งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวรพีพรรณ วีรพจน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ นางสาวกาญจนา พลสว่าง หัวหน้าฝ่ายการเงิน ฝ่ า ย บั ญ ชี / ก า ร เ งิ น แ ล ะ ธุ ร ก า ร นางสาวอรอุมา วรธงไชย เจ้าหน้าที่ธุรการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวรพีพรรณ วีรพจน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ นางสาวกาญจนา พลสว่าง หัวหน้าฝ่ายการเงิน ฝ่ า ย บั ญ ชี / ก า ร เ งิ น แ ล ะ ธุ ร ก า ร นางสาวอรอุมา วรธงไชย เจ้าหน้าที่ธุรการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวรพีพรรณ วีรพจน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ นางสาวกาญจนา พลสว่าง หัวหน้าฝ่ายการเงิน ฝ่ า ย บั ญ ชี / ก า ร เ งิ น แ ล ะ ธุ ร ก า ร นางสาวอรอุมา วรธงไชย เจ้าหน้าที่ธุรการ นางสาววิภา วงศ์สระน้อย เจ้าหน้าที่บัญชี นางสาวศรวณี สร้อยตะคุ เจ้าหน้าที่บัญชี - ธุรการ นางสาวรุ่งทิพย์ กองเมืองปัก พนักงานแม่บ้าน

2 ฝาก ประจำ ร้อยละ 5 ต่อปี ร้อยละ 4 ต่อปี ร้อยละ 3 ต่อปี ออม ทรัพย์ ร้อยละ 3 ต่อ ปี ออมทรัพย์ พิเศษ ร้อยละ 4 ต่อปี

3 การระดม ทุน... ของ สหกรณ์

4 ออมทรัพย์ กลุ่ม ปีละ 1,000.- สิ้นปีรับ.. ดอกเบี้ยตามมติที่ ประชุมกลุ่ม ออมทรัพย์ โครงการ ปีละ 1,000.- สิ้นปีรับ.. ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี

5 หุ้นข้าวของพ่อ ปีละ 1,000.- สิ้นปีรับ.. เงินปันผลร้อยละ 7 ต่อปี หุ้นสร้าง สำนักงาน ปีละ 500.- สิ้นปีรับ.. เงินปันผลร้อยละ 7 ต่อปี

6 เงินบริจาคเพื่อการ กุศล ปีละ 100.-


ดาวน์โหลด ppt นางสาวรพีพรรณ วีรพจน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ นางสาวกาญจนา พลสว่าง หัวหน้าฝ่ายการเงิน ฝ่ า ย บั ญ ชี / ก า ร เ งิ น แ ล ะ ธุ ร ก า ร นางสาวอรอุมา วรธงไชย เจ้าหน้าที่ธุรการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google