งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เงินฝากมี 3 ประเภท คือ เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เงินฝากมี 3 ประเภท คือ เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เงินฝากมี 3 ประเภท คือ เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เงินฝากประจำ

2 เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป
จากสมาชิก - เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 100 บาท - ฝากหรือถอนได้ปกติตลอดเวลาทำการ จากสหกรณ์อื่น - เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 50,000.- บาท สิ้นเดือน มี.ค. และ ก.ย. ของทุกปี คิดดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25/ปี

3 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
- เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 10,000.- บาท จากสมาชิก - ฝากแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 1,000.- บาท - ถอนได้เดือนละครั้ง (หากเดือนใดถอนเกินหนึ่งครั้งคิดค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป ร้อยละ 1 ของจำนวนเงินถอน) จากสหกรณ์อื่น - เปิดบัญชีครั้งแรกหรือฝากเพิ่มไม่น้อยกว่า 100,000.- บาท คิดดอกเบี้ยทบต้นให้ทุกวันสิ้นเดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75/ปี

4 - เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 500 บาท ระยะเวลา 1 ปี
เงินฝากประจำ จากสมาชิก - เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 500 บาท ระยะเวลา 1 ปี จากสหกรณ์อื่น - เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 50,000.-บาท ระยะเวลา 1 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25/ปี

5 บริการด้านสินเชื่อ  เงินกู้สามัญ  เงินกู้ฉุกเฉิน
 เงินกู้ฉุกเฉิน  เงินกู้สามัญ เงินกู้สามัญสมาชิกแรกเข้า เงินกู้สามัญทั่วไป เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการศึกษา เงินกู้สามัญซื้อคอมพิวเตอร์ เงินกู้สามัญซื้อรถจักรยานยนต์ เงินกู้สามัญซื้ออาวุธปืน  เงินกู้พิเศษ

6 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน ร้อยละ 7.00 บาท เงินกู้สามัญ ร้อยละ บาท เงินกู้สามัญใช้หุ้นค้ำ/อื่น ร้อยละ บาท เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ ร้อยละ 6.00 บาท เงินกู้พิเศษเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงร้อยละ7.00 บาท

7 เงินกู้ฉุกเฉิน กู้ได้สูงสุด 50,000 บาท ส่งคืนภายในเวลาไม่เกิน 2 งวด/เดือน หรือจะส่งเฉพาะดอกเบี้ยทุกเดือนก็ได้ เมื่อยื่นเงินกู้สามัญจึงนำเงินกู้สามัญมาหักชำระเงินต้นทั้งหมด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 /ปี

8 เงินกู้สามัญสมาชิกแรกเข้า
กู้ได้สูงสุด 50,000 บาท ส่งคืนภายในเวลาไม่เกิน 24 งวด ต้องเป็นสมาชิกโดยได้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและส่งเงิน ค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 งวด ผู้ค้ำประกัน 1 คน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 / ปี

9 หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญทั่วไป
 วงเงินกู้สูงสุด 2,000,000 บาท มีหลักเกณฑ์ดังนี้  1.เงินกู้สามัญสมาชิกแรกเข้ากู้ได้ไม่เกิน 50,000.- บาท 2.หุ้นไม่ถึง 50,000.- กู้ได้ไม่เกิน 400,000.- บาท 3.หุ้นตั้งแต่ 50,000.-แต่ไม่ถึง 100,000.- กู้ได้ไม่เกิน 500, หุ้นตั้งแต่ 100,000.-แต่ไม่ถึง 200,000.- กู้ได้ไม่เกิน 800, หุ้นตั้งแต่ 200,000.-แต่ไม่ถึง 250,000.- กู้ได้ไม่เกิน 1,000, ค่าหุ้นตั้งแต่ 250,000.- ขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 2,000,000.- บาท

10 เงินกู้สามัญทั่วไป - ยอดเงินกู้ไม่ถึง 1,000,000.- บาท ส่งชำระคืน 150 งวด - ยอดเงินกู้เกินกว่า 1,000,000 .-บาท ส่งชำระคืน 240 งวด แต่จะต้องชำระไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 ของเงินได้รายเดือน จนหมดหนี้ และระยะเวลาการผ่อนชำระจะต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี - ชำระเงินกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดจึงมีสิทธิกู้ใหม่ได้ - ใช้บุคคลค้ำประกัน 2 คน

11 เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการศึกษา
กู้ได้สูงสุด 200,000 บาท ส่งคืนภายในเวลาไม่เกิน 60 งวด ต้องเป็นสมาชิกโดยได้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและส่งเงิน ค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด ให้เงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของ สมาชิก และ/หรือคู่สมรส และ/หรือบุตร ในระดับการศึกษา อนุบาล-ปริญญาเอก ผู้ค้ำประกัน 1 คน - อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 /ปี หลักฐานประกอบการพิจารณา 1.สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา 4.หลักฐานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายซึ่งทางสถานการศึกษารับรอง

12 หักเงินฝากเดือนละ 100 บาทเพื่อค้ำประกัน
เงินกู้เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ วงเงินกู้ 50,000 บาท ส่งชำระ 48 งวดเดือน ใช้สมาชิกค้ำประกัน 1 คน หักเงินฝากเดือนละ 100 บาทเพื่อค้ำประกัน

13 เงินกู้สามัญเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์
วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท ส่งชำระภายใน 48 งวด ใช้สมาชิกค้ำประกัน 1 คน หักเงินฝากเดือนละ 100 บาทเพื่อค้ำประกัน

14 เงินกู้เพื่อซื้ออาวุธปืน
วงเงินกู้สูงสุด 100,000 บาท ผ่อนชำระ 60 งวด ใช้สมาชิกค้ำประกัน 1 คน หักเงินฝากเดือนละ 100 บาท

15 เงินกู้สามัญใช้หุ้นค้ำประกัน
- วงเงินกู้สูงสุด 90% ของทุนเรือนหุ้น - ผ่อนชำระสูงสุด งวด - สามารถรับเงินกู้วันที่ยื่นคำขอกู้

16 - กู้เพื่อไถ่ถอนจำนอง
เงินกู้พิเศษ - วงเงินกู้สูงสุด 80 % ของราคาประเมิน แต่วงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน - กู้เพื่อไถ่ถอนจำนอง - กู้เพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดิน - กู้เพื่อซื้อที่ดิน - กู้เพื่อต่อเติมหรือปรับปรุงบ้านหรือที่อยู่อาศัย - ชำระ ไม่เกิน 360 งวด แต่ทั้งนี้สมาชิกอาจ ขอผ่อนชำระได้ไม่เกินอายุ 65 ปี


ดาวน์โหลด ppt เงินฝากมี 3 ประเภท คือ เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google