งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านแสงอรุณ จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านแสงอรุณ จำกัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านแสงอรุณ จำกัด
ระเบียบ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านแสงอรุณ จำกัด ว่าด้วยสมาชิกภาพ พ.ศ. 2550

2 หมวด 1 คุณสมบัติของสมาชิก หมวด 3 การขาดจากสมาชิกภาพ
หมวด 2 วิธีรับสมาชิก หมวด 3 การขาดจากสมาชิกภาพ

3 หมวด 1 คุณสมบัติของสมาชิก
ข้อ 1. ตั้งบ้านเรือนอยู่ในท้องที่ดำเนินงานพื้นที่ - อำเภอทับสะแก (ยกเว้น ตำบลอ่างทอง) - ตำบลห้วยทราย ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2 ปี ข้อ 2. บรรลุนิติภาวะ – 60 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ เป็นสมาชิกสมบูรณ์

4 หมวด 1 คุณสมบัติของสมาชิก
ข้อ 3. เป็นผู้มีนิสัยดีงาม มีศีลธรรม มีความรู้ความ เข้าใจ และเห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ข้อ 4. เป็นผู้พร้อมจะปฏิบัติตามระเบียบ และ ข้อบังคับของสหกรณ์นี้ ข้อ 5. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอื่น

5 หมวด 2 วิธีรับสมาชิก ข้อ 1. การยื่นใบสมัคร ข้อ 2. การให้การศึกษาอบรม

6 หมวด 2 วิธีรับสมาชิก ข้อ 4. การเลือกเข้าเป็นสมาชิก
ข้อ 3. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและเงินสะสม ข้อ 4. การเลือกเข้าเป็นสมาชิก ข้อ 5. การเปลี่ยนชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ ข้อ 6. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์

7 หมวด 3 การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 1. ตาย ข้อ 2. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือน ไร้ความสามารถ ข้อ 3. ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย

8 หมวด 3 การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 4. ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันกระทำ โดยประมาท ข้อ 5. ลาออกจากสหกรณ์ ข้อ 6. ถูกให้ออกจากสหกรณ์

9 เหตุของการถูกให้ออกจากสหกรณ์
หมวด 3 การขาดจากสมาชิกภาพ เหตุของการถูกให้ออกจากสหกรณ์ 1. นำเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ และโครงการ ที่คณะกรรมการเงินกู้ได้อนุมัติ 2. ไม่จัดการแก้ไขหรือเพิ่มเติมหลักประกัน เมื่อ มีปัญหาในการกู้เงินจากสหกรณ์ 3. ขาดสะสมเงินสะสมค่าหุ้น 3 เดือนติดต่อกัน หรือ ขาดส่งรวมถึง 8 เดือน โดยมิได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการอำนวยการ

10 เหตุของการถูกให้ออกจากสหกรณ์ (ต่อ)
หมวด 3 การขาดจากสมาชิกภาพ เหตุของการถูกให้ออกจากสหกรณ์ (ต่อ) 4. ผิดนัดชำระเงินกู้เกิน 3 งวดหรือเกิน 90 วัน 5. จงใจปิดบังความจริงอันควรแจ้งให้ทราบในใบ สมัครเข้าเป็นสมาชิกเฉพาะเกี่ยวกับหนี้สินของตน 6. จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือมติของ สหกรณ์ อันเป็นการกระทำที่ไม่ซื่อสัตย์ ทำให้เกิด ความเสื่อมเสียต่อสหกรณ์

11 หมวด 3 การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 7. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ข้อ 8. การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกผู้ออกจาก สหกรณ์ ข้อ 9. การหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกจะต้องรับผิด ต่อสหกรณ์


ดาวน์โหลด ppt สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านแสงอรุณ จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google