งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภาพทางสังคม และ วัฒนธรรม ของทวีปยุโรป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภาพทางสังคม และ วัฒนธรรม ของทวีปยุโรป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สภาพทางสังคม และ วัฒนธรรม ของทวีปยุโรป
จัดทำโดย ด.ญ.เกวลิน อุณหพัฒนา เลขที่ 13 ด.ญ.โชติกา ใจกว้าง เลขที่ 16 ด.ญ.ธัญญา สุรินทร์ชัย เลขที่ 19 ด.ญ.ปรียาวดี จิระประภา เลขที่ 22 ด.ญ. ศรสวรรค์ ปิยะดา เลขที่ 30 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

2 ประชากร ประชากรของทวีปยุโรปประกอบด้วยหลายเชื้อชาติ หลายภาษา                 เชื้อชาติ เป็นกลุ่มผิวขาว แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม                     1. กลุ่มดอร์ดิก เป็นกลุ่มคนผิวขาวที่อาศัยอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรป โดยเฉพาะประเทศรอบๆ ทะเลเหนือ มีรูปร่างสูงใหญ่ ผมสีทอง นัยน์ตาสีฟ้า กะโหลกศีรษะยาว                     2 กลุ่มเมดิเตอร์เรเนียน เป็นกลุ่มคนผิวขาวที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของยุโรป มีรูปร่างเล็ก ผิวคล้ำ ผมดำ นัยน์ตาสีฟ้า กะโหลกศีรษะกลม                     3 กลุ่มแอลไพน์ เป็นกลุ่มคนผิวขาวในยุโรปตะวันออกและยุโรปกลาง มีรูปร่างเตี้ย ล่ำ ผมสีน้ำตาล กะโหลกศีรษะกลม

3 ศาสนา ชาวยุโรปนับถือศาสนาคริสต์ มี 3 นิกาย                     1 นิกายโรมันคาทอลิก เป็นศาสนาของกลุ่มประชากรผู้ใช้ภาษาโรแมนซ์หรือภาษาละติน ยกเว้นโรมาเนีย ประชากรนับถือนิกายออร์โธดอกซ์ ประชากรกลุ่มภาษาอื่น  เช่น  ไอร์แลนด์  เบลเยียม  เนเธอร์แลนด์  ออสเตรีย  เช็ก  สโลวัก ฯลฯ                     2 นิกายโปรเตสแตนต์ เป็นศาสนาของกลุ่มประชากรในกลุ่มสแกนดิเนเวีย  ฟินแลนด์  เอสโตเนีย  ลัตเวีย เยอรมนี สหราชอาณาจักร                     3 นิกายออร์โธดอกซ์ เป็นศาสนาของประชากรในประเทศคาบสมุทรบอลข่านและยุโรปตะวันออก เช่น กรีซ บัลแกเรีย มาซิโดเนีย ยูโกสลาเวีย  โรมาเนีย  รัสเซีย  ยูเครน ฯลฯ

4 การศึกษา การศึกษา ยุโรปเป็นทวีปที่ประชากรมีการศึกษาดีกว่าทุกทวีป มีมหาวิทยาลัยที่จัดขึ้นอย่างเป็นระบบเมื่อประมาณ ปี  เช่น มหาวิทยาลัยโบโลนญาในอิตาลี  มหาวิทยาลัยปารีสในฝรั่งเศส  มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดและเคมบริดจ์ในอังกฤษ

5 การคมนาคมขนส่ง ยุโรปเป็นทวีปที่มีการคมนาคมขนส่งเจริญก้าวหน้ามาก
1 ทางรถยนต์ มีทางหลวงเชื่อมระหว่างเมือง เขตอุตสาหกรรมและประเทศต่างๆ มีระยะทางยาวประมาณ 1 ใน 5 ของทางรถยนต์ของโลก           ทางรถไฟ ทวีปยุโรปมีทางรถไฟยาว 1 ใน 3 ของทางรถไฟในโลก ประเทศที่มีทางรถไฟยาวเมื่อเฉลี่ยต่อเนื้อที่แล้วมากที่สุด คือ เบลเยียม รองลงมาคือ สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์  เมืองที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางรถไฟคือ ปารีส ลอนดอน เบอร์ลิน วอร์ซอ มอสโก                        

6 3 ทางอากาศ แต่ละประเทศต่างก็มีสายการบินเป็นของตนเอง ใช้ติดต่อระหว่างเมืองภายในประเทศ ระหว่างประเทศ และระหว่างทวีป ศูนย์กลางการบินส่วนใหญ่เป็นเมืองหลวงของแต่ละประเทศ   4 ทางน้ำ แม่น้ำสำคัญที่ใช้ในการคมนาคมขนส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ได้แก่ แม่น้ำไรน์ แม่น้ำเซน แม่น้ำดานูบ แม่น้ำโวลกา แม่น้ำโอเดอร์ และมีการขุดคลองเพื่อการคมนาคม เช่น คลองคีล ในเยอรมนี เชื่อมระหว่างทะเลบอลติกกับทะเลเหนือ คลองมีดีในฝรั่งเศสเชื่อมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับมหาสมุทรแอตแลนติก

7 บรรณานุกรม ออนไลน์เข้าถึงได้จากยุโรป สืบค้นวันที่ 5 /7 2553

8 ขอจบการเสนอไว้เพียงเท่านี้

9


ดาวน์โหลด ppt สภาพทางสังคม และ วัฒนธรรม ของทวีปยุโรป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google