งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิกกลุ่มที่ 6 เด็กชายนพรัตน์ ศรีสุวรรณ เลขที่ 6 เด็กชายพัฒนพงศ์ ไพรสุวรรณ เลขที่ 10 เด็กชายวุฒิไกร วิชัยเลิศ เลขที่ 12 เด็กหญิงจุฑามณี อินตาชัย เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิกกลุ่มที่ 6 เด็กชายนพรัตน์ ศรีสุวรรณ เลขที่ 6 เด็กชายพัฒนพงศ์ ไพรสุวรรณ เลขที่ 10 เด็กชายวุฒิไกร วิชัยเลิศ เลขที่ 12 เด็กหญิงจุฑามณี อินตาชัย เลขที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สมาชิกกลุ่มที่ 6 เด็กชายนพรัตน์ ศรีสุวรรณ เลขที่ 6 เด็กชายพัฒนพงศ์ ไพรสุวรรณ เลขที่ 10 เด็กชายวุฒิไกร วิชัยเลิศ เลขที่ 12 เด็กหญิงจุฑามณี อินตาชัย เลขที่ 18

3 คำนำ งานนำเสนอนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสังคม ศึกษา ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทาง เศรษฐกิจของทวีปยุโรป จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ ศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติม ถ้าหากงานนำเสนอนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ ของอภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

4 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ เกษตรกรรม ทวีปยุโรปใช้ที่ดินทำ การเกษตรอย่างหนาแน่น ผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ สูงมาก เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีอากาศ อบอุ่น ฤดูเพาะปลูกยาวนาน ปริมาณฝน เพียงพอต่อการเพาะปลูก และมีวิชาการและ เทคโนโลยีการเกษตรอันก้าวหน้า รวมทั้งมี ตลาดและมาตรการรองรับ

5 เขตเกษตรกรรมของยุโรปแบ่ง ออกเป็น ๕ เขตได้แก่ เขตเกษตรกรรมแบบผสม เพาะปลูก ควบคู่ไปกับการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ขนาด เล็ก ปลูกข้าวสาลี ข้าวไรย์ ข้าว บาร์เลย์ มันฝรั่ง หัวผักกาดหวาน และเลี้ยง โค โคนม แกะ เขตนี้อยู่ภาคตะวันตกและ ภาคกลางของทวีปในฝรั่งเศส เยอรมนี และ สเปน

6 เขตเกษตรกรรมแบบเมดิเตอร์เรเนียม ฝน ตกน้อยและแสงแดดมาก พืชสำคัญ คือ ส้ม องุ่น มะกอก อัลมอนด์ เขตพื้นที่อยู่ บริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เร เนียน เช่น อิตาลี กรีซ เขตปลูกข้าว สาลี ปลูกข้าวสาลีในไร่ขนาดใหญ่ ได้แก่ บริเวณภาคกลางของ ฮังการี โรมาเนีย ยูเครน และภาคใต้ของ รัสเซีย เขตทำไร่ ปศุสัตว์ เลี้ยงวัว แพะ และแกะ ในไร่ ขนาดใหญ่ ได้แก่ ชายฝั่งทะเลแคริบเบียน ในเขตใต้สุดของยูเครนและรัสเซีย เขต เลี้ยงสัตว์แบบเร่ร่อน มีภูมิอากาศแบบ ทุนดรา สัตว์เลี้ยงสำคัญคือ กวางเรนเดียร์ เขตนี้อยู่บริเวณชายฝั่งมหาสมุทรอาร์กติก ตอนเหนือของทวีป ในประเทศ ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์

7 การป่าไม้ ทวีปยุโรปมีป่าไม้ไม่มากมาย นัก แหล่งป่าไม้ที่สำคัญอยู่ในเขตภูมิอากาศ แบบไทกา ในคาบสมุทร สแกนดิเนเวีย และ ภาคเหนือของรัสเซีย รวมทั้งกระจายอยู่ในภาค กลางและภาคใต้ของทวีป ป่าไม่มีค่าทาง เศรษฐกิจ ได้แก่ ป่าสน ซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อน สำหรับผลิตกระดาษ

8 การประมง ชายฝั่งของ ทวีปยุโรปยาว และเว้าแหว่งมาก เหมาะเป็นที่อาศัยของสัตว์ น้ำ และยังมีกระแสน้ำอุ่นแอตแลนติกเหนือ ไหลเลียบชายฝั่งประเทศฝรั่งเศสขึ้นไปถึง ชายฝั่งประเทศนอร์เวย์ ทำให้น้ำไม่เป็ดน น้ำแข็งในฤดูหนาว น่านน้ำของทวีปยุโรปจึงมี ปลาอุดมสมบูรณ์ตลอดปี แหล่งประมงสำคัญ ได้แก่ น่านน้ำทะเลเหนือ เรียกว่า “ ดอกเกอร์ แบงก์ ” ทะเลนอร์เวีเจีย และเกาะไอซ์แลนด์ ประเทศประมงชั้น นำ ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เ ดนมาร์ก นอร์เวย์ และไอซ์แลนด์

9 การเหมืองแร่ แร่สำคัญ ได้แก่ ถ่านหินและเหล็ก แหล่ง ถ่านหินอยู่ในภาคเหนือของ ฝรั่งเศส ภาคกลางของ เบลเยียม ลุ่มน้ำรูห์ของ เยอรมนี ภาคใต้ของโปแลนด์ และรัสเซีย แหล่งแร่เหล็กอยู่ ในภาคเหนือและภาคกลางของ สวีเดน ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของ ฝรั่งเศส และภาคใต้ของรัสเซีย

10 อุตสาหกรรม ประเทศอุตสาหกรรมชั้น นำ ได้แก่ สหราช อาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี เบลเยียม สวีเ ดน ล้วนมีรายได้จากอุตสาหกรรม มากกว่า ๑ ใน ๓ ของรายได้ทั้งหมด ในอดีตแหล่งอุตสาหกรรมรวมตัวกัน บริเวณแหล่งถ่านหินและแหล่งแร่ เหล็ก ปัจจุบันกระจายตัวกว้างขวาง ขึ้น เช่น พื้นที่ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ พื้นที่เขต เมืองใหญ่ ๆ ที่มีการคมนาคม สะดวก อุตสาหกรรมสำคัญ ได้แก่ ถลุง เหล็ก ผลิตเหล็กกล้า ผลิตยานพาหนะและ อุปกรณ์การขนส่ง ผลิตเคมีภัณฑ์ ผลิต อุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเลคทรอนิกส์

11 บรรณานุกรม อ้างอิงมาจาก : www.google.com/ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของยุโรป

12


ดาวน์โหลด ppt สมาชิกกลุ่มที่ 6 เด็กชายนพรัตน์ ศรีสุวรรณ เลขที่ 6 เด็กชายพัฒนพงศ์ ไพรสุวรรณ เลขที่ 10 เด็กชายวุฒิไกร วิชัยเลิศ เลขที่ 12 เด็กหญิงจุฑามณี อินตาชัย เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google