0907 จังหวัดได้ ดำเนินการจัดการ ความรู้ในการพัฒนา ระบบบริการสุขภาพ หรือพัฒนาสาธารณสุข ในชุมชน

2 การดำเนินงาน โครงการพัฒนาองค์ ความรู้ด้านการ วินิจฉัยโรคของ เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย จังหวัดนครปฐม

3 ผลการดำเนินงาน โครงกา ร / แผนงา น รหั ส ตัวชี้วัด / เกณฑ์ ผลการดำเนินงาน เป้าห มาย ผลง าน อัตร า การ จัดการ ความรู้ ด้าน สุขภาพ 09 07 จังหวัดได้ ดำเนินการจัดการ ความรู้ในการ พัฒนาระบบบริการ สุขภาพหรือพัฒนา สาธารณสุขใน ชุมชน จังหวัดละ 1 กรณีศึกษา 11100

4 ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ผู้นำองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจ ให้ความสำคัญและสนับสนุนการ ดำเนินงาน ผู้นำองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจ ให้ความสำคัญและสนับสนุนการ ดำเนินงาน สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในองค์กร สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในองค์กร การกำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นที่ ชัดเจน การกำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นที่ ชัดเจน การติดตามโครงการอย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ การติดตามโครงการอย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

5 ผลงานเชิงปริมาณ การจัดประชุมอบรมความรู้ เรื่องการจัดการความรู้และการ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ ด้านการวินิจฉัยโรคของ เจ้าหน้าที่ในสถานีอนามัย จำนวน 2 ครั้ง ผลจากการจัดประชุม ผลจากการจัดประชุม - แผนเตรียมความพร้อม ด้านการจัดการความรู้ - แผนเตรียมความพร้อม ด้านการจัดการความรู้ - แผนการสำรวจและเข้าถึง ความรู้ - แผนการสำรวจและเข้าถึง ความรู้ - แผนการสร้างและแสวงหา ความรู้ - แผนการสร้างและแสวงหา ความรู้

6 ผลงานเชิงปริมาณ ( ต่อ ) - แผนสะสมองค์ความรู้ - แผนการเผยแพร่ความรู้ใน องค์กร - แผนการเผยแพร่ความรู้ใน องค์กร - แผนการประยุกต์ใช้ความรู้ กับการปฏิบัติงาน - แผนการประยุกต์ใช้ความรู้ กับการปฏิบัติงาน - แผนการธำรงรักษาความรู้ - แผนการธำรงรักษาความรู้ - แผนการสร้างวัฒนธรรม การเรียนรู้ - แผนการสร้างวัฒนธรรม การเรียนรู้

7 ผลงานเชิงปริมาณ ( ต่อ ) - แผนการพัฒนาเทคโนโลยี สนเทศสนับสนุน การจัดการความรู้ การจัดการความรู้ - แผนการประชาสัมพันธ์แผน ติดตามและประเมินผล - แผนการประชาสัมพันธ์แผน ติดตามและประเมินผล การจัดการความรู้ การจัดการความรู้

8 ผลงานในเชิงคุณภาพ การสร้างคลังความรู้ในสถานี อนามัยและสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม การสร้างคลังความรู้ในสถานี อนามัยและสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของบุคลากรสาธารณสุข การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของบุคลากรสาธารณสุข มีระบบฐานข้อมูลความรู้ด้าน สุขภาพเผยแพร่ในระบบ สารสนเทศของสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม มีระบบฐานข้อมูลความรู้ด้าน สุขภาพเผยแพร่ในระบบ สารสนเทศของสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม การนำเสนอความรู้ด้านต่าง ๆ ที่ น่าสนใจหลังการประชุม ประจำเดือนผู้บริหาร การนำเสนอความรู้ด้านต่าง ๆ ที่ น่าสนใจหลังการประชุม ประจำเดือนผู้บริหาร

9 ปัญหาอุปสรรคและ ข้อเสนอแนะ การจัดการความรู้เป็น กระบวนการที่จำเป็นต้อง ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องทั้งใน รูปแบบเป็นทางการและไม่เป็น ทางการ การจัดการความรู้เป็น กระบวนการที่จำเป็นต้อง ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องทั้งใน รูปแบบเป็นทางการและไม่เป็น ทางการ การจัดการความรู้เป็นสิ่งใหม่ของ องค์กรภาครัฐ บุคลากรต้องมีการ ปรับตัวด้านแนวคิดและการปฏิบัติ การจัดการความรู้เป็นสิ่งใหม่ของ องค์กรภาครัฐ บุคลากรต้องมีการ ปรับตัวด้านแนวคิดและการปฏิบัติ ควรเลือกและกำหนดเรื่องที่จะ นำมาสู่กระบวนการจัดการความรู้ ให้ชัดเจน ควรเลือกและกำหนดเรื่องที่จะ นำมาสู่กระบวนการจัดการความรู้ ให้ชัดเจน


ดาวน์โหลด ppt การจัดการความรู้ ด้านสุขภาพ 0907 จังหวัดได้ ดำเนินการจัดการ ความรู้ในการพัฒนา ระบบบริการสุขภาพ หรือพัฒนาสาธารณสุข ในชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google