งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2 ด้านตลาดยาง 1. จัดตั้งตลาดกลางยางพารา และรักษาเสถียรภาพราคายาง - แทรกแทรงราคายาง ผู้รับผิดชอบ - กรมวิชาการเกษตร, องค์การยาง, สถาบันเกษตรกร, สมาคมยางพาราไทย,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2 ด้านตลาดยาง 1. จัดตั้งตลาดกลางยางพารา และรักษาเสถียรภาพราคายาง - แทรกแทรงราคายาง ผู้รับผิดชอบ - กรมวิชาการเกษตร, องค์การยาง, สถาบันเกษตรกร, สมาคมยางพาราไทย,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 2 ด้านตลาดยาง 1. จัดตั้งตลาดกลางยางพารา และรักษาเสถียรภาพราคายาง - แทรกแทรงราคายาง ผู้รับผิดชอบ - กรมวิชาการเกษตร, องค์การยาง, สถาบันเกษตรกร, สมาคมยางพาราไทย, กรมส่งเสริม ( เกษตร ), สหกรณ์, กระทรวงการต่างประเทศ 2. พัฒนาตลาดส่งออก ผู้รับผิดชอบ - กรมการค้าต่างประเทศ, กรมส่งเสริมการส่งออก, สมาคมยางพาราไทย, สมาคมน้ำยางข้นไทย 3. สนับสนุนการพัฒนาการส่งออก ผู้รับผิดชอบ – กรมวิชาการเกษตร, กรมศุลกากร, องค์การยาง, กรมการค้าต่างประเทศ, การ ท่าเรือแห่งประเทศไทย, สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือฯ ด้านการบริหารงานภาคยาง - ตั้งคณะกรรมการยางแห่งประเทศไทย ( กระทรวงเกษตรฯ ตั้งคณะกรรมการเพื่อให้การ ดำเนินงานภาครัฐเป็นไป ตามยุทธศาตร์ครบวงจร ) - ตั้งองค์การยาง ( กระทรวงเกษตรฯ ตั้งองค์การยางโดยรวม อสย. และ สกย. เพื่อสนับสนุน เกษตรกร ผู้รับผิดชอบ – กระทรวงเกษตรฯ, หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง - สนับสนุนร่วมมือกับ อก. ตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง ผู้รับผิดชอบ – อก. - ตั้งกองทุนพัฒนายาง และผลิตภัณฑ์ยาง ผู้รับผิดชอบ - หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง กรอบแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การพัฒนา ยางพาราครบวงจร (2542-2546)

3 ด้านตลาดยาง 1. จัดตั้งตลาดกลางยางพารา และรักษาเสถียรภาพราคายาง - แทรกแทรงราคายาง ผู้รับผิดชอบ - กรมวิชาการ เกษตร, องค์การยาง, สถาบัน เกษตรกร, สมาคมยางพารา ไทย, กรมส่งเสริม ( เกษตร ), สหกรณ์, กระทรวงการ ต่างประเทศ 2. พัฒนาตลาดส่งออก ผู้รับผิดชอบ - กรมการค้า ต่างประเทศ, กรมส่งเสริมการ ส่งออก, สมาคมยางพาราไทย, สมาคมน้ำยางข้นไทย 3. สนับสนุนการพัฒนาการ ส่งออก ผู้รับผิดชอบ – กรมวิชาการ เกษตร, กรมศุลกากร, องค์การยาง, กรมการค้า ต่างประเทศ, การท่าเรือแห่ง ประเทศไทย, สภาผู้ส่งสินค้า ทางเรือฯ ด้านการบริหารงานภาคยาง - ตั้งคณะกรรมการยางแห่ง ประเทศไทย ( กระทรวง เกษตรฯ ตั้งคณะกรรมการ เพื่อให้การดำเนินงานภาครัฐ เป็นไป ตามยุทธศาตร์ครบ วงจร ) - ตั้งองค์การยาง ( กระทรวง เกษตรฯ ตั้งองค์การยาง โดยรวม อสย. และ สกย. เพื่อ สนับสนุนเกษตรกร ผู้รับผิดชอบ – กระทรวง เกษตรฯ, หน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้อง - สนับสนุนร่วมมือกับ อก. ตั้ง สถาบันวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ยาง ผู้รับผิดชอบ – อก. - ตั้งกองทุนพัฒนายาง และ ผลิตภัณฑ์ยาง ผู้รับผิดชอบ - หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง 3

4 4 วัตถุประสง ค์ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตยางพารา สนับสนุนการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และ พัฒนาระบบการตลาด สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มความสามารถใน การแข่งขันให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาง สนับสนุนการเพิ่มมูลค่ายางธรรมชาติโดยการ แปรรูป และนำยางธรรมชาติมาผลิตเป็น ผลิตภัณฑ์ยางเพิ่มขึ้น

5  ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ยางพารา สนับสนุนการผลิต วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และ พัฒนาระบบการตลาด  สร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขัน ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ยาง  สนับสนุนการเพิ่มมูลค่ายาง ธรรมชาติโดยการแปรรูป และ นำยางธรรมชาติมาผลิตเป็น ผลิตภัณฑ์ยางเพิ่มขึ้น


ดาวน์โหลด ppt 2 ด้านตลาดยาง 1. จัดตั้งตลาดกลางยางพารา และรักษาเสถียรภาพราคายาง - แทรกแทรงราคายาง ผู้รับผิดชอบ - กรมวิชาการเกษตร, องค์การยาง, สถาบันเกษตรกร, สมาคมยางพาราไทย,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google