งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
1. ทุนส่งเสริมการศึกษา ประถมศึกษา ทุนละ 1,500 บาท มัธยมศึกษา ทุนละ 2,000 บาท อุดมศึกษา ทุนละ 2,500 บาท มี 2 ประเภท คือ 2. ทุนเรียนดี ประถมศึกษา ทุนละ 2,000 บาท มัธยมศึกษา ทุนละ 2,500 บาท อุดมศึกษา ทุนละ 3,000 บาท

2 กองทุนเพื่อสวัสดิการ
กรณีเสียชีวิต อายุการเป็นสมาชิก ตั้งแต่ 6 เดือน- 5 ปี จ่าย 600,000.-บาท เกิน 5 ปี ขึ้นไป จ่าย 700,000.-บาท เสียชีวิตจากประสบอุบัติเหตุหรือปฏิบัติหน้าที่ สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนอีก 100,000 บาท เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปะทะสู้รบกับผู้ร้าย สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนอีก 50,000 บาท

3 รับขวัญทายาทใหม่รับ 1,000.- บาท
รับขวัญทายาทใหม่รับ 1, บาท โดยจ่ายครั้งเดียว และกรณีบิดา มารดา เป็น สมาชิกทั้ง 2 คน ให้ขอรับเงินสวัสดิการตามสิทธิอันพึงได้เพียง 1 คน ยื่นแบบคำขอรับเงินกองทุนภายใน 120 วัน นับแต่วันคลอดบุตร หลักฐาน สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ขอรับเงิน สำเนาสูติบัตร

4 มงคลสมรสรับ 1,000.- บาท จ่ายเป็นเงินสวัสดิการมงคลสมรสของสมาชิก โดยจ่ายครั้งเดียว จำนวน 1,000 บาท และกรณีคู่สมรสเป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้ง 2 คน ให้ขอรับเงินสวัสดิการตามสิทธิอันพึงได้ทั้ง 2 คน ยื่นแบบคำขอรับเงินกองทุน ภายใน 30 วัน นับแต่วันจดทะเบียนสมรส หลักฐาน 1. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ขอรับเงิน 2. สำเนาทะเบียนสมรส

5 จบการศึกษาในระดับปริญญา
* จบปริญญาตรี รับ 1, บาท * จบปริญญาโท รับ 2, บาท * จบปริญญาเอก รับ 3, บาท ยื่นแบบคำขอรับเงินกองทุนภายใน 1 ปี นับจากวันสำเร็จการศึกษา หลักฐาน 1. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ขอรับเงิน 2. หลักฐานการสำเร็จการศึกษา

6 สวัสดิการการรักษาพยาบาล
+ สมาชิกที่เข้ารับการรักษาพยาบาล + เป็น ผู้ป่วยใน ของสถานพยาบาล + สหกรณ์จะจ่ายให้คืนละ 300 บาท แต่ทั้งนี้รวมกันแล้ว + ต้องไม่เกิน 3,000 บาท ในรอบปี

7 กองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก
สมาชิกที่กู้เงินสามัญทั่วไปจ่ายสมทบเข้ากองทุน ในอัตราเงินกู้ 100,000 บาท ต่อ 100 บาท หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุน สหกรณ์จะจ่ายเงินกองทุนฯ แก่ผู้ค้ำประกันในกรณีที่ผู้กู้ถูกออก จากราชการ โดยนำค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใด มาหักชำระหนี้ก่อน สหกรณ์จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 90 ของหนี้ที่เหลือ หากทุจริตในหน้าที่ หรืองานประจำสหกรณ์จ่ายให้ในอัตราร้อยละ ของหนี้ที่เหลือ

8 สวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์ศพ
บิดา มารดา คู่สมรส บุตร สมาชิกที่บิดา มารดา คู่สมรส และ บุตร เสียชีวิต สหกรณ์ฯ จ่ายให้ 5,000 บาทต่อศพ และ พวงหรีด รายละไม่เกิน บาท

9 มีสมาชิกค้ำประกัน 1 คน สหกรณ์ให้เงินยืมแก่สมาชิกเพื่อ การมงคลสมรส
ในวงเงิน 50, โดยไม่คิดดอกเบี้ย ส่งคืนภายใน วัน มีสมาชิกค้ำประกัน 1 คน

10 มีสมาชิกค้ำประกัน 1 คน สหกรณ์ให้เงินยืมแก่สมาชิกเพื่อ การฌาปนกิจศพ
บิดา มารดา คู่สมรส บุตร บิดามารดาของคู่สมรส จำนวน 50, ส่งคืนภายใน 30 วัน มีสมาชิกค้ำประกัน 1 คน


ดาวน์โหลด ppt ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google