งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะทางกายภาพ ของทวีปแอฟริกา Afica.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะทางกายภาพ ของทวีปแอฟริกา Afica."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะทางกายภาพ ของทวีปแอฟริกา Afica

2 รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 1. เด็กชาย ธวัชชัย ดวงแก้ว เลขที่ 1 2
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม เด็กชาย ธวัชชัย ดวงแก้ว เลขที่ 1 2. เด็กหญิง ชญานิศ มะโนวรรณา เลขที่ 8 3. เด็กหญิง นฤภร เชื้อเมืองพาน เลขที่ เด็กหญิง รัญชน์ลักษม์ งามจิตต์ เลขที่ เด็กหญิง ศิริรัตน์ แย้มนวน เลขที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

3 คำนำ ทวีปแอฟริกาหรือที่เราเรียกว่า “ทวีปมืด” ที่จะกล่าวถึงในที่นี้คือ ลักษณะทางกายภาพของทวีปแอฟริกาว่าตั้งอยู่ในเขตใด ทิศทางของทวีป ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาในด้านการเรียนหรืออยากหาความรู้ในเรื่องของสภาพแวดล้อมทางกายภาพทวีปแอฟริกา ก็สามารถศึกษาจากผลงานนี้ได้ ถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย คณะผู้จัดทำ

4 สารบัญ ที่ตั้ง บรรณานุกรม ขนาดของทวีปยุโรป อาณาเขต

5 ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่มีชื่อเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า กาฬทวีป เป็นทวีปที่ยังมีความล้าหลังทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ยกเว้นประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งปกครองโดยชนชาติผิวขาว) แม้ว่าทวีปแอฟริกาจะมี ขนาดทวีปที่ใหญ่โตมาก แต่สภาพทางภูมิศาสตร์หลายประการไม่เอื้ออำนวย ต่อการพัฒนาประเทศได้ โดยเฉพาะด้านคุณภาพของประชากร ซึ่งมีคุณภาพ ค่อนข้างต่ำ Home

6

7 ลักษณะทางกายภาพ  1.ที่ตั้ง     ทวีปแอฟริกาตั้งอยู่ทางตอนเหนือตอนใต้ของทวีปยุโรป และทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย ระหว่างละติจูดที่ 37 องศา 21 ลิปดาเหนือ ถึง 34 องศา 52 ลิปดาใต้ และระหว่างลองจิจูดที่ 51 องศา 26 ลิปดาตะวันออกถึง 17 องศา 32 ลิปดาตะวันตก โดยมีเส้นละติจูดที่ 0 องศาหรือเส้นศูนย์สูตรลากผ่านกลางทวีป ทำให้ครึ่งหนึ่งของทวีปอยู่ทางซีกโลกเหนือและอีกครึ่งหนึ่งอยู่ทางซีกโลกใต้ Home

8 2.ขนาดของทวีปแอฟริกา           ทวีปแอฟริกามีเนื้อที่ประมาณ 30,244,048 ล้านตารางกิโลเมตร เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย และมีขนาดใหญ่กว่าทวีปยุโรปถึง 3 เท่า ความยาววัดจากเหนือสุดไปใต้สุดได้ประมาณ 8,000 กิโลเมตร ส่วนความกว้างวัดจากตะวันออกไปตะวันตกได้ประมาณ 7,500 กิโลเมตร

9 Home

10 3.อาณาเขต     ทิศเหนือ ติดต่อกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน โดยมีช่องแคบยิบรอลตาร์เป็นทางออกสู่มหาสมุทรแอตแลนติก คลองสุเอชและทะเลแดงเป็นทางออกสู่สมุทรอินเดีย พื้นที่ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางภาคเหนือของทวีปแอฟริกา เรียกว่า บาร์บารี (Barbary)  

11 ทิศตะวันออก ติดต่อกับทะเลแดง อ่าวเอเดน และมหาสมุทรอินเดีย เกาะในมหาสมุทรอินเดีย ได้แก่ เกาะมาดากัสการ์ ซึ่งเป็นเกาะใหญ่ลำดับ 4 ของโลกรองจากเกาะกรีนแลนด์ เกาะนิวกินี และเกาะบอร์เนียว โดยมีช่องแคบโมซัมบิก คั่นกับตัวทวีป เกาะอื่นๆ ได้แก่ หมู่เกาะมอริเชียส เกาะเซเชลส์ และเกาะคอโมโรส ทิศใต้ ติดต่อกับมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก

12 ทิศตะวันตก ติดต่อกับมหาสมุทรแอตแลนติก มีอ่าวกินีเป็นอ่าวที่ใหญ่ตอนกลางทวีป เกาะสำคัญ ได้แก่ หมู่เกาะเคปเวิร์ด หมู่เกาะคานารี และหมู่เกาะมาเดียรา

13 Home

14 ออนไลฟ์เข้าถึงได้จาก : www.paktho.ac.th/student/m62549/
บรรณานุกรม ออนไลฟ์เข้าถึงได้จาก : : พ.ศ.2553 ออนไลฟ์เข้าถึงได้จาก : ausanee/africa11.html : พ.ศ. 2553 Home

15 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะทางกายภาพ ของทวีปแอฟริกา Afica.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google