งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำงานแบบระบบกรรมการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำงานแบบระบบกรรมการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำงานแบบระบบกรรมการ
ทีมแกนนำ ทีม Healthy Work Place ทีมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล(HA) ทีมระบบข้อมูลและการประเมินผล

2 ทีมแกนนำ น.พ. สุรเชษฐ์ เลิศมนัสชัย ที่ปรึกษา
น.พ. สุรเชษฐ์ เลิศมนัสชัย ที่ปรึกษา ทันตแพทย์หญิงศศิธร บัณฑิตมหากุล ประธาน ภ.ก.วินัตย์ เภอบางเข็ม รองประธาน นางสาวศิริวรรณ คงแก้ว กรรมการ นางสาวอมรศรี จงไกรจักร กรรมการ นางสาวเกศศิณีย์ สุขเนาว์ เลขานุการ

3 ทีม Healthy Work Place นางสาวยุวดี พฤกษกลำมาศ หัวหน้าทีม
นางสาวยุวดี พฤกษกลำมาศ หัวหน้าทีม นายบุญสม มณีเกิด สมาชิก นางสาวเพลินพิศ จ่าทอง สมาชิก นางสาวชัชรียา เฉลยสรรพ สมาชิก

4 ทีมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล(HA)
ทันตแพทย์หญิงหทัยทิพย์ ภู่โชติ หัวหน้าทีม นางสาวเกศศิณีย์ สุขเนาว์ สมาชิก นางสาวอมรศรี จงไกรจักร สมาชิก นางสาวสุดา หมัดนะฮู สมาชิก

5 ทีมระบบข้อมูลและการประเมินผล
นายวินัตย์ เภอบางเข็ม หัวหน้าทีม นางสาวอรอุมา อำลอย สมาชิก นางสาวศิริวรรณ คงแก้ว สมาชิก

6 การดำเนินการภายในทีม
ประธาน ทีม Healthy Work Place ทีมแกนนำ ทีมระบบข้อมูลและการประเมินผล ทีมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล(HA)

7 การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทีมที่เข้มแข็งมีระบบและการบริหารที่ดี พัฒนางานสู่ผลสำเร็จ ความรับผิดชอบของสมาชิก การยึดและปฏิบัติตามข้อตกลงของทีม ความสามัคคี เพื่อน พี่น้อง กลับหน้าหลัก


ดาวน์โหลด ppt การทำงานแบบระบบกรรมการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google