งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีษะแก้ว 5510610417 (section 01) ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา เขตหาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีษะแก้ว 5510610417 (section 01) ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา เขตหาดใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีษะแก้ว 5510610417 (section 01) ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา เขตหาดใหญ่

2 2 คณะกรรมการนโยบายยาง ธรรมชาติ ปี 2552 เห็นชอบให้จัดตั้ง ( มติครม. เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552) มอบหมาย รองนายกรัฐมนตรี ( นายสุเทพ เทือก สุบรรณ ) หารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรฯ เกี่ยวกับองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการที่จัดตั้ง เป็นกลไกหลักในการกำกับดูแลสินค้ายางพารา แบบครบวงจร และดำเนินการวางระบบ ประสานงาน กำกับดูแลและเร่งรัดการดำเนินงาน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเรียบร้อย ปัจจุบัน ครม. จัดตั้ง กนย. ใหม่

3 คณะกรรมการนโยบายยาง ธรรมชาติ ปี 2552 - เห็นชอบให้จัดตั้ง ( มติครม. เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552) - มอบหมาย รองนายกรัฐมนตรี ( นายสุเทพ เทือก สุบรรณ ) หารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เกี่ยวกับองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่ จัดตั้ง - เป็นกลไกหลักในการกำกับดูแลสินค้ายางพารา แบบครบวงจร และดำเนินการวางระบบประสานงาน กำกับดูแลและเร่งรัดการดำเนินงานของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเรียบร้อย

4 4 วัตถุประสง ค์ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตยางพารา สนับสนุนการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และ พัฒนาระบบการตลาด สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มความสามารถใน การแข่งขันให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาง สนับสนุนการเพิ่มมูลค่ายางธรรมชาติโดยการ แปรรูป และนำยางธรรมชาติมาผลิตเป็น ผลิตภัณฑ์ยางเพิ่มขึ้น

5 วัตถุประสงค์ - ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตยางพารา สนับสนุน การผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และพัฒนาระบบการตลาด - สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มความสามารถในการ แข่งขันให้ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาง - สนับสนุนการเพิ่มมูลค่ายางธรรมชาติโดยการแปรรูป และนำยางธรรมชาติมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยางเพิ่มขึ้น

6


ดาวน์โหลด ppt นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีษะแก้ว 5510610417 (section 01) ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา เขตหาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google