งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำรับรองการปฏิบัติ ราชการ กรมอนามัย ปี 2549 จำนวน 20 ตัวชี้วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำรับรองการปฏิบัติ ราชการ กรมอนามัย ปี 2549 จำนวน 20 ตัวชี้วัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำรับรองการปฏิบัติ ราชการ กรมอนามัย ปี 2549 จำนวน 20 ตัวชี้วัด

2 ตัวชี้วัดที่ 1. การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ กระทรวง 2. การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์กลุ่ม ภารกิจ 3. การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์กรม กลุ่มงานที่ รับผิดชอบ ทีม 15 ทีม 17

3 ตัวชี้วัดที่ 4. การบริหารจัดการเพื่อ สนับสนุนการปฏิบัติงานของ จังหวัดและองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กลุ่มงานที่ รับผิดชอบ สนับสนุน

4 ตัวชี้วัดที่ 4. การพัฒนาคุณภาพบริการ (3-5 บริการ ) 5. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 10. การลดขั้นตอน / รอบระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการ (6 กระบวนงาน ) กลุ่มงานที่รับผิดชอบ - โรงพยาบาล - กรรมการพัฒนา คุณภาพบริหาร

5 ตัวชี้วัดที่ 7. การพัฒนาราชการใสสะอาด 8. การเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน ( ครุภัณฑ์ / สิ่งก่อสร้าง ) 9. การลดขั้นตอน / รอบระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการ (6 กระบวนงาน ) 11. การประหยัดงบประมาณ 19. การบริหารความเสี่ยง กลุ่มงานที่รับผิดชอบ - ฝ่ายบริหาร - กรรมการควบคุม ภายใน

6 ตัวชี้วัดที่ 12. การจัดทำต้นทุนต่อหน่วย 13. การบริหารจัดการองค์ความรู้ (BP เครือข่าย ) 15. การดำเนินการ BP เรื่องภาคี / เครือข่าย ( ปี 49) 18. TQM ( เครือข่าย ) 20. การถ่ายทอดตัวชี้วัด เป้าหมายสู่ บุคคล กลุ่มงานที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

7 ตัวชี้วัดที่ 14. การพัฒนาระบบ สารสนเทศ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ เทคโนโลยี


ดาวน์โหลด ppt คำรับรองการปฏิบัติ ราชการ กรมอนามัย ปี 2549 จำนวน 20 ตัวชี้วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google