งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
สวัสดิการสมาชิก สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บ้านแสงอรุณ จำกัด

2 สวัสดิการรับขวัญทายาท
สมาชิกที่มีบุตรเกิดใหม่ทุกคน สหกรณ์มีค่ารับขวัญให้แก่ทายาทของสมาชิก คนละ 1,000 บาท

3 สวัสดิการรับขวัญทายาท (ต่อ)
เอกสารที่ใช้ในการเบิกสวัสดิการ - ใบสูติบัตรของบุตร - สำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีคู่สมรสไม่ได้เป็นสมาชิก) - สมุดประจำตัวสมาชิก หมายเหตุ : แจ้งสหกรณ์ภายใน 30 วัน นับจากวันคลอด บุตร

4 สหกรณ์จ่ายสวัสดิการ ให้บุตรของสมาชิก ทุนละ 1,000 บาท โดยการจับฉลาก
สวัสดิการเพื่อการศึกษาแก่บุตรสมาชิก - ทุกคน (อนุบาล - ปริญญาตรี) สหกรณ์จ่ายสวัสดิการ ให้บุตรของสมาชิก ทุนละ 1,000 บาท โดยการจับฉลาก (อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการในแต่ละปี)

5 ขอรับสวัสดิการได้ 1,000 บาท
สวัสดิการเพื่อสมาชิกลาสิขาบท ขอรับสวัสดิการได้ 1,000 บาท โดย ต้องอุปสมบทครบ 1 พรรษา นำหนังสือรับรองจากวัดที่อุปสมบท ขอรับได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

6 สหกรณ์จ่ายให้คนละ 1,000 บาท
สวัสดิการเพื่อสมาชิกสมรส สหกรณ์จ่ายให้คนละ 1,000 บาท โดย * นำบัตรเชิญแต่งงานมายื่นขอรับสวัสดิการ ขอรับได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

7 สวัสดิการอุบัติเหตุ จ่ายจริงตามใบเสร็จ แต่ไม่เกิน 2,000 บาท/ครั้ง - กรณี กระดูกหัก ร้าว เคลื่อน หรือเอ็นขาด จ่ายให้ 2,000 บาท โดยแนบใบรับรองแพทย์

8 สวัสดิการอุบัติเหตุ (ต่อ)
- กรณีที่เป็นสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน หรือคลีนิกแพทย์ จ่ายไม่เกิน 2,000 บาท/ครั้ง - กรณีที่เป็นคลีนิกผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล หรือแพทย์แผนไทย จ่ายไม่เกิน 500 บาท/ครั้ง

9 สวัสดิการอุบัติเหตุ (ต่อ)
เอกสารที่ใช้ในการเบิกสวัสดิการ - ใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากการรักษาพยาบาล ที่ระบุโรคเกี่ยวกับอุบัติเหตุ - สมุดประจำตัวสมาชิก หมายเหตุ : มาแจ้งกับสหกรณ์ภายใน 15 วัน นับจากวันเกิดประสบอุบัติเหตุ

10 สวัสดิการรับขวัญผู้ป่วย
สหกรณ์จ่ายสวัสดิการแก่สมาชิกที่ป่วยและนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ครั้งละ 1,000 บาท/ครั้ง ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง

11 สวัสดิการรับขวัญผู้ป่วย (ต่อ)
เอกสารที่ใช้ในการเบิกสวัสดิการ - ใบรับรองแพทย์ที่ระบุวันที่รักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างชัดเจน - สมุดประจำตัวสมาชิก หมายเหตุ : แจ้งสหกรณ์ทราบภายใน 7 วัน นับจากวันออกจากโรงพยาบาล

12 สมาชิกอายุตั้งแต่ 85 ปีบริบูรณ์ สหกรณ์จ่ายให้ปีละ 1,200 บาท
สวัสดิการผู้สูงอายุ สมาชิกอายุตั้งแต่ 70 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สหกรณ์จ่ายตามเงินหุ้นสะสมระหว่างปีบัญชี (ต.ค.-ก.ย.) ประมาณ 25 บาทต่อเงินหุ้น 1,000 บาท สมาชิกอายุตั้งแต่ ปีบริบูรณ์สหกรณ์จ่ายให้พันละห้าของเงินหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชี สูงสุดถึง 1,000 บาท สมาชิกอายุตั้งแต่ 85 ปีบริบูรณ์ สหกรณ์จ่ายให้ปีละ 1,200 บาท

13 สหกรณ์จ่ายสวัสดิการให้ปีละ 2,000 บาท
สวัสดิการทุพลภาพ สหกรณ์จ่ายสวัสดิการให้ปีละ 2,000 บาท

14 ขาดส่งเกิน 10 ศพ และเกิน 60 วัน ไม่ได้ สมาชิกใหม่
ฌาปนกิจสงเคราะห์ - ศพละ 20 บาท ขาดส่งเกิน 10 ศพ และเกิน 60 วัน ไม่ได้ สมาชิกใหม่ จ่ายล่วงหน้า 10 ศพ (สำรอง) “เป็นเงิน 200 บาท”

15 สวัสดิการภัยธรรมชาติ
- อุทกภัย - วาตภัย - อัคคีภัย - ฟ้าผ่า - แผ่นดินไหว

16 สวัสดิการภัยธรรมชาติ (ต่อ)
- กรณีค่าเสียหายที่เกิดกับที่อยู่อาศัย จ่ายไม่เกิน 4,000 บาท/ครั้ง - กรณีค่าเสียหายที่เกิดกับสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบอาชีพ รวมถึงเรือล่ม จ่ายไม่เกิน 2,000 บาท/ครั้ง

17 สวัสดิการภัยธรรมชาติ (ต่อ)
เอกสารที่ใช้ในการเบิกสวัสดิการ - หลักฐาน/ภาพถ่ายความเสียหาย - หนังสือรับรองจากหัวหน้า/เลขานุการกลุ่มที่สังกัดอยู่ - สมุดประจำตัวสมาชิก หมายเหตุ : แจ้งสหกรณ์ทราบในทันที และไม่เกิน 7 วัน นับจากวันประสบภัย

18 ผู้ที่ไม่มีสทธิ์ในการขอรับสวัสดิการ
- ขาดการติดต่อกับสหกรณ์เกิน 60 วัน (ระหว่างถูกปรับ) - จงใจขอเบิกสวัสดิการอันเป็นเท็จ


ดาวน์โหลด ppt สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google