งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ทุนส่งเสริมการศึกษา ประถมศึกษาทุนละ 1,500 บาท มัธยมศึกษาทุนละ 2,000 บาท อุดมศึกษาทุนละ 2,500 บาท 2. ทุนเรียนดี ประถมศึกษาทุนละ 2,000 บาท มัธยมศึกษาทุนละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ทุนส่งเสริมการศึกษา ประถมศึกษาทุนละ 1,500 บาท มัธยมศึกษาทุนละ 2,000 บาท อุดมศึกษาทุนละ 2,500 บาท 2. ทุนเรียนดี ประถมศึกษาทุนละ 2,000 บาท มัธยมศึกษาทุนละ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. ทุนส่งเสริมการศึกษา ประถมศึกษาทุนละ 1,500 บาท มัธยมศึกษาทุนละ 2,000 บาท อุดมศึกษาทุนละ 2,500 บาท 2. ทุนเรียนดี ประถมศึกษาทุนละ 2,000 บาท มัธยมศึกษาทุนละ 2,500 บาท อุดมศึกษาทุนละ 3,000 บาท มี 2 ประเภท คือ

3 กรณีเสียชีวิต อายุการเป็นสมาชิก  ตั้งแต่ 6 เดือน - 5 ปี จ่าย 600,000.- บาท  เกิน 5 ปี ขึ้นไป จ่าย 700,000.- บาท  เสียชีวิตจากประสบอุบัติเหตุหรือปฏิบัติ หน้าที่ สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนอีก 100,000 บาท  เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปะทะสู้รบกับ ผู้ร้าย สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนอีก 50,000 บาท

4 รับขวัญทายาทใหม่ รับ 1,000.- บาท โดยจ่ายครั้งเดียว และกรณีบิดา มารดา เป็น สมาชิกทั้ง 2 คน ให้ขอรับเงินสวัสดิการตามสิทธิ อันพึงได้เพียง 1 คน ยื่นแบบคำขอรับเงินกองทุนภายใน 120 วัน นับแต่วันคลอดบุตร หลักฐาน 1. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ขอรับ เงิน 2. สำเนาสูติบัตร

5 มงคลสมรสรับ 1,000.- บาท  จ่ายเป็นเงินสวัสดิการมงคลสมรสของ สมาชิก โดยจ่ายครั้งเดียว จำนวน 1,000 บาท และกรณีคู่สมรส เป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้ง 2 คน ให้ขอรับเงินสวัสดิการตามสิทธิอันพึง ได้ทั้ง 2 คน  ยื่นแบบคำขอรับเงินกองทุน ภายใน 30 วัน นับแต่วันจดทะเบียนสมรส หลักฐาน 1. สำเนาบัตรประจำตัวของ ผู้ขอรับเงิน 2. สำเนาทะเบียนสมรส

6 จบการศึกษาในระดับปริญญา * จบปริญญาตรี รับ 1,000.- บาท * จบปริญญาโท รับ 2,000.- บาท * จบปริญญาเอก รับ 3,000.- บาท ยื่นแบบคำขอรับเงินกองทุนภายใน 1 ปี นับ จากวันสำเร็จการศึกษา หลักฐาน 1. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ ขอรับเงิน 2. หลักฐานการสำเร็จ การศึกษา

7 สวัสดิการการ รักษาพยาบาล + สมาชิกที่เข้ารับการรักษาพยาบาล + เป็น ผู้ป่วยใน ของสถานพยาบาล + สหกรณ์จะจ่ายให้คืนละ 300 บาท แต่ทั้งนี้รวมกันแล้ว + ต้องไม่เกิน 3,000 บาท ในรอบปี

8  สหกรณ์จะจ่ายเงินกองทุนฯ แก่ผู้ค้ำประกันในกรณี ที่ผู้กู้ถูกออก จากราชการ โดยนำค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใด มาหักชำระหนี้ก่อน สมาชิกที่กู้เงินสามัญทั่วไปจ่ายสมทบเข้ากองทุน สหกรณ์จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 90 ของหนี้ที่ เหลือ ในอัตราเงินกู้ 100,000 บาท ต่อ 100 บาท หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุน  หากทุจริตในหน้าที่ หรืองานประจำสหกรณ์จ่าย ให้ในอัตราร้อยละ 50 ของหนี้ที่เหลือ

9 สมาชิกที่บิดา มารดา คู่สมรส และ บุตร เสียชีวิต สหกรณ์ฯ จ่ายให้ 5,000 บาทต่อศพ และ พวงหรีด รายละไม่เกิน 500 บาท

10 มีสมาชิกค้ำประกัน 1 คน สหกรณ์ให้เงินยืมแก่สมาชิก เพื่อ การมงคลสมรส ในวงเงิน 50,000.- โดยไม่ คิดดอกเบี้ย ส่งคืนภายใน 30 วัน

11 มีสมาชิกค้ำประกัน 1 คน สหกรณ์ให้เงินยืมแก่สมาชิก เพื่อ การฌาปนกิจศพ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร บิดา มารดาของคู่สมรส จำนวน 50,000.- ส่งคืนภายใน 30 วัน


ดาวน์โหลด ppt 1. ทุนส่งเสริมการศึกษา ประถมศึกษาทุนละ 1,500 บาท มัธยมศึกษาทุนละ 2,000 บาท อุดมศึกษาทุนละ 2,500 บาท 2. ทุนเรียนดี ประถมศึกษาทุนละ 2,000 บาท มัธยมศึกษาทุนละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google