งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
ในทวีปแอฟริกา

2 จัดทำโดย 1. เด็กชาย ภูผา จักรสาน เลขที่ 7 2. เด็กหญิง จิดาภา วงศ์ใหญ่ เลขที่ เด็กหญิง นันฑริกา นันชัย เลขที่ เด็กหญิง วรดา ภาณุทัต เลขที่ 28 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

3 เศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา มีดังนี้
๑. เกษตรกรรม เขตร้อนชื้น แถบแอฟริกาตะวันตก เป็นแหล่งเพาะปลูก โกโก้ กาแฟ อ้อย เผือก ฯลฯ ที่ราบลุ่มแม่น้ำไนล์ เป็นแหล่งเพาปลูก ฝ้าย ชา อินผทรัม ข้าวฟ่าง ฯลฯ เขตเมดิเตอร์เรเนียน อยู่ทางสุดตอนเหนือของทวีป เป็นแหล่งเพาะปลูก ส้ม องุ่น มะกอก ข้าวสาลี ฯลฯ เขตอบอุ่นชื้น อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีป เป็นแหล่งเพาะปลูก ข้าวสาลี ข้าวโพด ผลไม้ต่างๆ ฯลฯ

4 ๒. การเลี้ยงสัตว์ โคพันธุ์พื้นเมือง
เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นแรงงานและใช้เป็นอาหาร โคเนื้อและโคนมพันธุ์ต่างประเทศ เลี่ยงไว้เพื่อใช้เนื้อและนม แพะและแกะ เลี้ยงแบบเร่ร่อนในทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย อูฐ เลี้ยงมากในแถบทะเลทราย เพื่อเป็น พาหนะและอาหาร ลา เลี้ยงไว้เพื่อเป็นพาหนะในเขตทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย

5 ๓. การล่าสัตว์ ในปัจจุบันมีการจำกัดขอบเขต การล่า และเปิดให้ชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาชมโดยเสีย ค่าธรรมเนียมให้แก่รัฐบาลของ ประเทศนั้น นับว่าเป็นแหล่ง รายได้ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของ ประเทศ

6 ๔. การทำเหมืองเร่ เพชร แอฟริกาเป็นทวีฟที่มีเพชรมากที่สุดในโลก ทองคำ
แหล่งผลิตที่สำคัญ ได้แก่ ซิมบับเวและกานา ผลิตทองคำได้มากว่าครึ่งโลก ถ่านหิน แหล่งใหญ่ที่สุด อยู่ที่ ประเทศแอฟริกาใต้ น้ำมันปิโตรเลียม มีมากในทางตอนเหนือของทวีป ทองแดง พบมากในแคว้านคาตังกา เป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้และมีวามสำคัญที่สุดของประเทศ

7 ๕.การทำป่าไม้ ทวีปแอฟริกามี ป่าไม้ที่อุดม สมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ทวีปแอฟริกามี การนำไม้ออกมา ใช้น้อยกว่าทวีป อื่นๆ เนื่องจาก ขาดเครื่องมือที่ ทันสมัยในการ ทำไม้ ไม้เนื้อ แข็งมีมูลค่าทาง เศรษฐกิจน้อย

8 ๖. การอุตสาหกรรม ทวีปแอฟริกา เป็นทวีปที่มี ความล้าหลังใน เรื่อง อุตสา กรรม ขาด แคลนเงินทุน แรงงาน และ เทคโนโลยีที ทันสมัย

9 ๗. การพาณิชยกรรม ทวีปแอฟริกา มักจะส่งออก วัตถุดิบและสินค้า สำเร็จรูปและ อาหาร ทำให้เป็น ฝ่ายขาด ดุลการค้ายกเว้น สหภาพยุโรป โอเปกฯ -สินค้าส่งออก เช่น น้ำมันดิบ แร่ ธาตุต่างๆ ฯ -สินค้านำเข้า เช่น เครื่องจักรกล ยานยนต์ ฯ


ดาวน์โหลด ppt สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google