งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 1. เด็กชาย ธวัชชัย ดวงแก้ว เลขที่ 1 2. เด็กหญิง ชญานิศ มะโนวรรณา เลขที่ 8 3. เด็กหญิง นฤภร เชื้อเมืองพาน เลขที่ 15 4. เด็กหญิง รัญชน์ลักษม์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 1. เด็กชาย ธวัชชัย ดวงแก้ว เลขที่ 1 2. เด็กหญิง ชญานิศ มะโนวรรณา เลขที่ 8 3. เด็กหญิง นฤภร เชื้อเมืองพาน เลขที่ 15 4. เด็กหญิง รัญชน์ลักษม์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 1. เด็กชาย ธวัชชัย ดวงแก้ว เลขที่ 1 2. เด็กหญิง ชญานิศ มะโนวรรณา เลขที่ 8 3. เด็กหญิง นฤภร เชื้อเมืองพาน เลขที่ 15 4. เด็กหญิง รัญชน์ลักษม์ งามจิตต์ เลขที่ 22 5. เด็กหญิง ศิริรัตน์ แย้มนวน เลขที่ 29 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

3 ทวีปแอฟริกาหรือที่เราเรียกว่า “ ทวีปมืด ” ที่จะ กล่าวถึงในที่นี้คือ ลักษณะทางกายภาพของทวีป แอฟริกาว่าตั้งอยู่ในเขตใด ทิศทางของทวีป ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาใน ด้านการเรียนหรืออยากหาความรู้ในเรื่องของ สภาพแวดล้อมทางกายภาพทวีปแอฟริกา ก็สามารถ ศึกษาจากผลงานนี้ได้ ถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย คณะผู้จัดทำ คำ นำ

4 ที่ตั้ง อาณาเขต สารบัญ บรรณานุกร ม ขนาดของ ทวีปยุโรป ทวีป

5 ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่มีชื่อเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า กาฬทวีป เป็นทวีปที่ยังมีความล้าหลังทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ( ยกเว้นประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งปกครองโดยชน ชาติผิวขาว ) แม้ว่าทวีปแอฟริกาจะมี ขนาดทวีปที่ใหญ่โต มาก แต่สภาพทางภูมิศาสตร์หลายประการไม่ เอื้ออำนวย ต่อการพัฒนาประเทศได้ โดยเฉพาะด้านคุณภาพ ของประชากร ซึ่งมีคุณภาพ ค่อนข้างต่ำ Home

6

7 ลักษณะทางกายภาพ 1. ที่ตั้ง ทวีปแอฟริกาตั้งอยู่ทางตอนเหนือตอนใต้ของทวีป ยุโรป และทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย ระหว่างละติจูดที่ 37 องศา 21 ลิปดาเหนือ ถึง 34 องศา 52 ลิปดาใต้ และระหว่างลองจิจูดที่ 51 องศา 26 ลิปดาตะวันออกถึง 17 องศา 32 ลิปดา ตะวันตก โดยมีเส้นละติจูดที่ 0 องศาหรือเส้น ศูนย์สูตรลากผ่านกลางทวีป ทำให้ครึ่งหนึ่งของ ทวีปอยู่ทางซีกโลกเหนือและอีกครึ่งหนึ่งอยู่ทาง ซีกโลกใต้ Home

8 2. ขนาดของทวีปแอฟริกา ทวีปแอฟริกามีเนื้อที่ประมาณ 30,244,048 ล้านตารางกิโลเมตร เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่เป็น อันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย และมีขนาด ใหญ่กว่าทวีปยุโรปถึง 3 เท่า ความยาววัดจาก เหนือสุดไปใต้สุดได้ประมาณ 8,000 กิโลเมตร ส่วนความกว้างวัดจากตะวันออกไปตะวันตกได้ ประมาณ 7,500 กิโลเมตร

9 Home

10 3. อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน โดย มีช่องแคบยิบรอลตาร์เป็นทางออกสู่มหาสมุทร แอตแลนติก คลองสุเอชและทะเลแดงเป็น ทางออกสู่สมุทรอินเดีย พื้นที่ชายฝั่งทะเลเมดิ เตอร์เรเนียนทางภาคเหนือของทวีปแอฟริกา เรียกว่า บาร์บารี (Barbary)

11 ทิศตะวันออก ติดต่อกับทะเลแดง อ่าวเอเดน และ มหาสมุทรอินเดีย เกาะในมหาสมุทรอินเดีย ได้แก่ เกาะมาดากัสการ์ ซึ่งเป็นเกาะใหญ่ลำดับ 4 ของ โลกรองจากเกาะกรีนแลนด์ เกาะนิวกินี และเกาะ บอร์เนียว โดยมีช่องแคบโมซัมบิก คั่นกับตัวทวีป เกาะอื่นๆ ได้แก่ หมู่เกาะมอริเชียส เกาะเซเชลส์ และเกาะคอโมโรส ทิศใต้ ติดต่อกับมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทร แอตแลนติก

12 ทิศตะวันตก ติดต่อกับมหาสมุทรแอตแลนติก มีอ่าวกินีเป็นอ่าวที่ใหญ่ตอนกลางทวีป เกาะสำคัญ ได้แก่ หมู่เกาะเคปเวิร์ด หมู่เกาะคา นารี และหมู่เกาะมาเดียรา

13 Home

14 บรรณานุกรม ออนไลฟ์เข้าถึงได้จาก : www.bp- smakom.org/BP_School/Social/Africa.htm : พ. ศ.2553 www.bp- smakom.org/BP_School/Social/Africa.htm ออนไลฟ์เข้าถึงได้จาก : www.paktho.ac.th/student/m62549/ www.paktho.ac.th/student/m62549/ ausanee/africa11.html : พ. ศ. 2553 ausanee Home

15


ดาวน์โหลด ppt รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 1. เด็กชาย ธวัชชัย ดวงแก้ว เลขที่ 1 2. เด็กหญิง ชญานิศ มะโนวรรณา เลขที่ 8 3. เด็กหญิง นฤภร เชื้อเมืองพาน เลขที่ 15 4. เด็กหญิง รัญชน์ลักษม์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google