งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ 5210121017.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ 5210121017."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ 5210121017

2 ที่มาและความสำคัญ จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 2

3 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง  เพื่อศึกษาวิธีการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง

4 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 4 ประโยชน์  ได้ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกรถขนส่ง  เพื่ออำนวยความสะดวกและลดเวลาในการตัดสินใจเลือกรถ ขนส่ง  ลดความเสี่ยงในการเกิดความผิดพลาดของข้อมูล

5 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 5 ขอบเขตของงานวิจัย  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ เลือกรถขนส่ง ประกอบด้วย

6 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 6 ขอบเขตของงานวิจัย ( ต่อ )  ขอบเขตการทำงานของระบบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  ส่วนของผู้ตัดสินใจในการเลือกรถ สามารถตัดสินใจเลือกรถได้  ส่วนของผู้บริหาร สามารถดูรายงานการใช้รถรายเดือน รายปีได้  ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป สามารถดูข้อมูลการส่งสินค้า รายงานการ ใช้รถในแบบต่างๆได้  จัดทำคู่มือการใช้งานระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือก รถขนส่ง

7 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 7 ขอบเขตของงานวิจัย ( ต่อ )  นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย  ผู้ตัดสินใจในการเลือกรถ หมายถึง บุคลากรแผนกวาง แผนการขนส่ง ฝ่ายโลจิสติกส์ที่ทำหน้าที่ในการเลือกรถใน การขนส่ง ทั้ง 3 กลุ่ม ของการขนส่ง  ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อำนวยการฝ่ายโลจิสติกส์ ผู้จัดการ ฝ่ายโลจิสติกส์ ผู้จัดการแผนกวางแผนการขนส่ง  ผู้ใช้งานทั่วไป หมายถึง ผู้เข้ามาใช้งานระบบเพื่อดูข้อมูล ต่างๆ

8 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 8 โครงสร้างระบบ

9 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 9 โครงสร้างระบบ ( ต่อ )  Input  Process  Output

10 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 10 ทฤษฎีและหลักการ  การวิเคราะห์ระบบงานเดิม work flow.jpg  การวิเคราะห์ระบบงานใหม่  จัดการข้อมูลพื้นฐาน  การกำหนดเงื่อนไข  นำเข้าข้อมูล  แปลงหน่วยเป็นกระบะ  กระบวนการตัดสินใจ  ตรวจสอบผล และปรับแก้ไขผลการ ตัดสินใจ  รายงาน

11 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 11 การดำเนินงาน  ศึกษา  เรื่องความเป็นไปได้และความต้องการของผู้ใช้  ความซับซ้อนของระบบ  จำนวนข้อมูลนำเข้า  การเลือกรถในการใช้งาน  ประเภทของรถขนส่ง  ขบวนการทำงานของระบบเดิม  ปัจจัยในการเลือกรถมีอะไรบ้าง

12 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 12 สรุปผลการดำเนินงาน  ขอบเขตงานวิจัย  แผนการดำเนินงาน  วิเคราะห์ระบบ

13 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 13 ปัญหาและข้อเสนอแนะ  สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้  สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านการติดสินใจอื่นๆได้

14 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 14 แผนการดำเนินงาน


ดาวน์โหลด ppt ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ 5210121017.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google