งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทีมผู้ป่วยนอก พฤษภาคม. สถานการณ์ P SO ทีมผู้ป่วยนอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทีมผู้ป่วยนอก พฤษภาคม. สถานการณ์ P SO ทีมผู้ป่วยนอก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทีมผู้ป่วยนอก พฤษภาคม

2 สถานการณ์ P SO ทีมผู้ป่วยนอก

3 สถานการณ์ P SO อันดับสถานะผลงาน PSO 4Pass83.5KM 5Pass84.9KPI 3Pass94.74 บริบท 6Fair76.9TACTI C 3Edit49.2 ยุทธศา สตร์ 3 fair77.9 รวม

4 สถานการณ์ K PI อันดับสถานะผลงาน PSO 5Pass87.5KPI ตัวชี้วัด 88 ผ่าน 74 ร้อยละ 84.9 ติดตาม 11 ตัวชี้วัด ได้แก่ คุณภาพชีวิตผู้ป่วย 3 กลุ่มโรค การออกกำลังกายผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ การตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่

5 แนวทางการพัฒนา pso พัฒนา 2 ประเด็น คือ 1.Tactic ด้านการประยุกต์ 2. ยุทธศาสตร์ ด้านแผน

6 แผนงาน ทีมผู้ป่วยนอก

7 แผนงาน พัฒนาศักยภาพบุคลากร การสร้างนโยบาย สาธารณะและ PSO ดำเนินการวันที่ 6 มิ. ย. 49 ผู้เข้าร่วม คน สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน มิ. ย. – กรกฎาคม 49 ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการ Healthy work place

8 พัฒนาศักยภาพ บุคลากร ดำเนินการวันที่ 6 มิ. ย. 49 Team working Buddy ศักยภาพบุคลากร การมีส่วนร่วม เกิดแรงจูงใจ

9 การเรียนรู้ ทีมผู้ป่วย นอก

10 การเรียนรู้ ทำอย่างไรให้ผลงานดี ? ผู้นำมีศักยภาพ เป้าหมายที่ชัดเจน สมาชิกมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

11 ความคาดหวังใน อนาคต ทีมผู้ป่วยนอก มีผลงาน PSO ติดอันดับ 1 ใน 3 ของศูนย์อนามัยที่ 11

12 ความสำเร็จที่ ภาคภูมิใจ การมีส่วนร่วนของสมาชิกมากขึ้น เกิด การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ทุกคนมีความ รับผิดชอบในหน้าที่ที่กำหนดตามบทบาท ของตน มีแรงจูงใจในการทำงาน มุ่งหวัง พัฒนาทีมให้มีผลสำเร็จ ผลงาน PSO เพิ่มขึ้น

13 ปัญหาและอุปสรรค ทีมผู้ป่วย นอก

14 ปัญหาและอุปสรรค เจอแล้วจะบอกนะจ๊ะ อิอิ ยังไม่มี

15 ข้อร้องเรียน ทีมผู้ป่วย นอก

16 ข้อร้องเรียน ข้อร้องเรียน 7 เรื่อง เสนอการแก้ไขปรับปรุง 6 เรื่อง ( เจ้าหน้าที่มาช้า ) ปรับปรุงแล้ว 6 เรื่อง ( ยกเว้นเรื่อง ห้องสมุด ) การติดตามและเฝ้าระวังโดยแกน นำ

17 คำติชม การมีห้องสมุดประชาชนเป็นสิ่งที่ดี ควรยกเก้าอี้ลงด้วยและเปิดห้อง ด้วยเขาจะได้เข้าไปรับบริการได้ จัดระเบียบของบริเวณดีมาก จัด ป้ายต่าง ๆเป็นจุดเน้นของงาน นโยบาย อาคารสถานที่เหมาะสม ถ้าจะขยายในอนาคต

18 คำติชม ทั้งแพทย์ จนท และบุคลากรทุกท่านบริการได้ดี เยี่ยม สะถานที่สะดวกมีระเบียบ ที่สำคัญ เอาใจ ใส่ผู้ป่วยดีมาก ศูนย์อนามัยทำงานหรอยจังหู รู้สึกประทับใจในการให้บริการของคุณหมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ให้ บริการ ด้วยความ เป็นกันเอง อัธยาศัยดี ไม ตรี ยิ้มแย้มแจ่มใส และให้คะแนะนำดีมาก สถานที่ก็สะอาดและ สวยงามดี

19 ความพึงพอใจ ผู้รับบริการ

20 การประเมินคุณภาพ ชิวิต องค์การอนามัย โลกชุดย่อ

21 คุณภาพชีวิตสมาชิกทีมผู้ป่วยนอก

22 คุณภาพชีวิตด้านกาย

23 คุณภาพชีวิตด้านจิต

24 คุณภาพชีวิตด้านสังคม

25 คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม

26 ขอขอบคุณ ทีมผู้ป่วยนอก ศิริวรรณ คงแก้ว บรรยาย วินัตย์ เภอบางเข็ม ประสานงาน สุดา หมัดนะฮู ประสานงาน

27 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ทีมผู้ป่วยนอก พฤษภาคม. สถานการณ์ P SO ทีมผู้ป่วยนอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google