งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย ด. ญ. เกวลิน อุณหพัฒนา เลขที่ 13 ด. ญ. โชติกา ใจกว้าง เลขที่ 16 ด. ญ. ธัญญา สุรินทร์ชัย เลขที่ 19 ด. ญ. ปรียาวดี จิระประภา เลขที่ 22 ด. ญ. ศรสวรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย ด. ญ. เกวลิน อุณหพัฒนา เลขที่ 13 ด. ญ. โชติกา ใจกว้าง เลขที่ 16 ด. ญ. ธัญญา สุรินทร์ชัย เลขที่ 19 ด. ญ. ปรียาวดี จิระประภา เลขที่ 22 ด. ญ. ศรสวรรค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย ด. ญ. เกวลิน อุณหพัฒนา เลขที่ 13 ด. ญ. โชติกา ใจกว้าง เลขที่ 16 ด. ญ. ธัญญา สุรินทร์ชัย เลขที่ 19 ด. ญ. ปรียาวดี จิระประภา เลขที่ 22 ด. ญ. ศรสวรรค์ ปิยะดา เลขที่ 30 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 สภาพทางสังคม และ วัฒนธรรม ของทวีปยุโรป

2 ประชากร ประชากรของทวีปยุโรปประกอบด้วยหลายเชื้อชาติ หลายภาษา เชื้อชาติ เป็นกลุ่มผิวขาว แบ่งออกได้ เป็น 3 กลุ่ม 1. กลุ่มดอร์ดิก เป็นกลุ่มคนผิวขาวที่ อาศัยอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรป โดยเฉพาะ ประเทศรอบๆ ทะเลเหนือ มีรูปร่างสูงใหญ่ ผมสีทอง นัยน์ตาสีฟ้า กะโหลกศีรษะยาว 2 กลุ่มเมดิเตอร์เรเนียน เป็นกลุ่มคน ผิวขาวที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของยุโรป มีรูปร่างเล็ก ผิวคล้ำ ผมดำ นัยน์ตาสีฟ้า กะโหลกศีรษะกลม 3 กลุ่มแอลไพน์ เป็นกลุ่มคนผิวขาว ในยุโรปตะวันออกและยุโรปกลาง มีรูปร่างเตี้ย ล่ำ ผม สีน้ำตาล กะโหลกศีรษะกลม

3 ศาสนา ชาวยุโรปนับถือศาสนาคริสต์ มี 3 นิกาย 1 นิกายโรมันคาทอลิก เป็นศาสนาของ กลุ่มประชากรผู้ใช้ภาษาโรแมนซ์หรือภาษาละติน ยกเว้นโรมาเนีย ประชากรนับถือนิกายออร์โธดอกซ์ ประชากรกลุ่มภาษา อื่น เช่น ไอร์แลนด์ เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ออสเตรี ย เช็ก สโลวัก ฯลฯ 2 นิกายโปรเตสแตนต์ เป็นศาสนาของ กลุ่มประชากรในกลุ่ม สแกนดิเนเวีย ฟินแลนด์ เอสโตเนีย ลัตเวีย เยอรมนี สหราชอาณาจักร 3 นิกายออร์โธดอกซ์ เป็นศาสนาของ ประชากรในประเทศคาบสมุทรบอลข่านและยุโรป ตะวันออก เช่น กรีซ บัลแกเรีย มาซิโดเนีย ยูโกสลาเวีย โรมาเนีย รัสเซีย ยูเครน ฯลฯ

4 การศึกษ า การศึกษา ยุโรปเป็นทวีปที่ประชากรมี การศึกษาดีกว่าทุกทวีป มีมหาวิทยาลัยที่จัด ขึ้นอย่างเป็นระบบเมื่อประมาณ 700-800 ปี เช่น มหาวิทยาลัยโบโลนญาใน อิตาลี มหาวิทยาลัยปารีสใน ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดและเคม บริดจ์ในอังกฤษ

5 การคมนาคมขนส่ง ยุโรปเป็นทวีปที่มีการคมนาคมขนส่ง เจริญก้าวหน้ามาก 1 ทางรถยนต์ มีทางหลวงเชื่อมระหว่างเมือง เขตอุตสาหกรรมและประเทศต่างๆ มีระยะทางยาว ประมาณ 1 ใน 5 ของทางรถยนต์ของโลก 2 ทางรถไฟ ทวีปยุโรปมีทางรถไฟยาว 1 ใน 3 ของทางรถไฟในโลก ประเทศที่มีทางรถไฟ ยาวเมื่อเฉลี่ยต่อเนื้อที่แล้วมากที่สุด คือ เบลเยียม รองลงมาคือ สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ เมืองที่เป็นศูนย์กลางการ คมนาคมทางรถไฟคือ ปารีส ลอนดอน เบอร์ลิน วอร์ซอ มอสโก

6 3 ทางอากาศ แต่ละประเทศต่างก็มี สายการบินเป็นของตนเอง ใช้ติดต่อ ระหว่างเมืองภายในประเทศ ระหว่าง ประเทศ และระหว่างทวีป ศูนย์กลางการ บินส่วนใหญ่เป็นเมืองหลวงของแต่ละ ประเทศ 4 ทางน้ำ แม่น้ำสำคัญที่ใช้ในการ คมนาคมขนส่งภายในประเทศและระหว่าง ประเทศ ได้แก่ แม่น้ำไรน์ แม่น้ำเซน แม่น้ำดานูบ แม่น้ำโวลกา แม่น้ำโอเดอร์ และมีการขุดคลองเพื่อการคมนาคม เช่น คลองคีล ในเยอรมนี เชื่อมระหว่างทะเล บอลติกกับทะเลเหนือ คลองมีดีในฝรั่งเศส เชื่อมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับมหาสมุทร แอตแลนติก

7 บรรณานุกรม ออนไลน์เข้าถึงได้จากยุโรป http://www.kr.ac.th/tech/det48m2/f010.html 2553 สืบค้นวันที่ 5 /7 2553

8 ขอจบการเสนอไว้เพียงเท่านี้

9


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย ด. ญ. เกวลิน อุณหพัฒนา เลขที่ 13 ด. ญ. โชติกา ใจกว้าง เลขที่ 16 ด. ญ. ธัญญา สุรินทร์ชัย เลขที่ 19 ด. ญ. ปรียาวดี จิระประภา เลขที่ 22 ด. ญ. ศรสวรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google