งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เงินฝากมี 3 ประเภท คือ  เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป  เงินฝากออมทรัพย์ พิเศษ  เงินฝากประจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เงินฝากมี 3 ประเภท คือ  เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป  เงินฝากออมทรัพย์ พิเศษ  เงินฝากประจำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เงินฝากมี 3 ประเภท คือ  เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป  เงินฝากออมทรัพย์ พิเศษ  เงินฝากประจำ

2 เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป - เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 100 บาท - ฝากหรือถอนได้ปกติตลอดเวลาทำการ คิดดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง สิ้นเดือน มี. ค. และ ก. ย. ของทุกปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25/ ปี จากสมาชิก จากสหกรณ์อื่น - เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 50,000.- บาท

3 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ - เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 10,000.- บาท - ฝากแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 1,000.- บาท คิดดอกเบี้ยทบต้นให้ทุกวันสิ้นเดือน - ถอนได้เดือนละครั้ง ( หากเดือนใดถอนเกินหนึ่งครั้งคิดค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป ร้อยละ 1 ของจำนวนเงินถอน ) จากสมาชิก อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75/ ปี จากสหกรณ์อื่น - เปิดบัญชีครั้งแรกหรือฝากเพิ่มไม่น้อยกว่า 100,000.- บาท

4 เงินฝากประจำ - เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 500 บาท ระยะเวลา 1 ปี - เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 50,000.- บาท ระยะเวลา 1 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25/ ปี จากสมาชิก จากสหกรณ์อื่น

5 บริการด้าน สินเชื่อ   เงินกู้ ฉุกเฉิน   เงินกู้สามัญ   เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริม การศึกษา   เงินกู้สามัญซื้อ คอมพิวเตอร์   เงินกู้สามัญซื้อ รถจักรยานยนต์  เงินกู้สามัญซื้อ อาวุธปืน   เงินกู้พิเศษ    เงินกู้สามัญ ทั่วไป   เงินกู้สามัญสมาชิก แรกเข้า

6 อัตราดอกเบี้ย เงินกู้ อัตราดอกเบี้ย เงินกู้ เงินกู้ฉุกเฉิน ร้อยละ 7.00 บาท เงินกู้สามัญใช้หุ้นค้ำ / อื่น ร้อย ละ 6.50 บาท เงินกู้สามัญ ร้อยละ 7.00 บาท เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ ร้อยละ 6.00 บาท เงินกู้พิเศษเพื่อเสริมสร้างความ มั่นคงร้อยละ 7.00 บาท

7 เงินกู้ ฉุกเฉิน เงินกู้ ฉุกเฉิน - กู้ได้สูงสุด 50,000 บาท ส่งคืนภายในเวลา ไม่เกิน 2 งวด / เดือน - หรือจะส่งเฉพาะดอกเบี้ยทุกเดือนก็ได้ เมื่อยื่นเงินกู้สามัญจึงนำเงินกู้สามัญมาหัก ชำระเงินต้นทั้งหมด - อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 / ปี

8 เงินกู้สามัญ สมาชิกแรกเข้า เงินกู้สามัญ สมาชิกแรกเข้า - กู้ได้สูงสุด 50,000 บาท ส่งคืนภายในเวลา ไม่เกิน 24 งวด - ต้องเป็นสมาชิกโดยได้ชำระค่าธรรมเนียม แรกเข้าและส่งเงิน ค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 งวด - ผู้ค้ำประกัน 1 คน - อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 / ปี

9 หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ ทั่วไป หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ ทั่วไป วงเงินกู้สูงสุด 2,000,000 บาท มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 1. เงินกู้สามัญสมาชิกแรกเข้ากู้ได้ไม่เกิน 50,000.- บาท 2. หุ้นไม่ถึง 50,000.- กู้ได้ไม่เกิน 400,000.- บาท 3. หุ้นตั้งแต่ 50,000.- แต่ไม่ถึง 100,000.- กู้ได้ไม่เกิน 500,000.- 4. หุ้นตั้งแต่ 100,000.- แต่ไม่ถึง 200,000.- กู้ได้ไม่เกิน 800,000.- 5. หุ้นตั้งแต่ 200,000.- แต่ไม่ถึง 250,000.- กู้ได้ไม่เกิน 1,000,000.- 6. ค่าหุ้นตั้งแต่ 250,000.- ขึ้นไป กู้ได้ไม่ เกิน 2,000,000.- บาท

10 เงินกู้สามัญ ทั่วไป เงินกู้สามัญ ทั่วไป - ใช้บุคคลค้ำประกัน 2 คน แต่จะต้องชำระไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 ของเงิน ได้รายเดือน จนหมดหนี้ - ยอดเงินกู้ไม่ถึง 1,000,000.- บาท ส่ง ชำระคืน 150 งวด - ยอดเงินกู้เกินกว่า 1,000,000.- บาท ส่งชำระคืน 240 งวด - ชำระเงินกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดจึงมี สิทธิกู้ใหม่ได้ และระยะเวลาการผ่อนชำระจะต้องมีอายุไม่ เกิน 65 ปี

11 เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริม การศึกษา - กู้ได้สูงสุด 200,000 บาท ส่งคืนภายใน เวลาไม่เกิน 60 งวด - ต้องเป็นสมาชิกโดยได้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และส่งเงิน ค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด - ผู้ค้ำประกัน 1 คน - อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 / ปี - หลักฐานประกอบการพิจารณา 1. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา 4. หลักฐานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายซึ่งทางสถานการศึกษารับรอง - ให้เงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของ สมาชิก และ / หรือคู่สมรส และ / หรือบุตร ในระดับการศึกษา อนุบาล - ปริญญาเอก

12 วงเงินกู้ 50,000 บาท ส่งชำระ 48 งวด เดือน ใช้สมาชิกค้ำประกัน 1 คน หักเงินฝากเดือนละ 100 บาทเพื่อ ค้ำประกัน เงินกู้เพื่อซื้อ คอมพิวเตอร์

13 เงินกู้สามัญเพื่อซื้อ รถจักรยานยนต์ วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท ส่งชำระภายใน 48 งวด ใช้สมาชิกค้ำ ประกัน 1 คน หักเงินฝากเดือนละ 100 บาท เพื่อค้ำประกัน หักเงินฝากเดือนละ 100 บาท เพื่อค้ำประกัน

14 วงเงินกู้สูงสุด 100,000 บาท ผ่อนชำระ 60 งวด ใช้สมาชิกค้ำประกัน 1 คน หักเงินฝากเดือนละ 100 บาท เงินกู้เพื่อซื้ออาวุธปืน

15 เงินกู้สามัญใช้หุ้น ค้ำประกัน - วงเงินกู้สูงสุด 90% ของ ทุนเรือนหุ้น - ผ่อนชำระสูงสุด 200 งวด - สามารถรับเงินกู้วันที่ ยื่นคำขอกู้

16 เงินกู้พิเศษ เงินกู้พิเศษ - วงเงินกู้สูงสุด 80 % ของราคาประเมิน แต่ วงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน - ชำระ ไม่เกิน 360 งวด แต่ทั้งนี้สมาชิกอาจ ขอผ่อน ชำระได้ไม่เกินอายุ 65 ปี - กู้เพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดิน - กู้เพื่อซื้อที่ดิน - กู้เพื่อไถ่ถอน จำนอง - กู้เพื่อต่อเติมหรือปรับปรุงบ้านหรือที่อยู่อาศัย


ดาวน์โหลด ppt เงินฝากมี 3 ประเภท คือ  เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป  เงินฝากออมทรัพย์ พิเศษ  เงินฝากประจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google