งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ ในทวีปแอฟริกา จัดทำโดย 1. เด็กชาย ภูผา จักรสาน เลขที่ 7 2. เด็กหญิง จิดาภา วงศ์ใหญ่ เลขที่ 14 3. เด็กหญิง นันฑริกา นันชัย เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ ในทวีปแอฟริกา จัดทำโดย 1. เด็กชาย ภูผา จักรสาน เลขที่ 7 2. เด็กหญิง จิดาภา วงศ์ใหญ่ เลขที่ 14 3. เด็กหญิง นันฑริกา นันชัย เลขที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ ในทวีปแอฟริกา

3 จัดทำโดย 1. เด็กชาย ภูผา จักรสาน เลขที่ 7 2. เด็กหญิง จิดาภา วงศ์ใหญ่ เลขที่ 14 3. เด็กหญิง นันฑริกา นันชัย เลขที่ 21 4. เด็กหญิง วรดา ภาณุทัต เลขที่ 28 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

4 เศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา มีดังนี้ ๑. เกษตรกรรม เขตร้อนชื้น แถบแอฟริกา ตะวันตก เป็นแหล่ง เพาะปลูก โกโก้ กาแฟ อ้อย เผือก ฯลฯ ที่ราบลุ่ม แม่น้ำไนล์ เป็นแหล่งเพา ปลูก ฝ้าย ชา อินผทรัม ข้าวฟ่าง ฯลฯ เขตเมดิเตอร์ เรเนียน อยู่ทางสุด ตอนเหนือ ของทวีป เป็น แหล่ง เพาะปลูก ส้ม องุ่น มะกอก ข้าวสาลี ฯลฯ เขตอบอุ่นชื้น อยู่ทาง ตะวันออก เฉียงใต้ของ ทวีป เป็น แหล่ง เพาะปลูก ข้าวสาลี ข้าวโพด ผลไม้ต่างๆ ฯลฯ

5 ๒. การเลี้ยงสัตว์ โคพันธุ์ พื้นเมือง เลี้ยงไว้ เพื่อใช้เป็น แรงงาน และใช้เป็น อาหาร โคเนื้อ และโคนม พันธุ์ ต่างประเท ศ เลี่ยงไว้ เพื่อใช้เนื้อ และนม แพะและ แกะ เลี้ยงแบบ เร่ร่อนใน ทุ่งหญ้ากึ่ง ทะเลทรา ย อูฐ เลี้ยงมาก ในแถบ ทะเลทรา ย เพื่อเป็น พาหนะ และ อาหาร ลา เลี้ยงไว้ เพื่อเป็น พาหนะใน เขตทุ่ง หญ้ากึ่ง ทะเลทรา ย

6 ๓. การล่า สัตว์ ในปัจจุบันมีการ จำกัดขอบเขตการ ล่า และเปิดให้ ชาวต่างชาติเดิน ทางเข้ามาชมโดย เสียค่าธรรมเนียม ให้แก่รัฐบาลของ ประเทศนั้น นับว่า เป็นแหล่งรายได้ที่ สำคัญอีกอย่างหนึ่ง ของประเทศ

7 ๔. การทำเหมืองเร่ เพชร แอฟริกา เป็นทวีฟที่ มีเพชร มากที่สุด ในโลก ทองคำ แหล่งผลิต ที่สำคัญ ได้แก่ ซิมบับเว และกานา ผลิต ทองคำ ได้มากว่า ครึ่งโลก ถ่านหิน แหล่ง ใหญ่ที่สุด อยู่ที่ ประเทศ แอฟริกาใ ต้ น้ำมัน ปิโตรเลียม มีมาก ในทาง ตอนเหนือ ของทวีป ทองแดง พบมากใน แคว้านคา ตังกา เป็น สินค้า ส่งออกที่ ทำรายได้ และมีวาม สำคัญ ที่สุดของ ประเทศ

8 ๕. การทำป่าไม้ ทวีป แอฟริกามี ป่าไม้ที่ อุดม สมบูรณ์ อย่างไรก็ ตามทวีป แอฟริกามี การนำไม้ ออกมาใช้ น้อยกว่า ทวีปอื่นๆ เนื่องจาก ขาด เครื่องมือ ที่ทันสมัย ในการทำ ไม้ ไม้ เนื้อแข็งมี มูลค่าทาง เศรษฐกิจ น้อย

9 ๖. การอุตสาหกรรม ทวีป แอฟริกา เป็นทวีป ที่มีความ ล้าหลัง ในเรื่อง อุตสา กรรม ขาด แคลน เงินทุน แรงงาน และ เทคโนโ ลยีที ทันสมัย

10 ๗. การพาณิชยกรรม ทวีป แอฟริกา มักจะ ส่งออก วัตถุดิบ และสินค้า สำเร็จรูป และอาหาร ทำให้เป็น ฝ่ายขาด ดุลการค้า ยกเว้น สหภาพ ยุโรป โอเปกฯ - สินค้า ส่งออก เช่น น้ำมันดิบ แร่ธาตุ ต่างๆ ฯ - สินค้า นำเข้า เช่น เครื่องจักร กล ยาน ยนต์ ฯ


ดาวน์โหลด ppt สภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ ในทวีปแอฟริกา จัดทำโดย 1. เด็กชาย ภูผา จักรสาน เลขที่ 7 2. เด็กหญิง จิดาภา วงศ์ใหญ่ เลขที่ 14 3. เด็กหญิง นันฑริกา นันชัย เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google