งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภค และกฎหมาย บริการด้านยาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน อย่างครอบคลุม บริการรวดเร็ว ถูกต้อง และผู้รับบริการ พึงพอใจ ให้การสนับสนุนและมีส่วนเกี่ยวข้องกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภค และกฎหมาย บริการด้านยาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน อย่างครอบคลุม บริการรวดเร็ว ถูกต้อง และผู้รับบริการ พึงพอใจ ให้การสนับสนุนและมีส่วนเกี่ยวข้องกับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภค และกฎหมาย

3 บริการด้านยาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน อย่างครอบคลุม บริการรวดเร็ว ถูกต้อง และผู้รับบริการ พึงพอใจ ให้การสนับสนุนและมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ทุกกลุ่มงาน เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เจ้าหน้าที่มีความตั้งใจและรับผิดชอบ งานตามที่ได้รับมอบหมาย และร่วม ทำงานเป็นทีม จุดเด่น (O) งานคุ้มครอง & กฎหมาย

4 งานคุ้มครอง & กฎหมาย จุดด้อย (W) เป็นจุดสุดท้ายที่ผู้ป่วยรอรับบริการ สนับสนุนกลุ่มงานอื่น ๆ หลายกลุ่มงาน อาจสนองความต้องการไม่ทันใจ หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ไม่ชัดเจน ระบบการรายงานข้อมูลไม่เป็นระเบียบ กระจาย ภาระงานอื่น ๆ

5 การดำเนินงาน 2546 แนว ทางแก้ไ ข การบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และสุภาพ ทำแผนผังการการดำเนินงาน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน รวบรวมระบบการรายงานข้อมูลให้เป็น ระเบียบ ลดภารกิจที่ไม่จำเป็น หรือปรับเปลี่ยน วิธีการ

6 การดำเนินงาน 2546 การประเมิน 46 แผนการการดำเนินงาน ระบบการรายงานข้อมูล เจ้าหน้าที่

7 นโยบายโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพ เป้าหมาย หลัก มาตรฐานเชิงวิชาชีพ วิชาการ และ ส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ ความพึงพอใจ

8 นโยบายและ แผนงาน 2547 1. ให้บริการเภสัชกรรมที่ได้มาตรฐาน ดูแล ผู้ป่วยเรื่องยาได้ครบถ้วน 2. สนับสนุนการอบรมความรู้ของบุคลากรทาง เภสัชกรรมให้มีความรู้ เพื่อนำมาพัฒนางานได้ 3. บริหารเวชภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ส่งเสริมการออกกำลังกายของบุคลากรทาง เภสัชกรรม 5. พัฒนางาน 5 ส 6. ผู้รับบริการพึงพอใจการให้บริการมากกว่า 80 % กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมาย นโยบายปี 2547

9 1. รักษ์ศูนย์อนามัยร่วมใจประหยัดไฟฟ้าและน้ำ โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมาย 2. แผนงานพัฒนาระบบการเก็บและการรายงาน ผลข้อมูล 3. แผนงาน บริการประทับใจ ใส่ใจประดุจ ญาติ 4. ประเมินมาตรฐานการบริการด้านยาของสถานี อนามัย ทั้งด้านระบบการจัดหายา การ จัดเก็บ การจ่ายยา การกำกับคุณภาพ มาตรฐานยา 5. โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายเภสัชกรรมปี 2547 นโยบายและ แผนงาน 2547 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมาย แผนงาน ประจำปี 2547

10 6. แผนงานพัฒนาด้านอาหารและน้ำปี 2547 7. แผนส่งเสริมการออกกำลังกายของบุคลากร ทางเภสัชกรรม 8. แผนงานเอกสารแผ่นพับส่งเสริมสุขภาพ 9. แผนงานพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ นโยบายและ แผนงาน 2547 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมาย แผนงานประจำปี 2547( ต่อ )

11 10. แผนงาน 5 ส กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมาย 11. แผนตรวจสอบเวชภัณฑ์คงคลังโดยใช้ โปรแกรม stockcard 12. แผนงานบริการที่ได้มาตรฐาน ถูกต้อง รวดเร็ว นโยบายและ แผนงาน 2547 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมาย แผนงานประจำปี 2547( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภค และกฎหมาย บริการด้านยาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน อย่างครอบคลุม บริการรวดเร็ว ถูกต้อง และผู้รับบริการ พึงพอใจ ให้การสนับสนุนและมีส่วนเกี่ยวข้องกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google