งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้าน แสงอรุณ จำกัด ว่าด้วยสมาชิกภาพ พ. ศ. 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้าน แสงอรุณ จำกัด ว่าด้วยสมาชิกภาพ พ. ศ. 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้าน แสงอรุณ จำกัด ว่าด้วยสมาชิกภาพ พ. ศ. 2550

2 หมวด 1 คุณสมบัติของ สมาชิก หมวด 2 วิธีรับสมาชิก หมวด 3 การขาดจาก สมาชิกภาพ

3 ข้อ 1. ตั้งบ้านเรือนอยู่ในท้องที่ ดำเนินงานพื้นที่ - อำเภอทับสะแก ( ยกเว้น ตำบลอ่างทอง ) - ตำบลห้วยทราย ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ ไม่ น้อยกว่า 2 ปี ข้อ 2. บรรลุนิติภาวะ – 60 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ เป็นสมาชิกสมบูรณ์ หมวด 1 คุณสมบัติของสมาชิก

4 ข้อ 3. เป็นผู้มีนิสัยดีงาม มีศีลธรรม มีความรู้ความ เข้าใจ และ เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ข้อ 4. เป็นผู้พร้อมจะปฏิบัติตาม ระเบียบ และ ข้อบังคับ ของสหกรณ์นี้ ข้อ 5. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนอื่น หมวด 1 คุณสมบัติของสมาชิก

5 หมวด 2 วิธีรับสมาชิก ข้อ 1. การยื่นใบสมัคร ข้อ 2. การให้การศึกษาอบรม

6 หมวด 2 วิธีรับสมาชิก ข้อ 3. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและ เงินสะสม ข้อ 4. การเลือกเข้าเป็นสมาชิก ข้อ 5. การเปลี่ยนชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ ข้อ 6. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์

7 ข้อ 1. ตาย ข้อ 2. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือน ไร้ ความสามารถ ข้อ 3. ต้องคำพิพากษาให้ ล้มละลาย หมวด 3 การขาดจากสมาชิกภาพ

8 ข้อ 4. ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ จำคุก เว้นแต่ ความผิดลหุโทษ หรือ ความผิดอันกระทำ โดยประมาท ข้อ 5. ลาออกจากสหกรณ์ ข้อ 6. ถูกให้ออกจากสหกรณ์ หมวด 3 การขาดจากสมาชิกภาพ

9 เหตุของการถูกให้ออก จากสหกรณ์ 1. นำเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ และโครงการ ที่คณะกรรมการเงินกู้ได้อนุมัติ 2. ไม่จัดการแก้ไขหรือเพิ่มเติม หลักประกัน เมื่อ มีปัญหาในการกู้เงินจาก สหกรณ์ 3. ขาดสะสมเงินสะสมค่าหุ้น 3 เดือนติดต่อกัน หรือ ขาดส่งรวมถึง 8 เดือน โดยมิได้ รับอนุมัติจาก คณะกรรมการอำนวยการ หมวด 3 การขาดจากสมาชิกภาพ

10 เหตุของการถูกให้ออก จากสหกรณ์ ( ต่อ ) หมวด 3 การขาดจากสมาชิกภาพ 4. ผิดนัดชำระเงินกู้เกิน 3 งวด หรือเกิน 90 วัน 5. จงใจปิดบังความจริงอันควร แจ้งให้ทราบในใบ สมัครเข้าเป็นสมาชิกเฉพาะ เกี่ยวกับหนี้สินของตน 6. จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือ ระเบียบ หรือมติของ สหกรณ์ อันเป็นการกระทำที่ ไม่ซื่อสัตย์ ทำให้เกิด ความเสื่อมเสียต่อสหกรณ์

11 ข้อ 7. การถอนชื่อสมาชิกออก จากทะเบียนสมาชิก ข้อ 8. การจ่ายคืนจำนวนเงิน ของสมาชิกผู้ออกจาก สหกรณ์ ข้อ 9. การหักจำนวนเงินซึ่ง สมาชิกจะต้องรับผิด ต่อสหกรณ์ หมวด 3 การขาดจากสมาชิกภาพ


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้าน แสงอรุณ จำกัด ว่าด้วยสมาชิกภาพ พ. ศ. 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google