งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำงานแบบระบบกรรมการ ทีมแกนนำ ทีม Healthy Work Place ทีมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ทีมระบบข้อมูลและการประเมินผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำงานแบบระบบกรรมการ ทีมแกนนำ ทีม Healthy Work Place ทีมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ทีมระบบข้อมูลและการประเมินผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำงานแบบระบบกรรมการ ทีมแกนนำ ทีม Healthy Work Place ทีมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ทีมระบบข้อมูลและการประเมินผล

2 ทีมแกนนำ น. พ. สุรเชษฐ์ เลิศมนัสชัย ที่ ปรึกษา ทันตแพทย์หญิงศศิธร บัณฑิตมหากุล ประธาน ภ. ก. วินัตย์ เภอบางเข็ม รอง ประธาน นางสาวศิริวรรณ คงแก้ว กรรมการ นางสาวอมรศรี จงไกรจักร กรรมการ นางสาวเกศศิณีย์ สุขเนาว์ เลขานุการ

3 ทีม Healthy Work Place นางสาวยุวดี พฤกษกลำมาศ หัวหน้าทีม นายบุญสม มณีเกิด สมาชิก นางสาวเพลินพิศ จ่าทอง สมาชิก นางสาวชัชรียา เฉลยสรรพ สมาชิก

4 ทีมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ทันตแพทย์หญิงหทัยทิพย์ ภู่โชติ หัวหน้าทีม นางสาวเกศศิณีย์ สุขเนาว์ สมาชิก นางสาวอมรศรี จงไกรจักร สมาชิก นางสาวสุดา หมัดนะฮู สมาชิก

5 ทีมระบบข้อมูลและการประเมินผล นายวินัตย์ เภอบางเข็ม หัวหน้าทีม นางสาวอรอุมา อำลอย สมาชิก นางสาวศิริวรรณ คงแก้ว สมาชิก

6 การดำเนินการภายในทีม ประธา น ทีมระบบข้อมูลและการ ประเมินผล ทีมแกน นำ ทีม Healthy Work Place ทีมพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาล (HA) ข้อมูล การ จัดเก็บ ประชุม

7 การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทีมที่เข้มแข็งมีระบบและการบริหารที่ ดี พัฒนางานสู่ผลสำเร็จ ความรับผิดชอบของสมาชิก การยึดและปฏิบัติตามข้อตกลงของ ทีม ความสามัคคี เพื่อน พี่น้อง กลับหน้า หลัก


ดาวน์โหลด ppt การทำงานแบบระบบกรรมการ ทีมแกนนำ ทีม Healthy Work Place ทีมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ทีมระบบข้อมูลและการประเมินผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google