งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิกที่มีบุตรเกิด ใหม่ทุกคน สหกรณ์มีค่า รับขวัญให้แก่ทายาท ของสมาชิก คนละ 1,000 บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิกที่มีบุตรเกิด ใหม่ทุกคน สหกรณ์มีค่า รับขวัญให้แก่ทายาท ของสมาชิก คนละ 1,000 บาท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สมาชิกที่มีบุตรเกิด ใหม่ทุกคน สหกรณ์มีค่า รับขวัญให้แก่ทายาท ของสมาชิก คนละ 1,000 บาท

3 เอกสารที่ใช้ในการเบิกสวัสดิการ - ใบสูติบัตรของบุตร - สำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนาทะเบียนสมรส ( กรณีคู่ สมรสไม่ได้เป็นสมาชิก ) - สมุดประจำตัวสมาชิก หมายเหตุ : แจ้งสหกรณ์ภายใน 30 วัน นับจากวันคลอด บุตร

4 - ทุกคน ( อนุบาล - ปริญญาตรี ) สหกรณ์จ่ายสวัสดิการ ให้ บุตรของสมาชิก ทุนละ 1,000 บาท โดยการจับฉลาก ( อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ดำเนินการในแต่ละปี )

5 ขอรับสวัสดิการได้ 1,000 บาท โดย ตต้องอุปสมบทครบ 1 พรรษา นนำหนังสือรับรองจากวัดที่ อุปสมบท ขอรับได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

6 สหกรณ์จ่ายให้คนละ 1,000 บาท โดย * นำบัตรเชิญแต่งงานมา ยื่นขอรับสวัสดิการ ขอรับได้เพียงครั้งเดียว เท่านั้น

7 จ่ายจริงตามใบเสร็จ แต่ไม่เกิน 2,000 บาท / ครั้ง - กรณี กระดูกหัก ร้าว เคลื่อน หรือเอ็นขาด จ่ายให้ 2,000 บาท โดยแนบใบรับรอง แพทย์

8 - กรณีที่เป็นสถานพยาบาล ของรัฐ เอกชน หรือคลีนิก แพทย์ จ่ายไม่เกิน 2,000 บาท / ครั้ง - กรณีที่เป็นคลีนิกผู้ ประกอบวิชาชีพทางการ พยาบาล หรือแพทย์แผน ไทย จ่ายไม่เกิน 500 บาท / ครั้ง

9 เอกสารที่ใช้ในการเบิก สวัสดิการ - ใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจาก การรักษาพยาบาล ที่ระบุ โรคเกี่ยวกับอุบัติเหตุ - สมุดประจำตัวสมาชิก หมายเหตุ : มาแจ้งกับ สหกรณ์ภายใน 15 วัน นับ จากวันเกิดประสบอุบัติเหตุ

10 สหกรณ์จ่ายสวัสดิการแก่ สมาชิกที่ป่วยและนอนพัก รักษาตัวที่โรงพยาบาลตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ครั้งละ 1,000 บาท / ครั้ง ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง

11 เอกสารที่ใช้ในการเบิก สวัสดิการ - ใบรับรองแพทย์ที่ระบุวันที่ รักษาตัวในโรงพยาบาล อย่างชัดเจน - สมุดประจำตัวสมาชิก หมายเหตุ : แจ้งสหกรณ์ ทราบภายใน 7 วัน นับจาก วันออกจากโรงพยาบาล

12 สมาชิกอายุตั้งแต่ 70 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป สหกรณ์จ่ายตาม เงินหุ้นสะสมระหว่างปีบัญชี ( ต. ค.- ก. ย.) ประมาณ 25 บาท ต่อเงินหุ้น 1,000 บาท สมาชิกอายุตั้งแต่ 75-84 ปี บริบูรณ์สหกรณ์จ่ายให้พันละห้า ของเงินหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชี สูงสุดถึง 1,000 บาท สมาชิกอายุตั้งแต่ 85 ปี บริบูรณ์ สหกรณ์จ่ายให้ปีละ 1,200 บาท

13 สหกรณ์จ่ายสวัสดิการให้ ปีละ 2,000 บาท

14 - ศพละ 20 บาท ขาดส่งเกิน 10 ศพ และ เกิน 60 วัน ไม่ได้ สมาชิกใหม่ จ่ายล่วงหน้า 10 ศพ ( สำรอง ) “ เป็นเงิน 200 บาท ”

15 - อุทกภัย - วาตภัย - อัคคีภัย - ฟ้าผ่า - แผ่นดินไหว

16 - กรณีค่าเสียหายที่ เกิดกับที่อยู่อาศัย จ่าย ไม่เกิน 4,000 บาท / ครั้ง - กรณีค่าเสียหายที่ เกิดกับสิ่งปลูกสร้างที่ ใช้ในการประกอบ อาชีพ รวมถึงเรือล่ม จ่ายไม่เกิน 2,000 บาท / ครั้ง

17 เอกสารที่ใช้ในการเบิกสวัสดิการ - หลักฐาน / ภาพถ่ายความ เสียหาย - หนังสือรับรองจากหัวหน้า / เลขานุการกลุ่มที่สังกัดอยู่ - สมุดประจำตัวสมาชิก หมายเหตุ : แจ้งสหกรณ์ทราบ ในทันที และไม่เกิน 7 วัน นับ จากวันประสบภัย

18 - ขาดการติดต่อกับ สหกรณ์เกิน 60 วัน ( ระหว่างถูกปรับ ) - จงใจขอเบิกสวัสดิการอัน เป็นเท็จ


ดาวน์โหลด ppt สมาชิกที่มีบุตรเกิด ใหม่ทุกคน สหกรณ์มีค่า รับขวัญให้แก่ทายาท ของสมาชิก คนละ 1,000 บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google