งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง
จุฑามาศ ผลประดิษฐ์

2 ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 2
ที่มาและความสำคัญ ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 2 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง เพื่อศึกษาวิธีการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 3 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์

4 ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 4
ประโยชน์ ได้ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกรถขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกและลดเวลาในการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง ลดความเสี่ยงในการเกิดความผิดพลาดของข้อมูล ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 4 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์

5 ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 5
ขอบเขตของงานวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง ประกอบด้วย ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 5 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์

6 ขอบเขตของงานวิจัย (ต่อ)
ขอบเขตการทำงานของระบบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนของผู้ตัดสินใจในการเลือกรถ สามารถตัดสินใจเลือกรถได้ ส่วนของผู้บริหาร สามารถดูรายงานการใช้รถรายเดือน รายปีได้ ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป สามารถดูข้อมูลการส่งสินค้า รายงานการใช้รถในแบบต่างๆได้ จัดทำคู่มือการใช้งานระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 6 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์

7 ขอบเขตของงานวิจัย (ต่อ)
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย ผู้ตัดสินใจในการเลือกรถ หมายถึง บุคลากรแผนกวางแผนการขนส่ง ฝ่ายโลจิสติกส์ที่ทำ หน้าที่ในการเลือกรถในการขนส่งทั้ง 3 กลุ่มของการขนส่ง ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อำนวยการฝ่ายโลจิสติกส์ ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ ผู้จัดการแผนกวาง แผนการขนส่ง ผู้ใช้งานทั่วไป หมายถึง ผู้เข้ามาใช้งานระบบเพื่อดูข้อมูลต่างๆ ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 7 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์

8 ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 8
โครงสร้างระบบ ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 8 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์

9 ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 9
โครงสร้างระบบ (ต่อ) Input Process Output ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 9 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์

10 ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 10
ทฤษฎีและหลักการ การวิเคราะห์ระบบงานเดิม work flow.jpg การวิเคราะห์ระบบงานใหม่ จัดการข้อมูลพื้นฐาน การกำหนดเงื่อนไข นำเข้าข้อมูล แปลงหน่วยเป็นกระบะ กระบวนการตัดสินใจ ตรวจสอบผล และปรับแก้ไขผลการตัดสินใจ รายงาน ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 10 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์

11 ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 11
การดำเนินงาน ศึกษา เรื่องความเป็นไปได้และความต้องการของผู้ใช้ ความซับซ้อนของระบบ จำนวนข้อมูลนำเข้า การเลือกรถในการใช้งาน ประเภทของรถขนส่ง ขบวนการทำงานของระบบเดิม ปัจจัยในการเลือกรถมีอะไรบ้าง ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 11 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์

12 ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 12
สรุปผลการดำเนินงาน ขอบเขตงานวิจัย แผนการดำเนินงาน วิเคราะห์ระบบ ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 12 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์

13 ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 13
ปัญหาและข้อเสนอแนะ สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านการติดสินใจอื่นๆได้ ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 13 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์

14 ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 14
แผนการดำเนินงาน ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 14 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์


ดาวน์โหลด ppt ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google