งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลงานทีมผู้ป่วยนอก พฤศจิกายน 49. PSO ทีมผู้ป่วยนอก พ. ย.49.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลงานทีมผู้ป่วยนอก พฤศจิกายน 49. PSO ทีมผู้ป่วยนอก พ. ย.49."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลงานทีมผู้ป่วยนอก พฤศจิกายน 49

2 PSO ทีมผู้ป่วยนอก พ. ย.49

3

4 สถานการณ์ KM

5 สถานการณ์ KPI

6

7 สถานการณ์ บริบท

8 สถานการณ์ Tactic สถานการณ์ 39.6 การเรียนรู้ 30 แผน 30 รวม 99.6

9 สถานการณ์ Tactic

10 สถานการณ์หลัก ยุทธศาสตร์

11

12 สถานการณ์ด้านบริหารยุทธศาสตร์

13

14 ข้อมูลสภาพปัญหา ยุทธศาสตร์ การจัดการเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง PSO กับกลุ่มอื่น อย่างน้อย 4 เดือน ครั้ง

15 การเรียนรู้ทีมผู้ป่วยนอก ทีมควรมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในกิจกรรม ของทีมและควรมีการ ติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผนงาน และรายงาน ความก้าวหน้าให้แกนนำและสมาชิกทราบ ทีมต้องทบทวนข้อกำหนดให้เป็นปัจจุบันอยู่ เสมอเพราะข้อกำหนดเมื่อถึงสถานการณ์หนึ่งอาจ เป็นเรื่องที่ปฏิบัติกันทั่ว ๆ ไปได้ การรับรู้ข่าวสารของสมาชิกนอกจากมีการ ประกาศในบอร์ดและ intranet แล้วควรให้สมาชิกมี การบันทึกผลการประชุมด้วยเพื่อให้สมาชิก สามารถเปิดอ่านของตนได้

16 ปัญหาและอุปสรรค 1. การประชุมยังมีน้อยเพราะจะ เวลาว่างไม่ตรงกัน 2. การลงทะเบียนการเรียนรู้ยังไม่ ค่อยสม่ำเสมอ ส่งให้ KM ของ ทีมลดลง

17 ความภาคภูมิใจ / ความสำเร็จ 1. การที่ทีม OPD สามารถ ผ่าน PSO ได้ ไม่มีคำว่า Fair หรือ Edit สำหรับเรา ต่อไปจะมีแต่ PASS เท่านั้น 2. ได้คำชมจากผู้รับบริการ ที่มาตรวจสุขภาพ

18 ปัญหา 1. การประชุมยังมีน้อยเพราะจะ เวลาว่างไม่ตรงกัน 2. การลงทะเบียนการเรียนรู้ยังไม่ ค่อยสม่ำเสมอ ส่งให้ KM ของทีมลดลง

19 แนวทางการแก้ไขปัญหา 1. กำหนดเวลาการประชุมของทีมที่ ชัดเจน และแจ้งล่วงหน้าก่อนในแต่ ละเดือน โดยการทำปฏิทินของทีม 2. สร้างความตระหนักและกระตุ้น จนท. ในการลงทะเบียนการเรียนรู้ พร้อมทั้งแจ้งจนท. คนที่ไม่ความ สม่ำเสมอในการลง

20 แผนการดำเนินงาน 1. การกระตุ้นและสร้างความเข้าใจ กับจนท. เรื่อง KM ของทีม เพื่อจะ ทำให้ KM ของผ่านในทุกเดือน 2. ทบทวนข้อกำหนดใหม่ 3. กำหนดผู้รับผิดชอบและผู้ติดตาม ความก้าวหน้าในกิจกรรมหรือ แผนงานต่าง ๆ 4. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PSO กับทีม อื่น ๆ

21 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลงานทีมผู้ป่วยนอก พฤศจิกายน 49. PSO ทีมผู้ป่วยนอก พ. ย.49.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google