งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โอกาส ผลกระทบ และมาตรการรองรับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โอกาส ผลกระทบ และมาตรการรองรับ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โอกาส ผลกระทบ และมาตรการรองรับ
โดย : ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง

2 เตรียมความพร้อมบุคลากรในจังหวัดเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการ เตรียมความพร้อมบุคลากรในจังหวัดเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

3 2.วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรของจังหวัดเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2) เพื่อเตรียมความพร้อม และเสนอแนวทาง มาตรการลดผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนร่วมกัน

4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน
เสาหลักที่ 3 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เสาหลักที่ 2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เสาหลักที่ 1 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ภาพรวม 3 เสาหลัก เจาะลึกประชาคมอาเซียน แนวโน้มและผลกระทบ การเตรียมความพร้อมของบุคลากร และองค์กร ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มาตรการลดผลกระทบหรือเยียวยาช่วยเหลือผลกระทบจากการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

5 รูปแบบการดำเนินการ ครั้งที่ 1
INPUT ความรู้ทั่วไปเกี่ยว อาเซียนแนวโน้ม ผลกระทบ และการเตรียมความพร้อมของบุคลากร และองค์กร ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน PROCESS บรรยายให้ความรู้ อภิปราย/แลกเปลี่ยน/แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ รวมทั้งการระดมความคิดเห็น OUTPUT จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 800 คน ความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ OUTCOME ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับไปประยุกต์กับการดำเนินงาน และและปรับตัวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงขยายต่อในพื้นที่และชุมชน

6 รูปแบบการดำเนินการ ครั้งที่ 2
INPUT ความรู้ทั่วไปเกี่ยว อาเซียนแนวโน้ม ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างการผลิตและการแข่งขัน ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน PROCESS บรรยายให้ความรู้ อภิปราย/แลกเปลี่ยน/แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ รวมทั้งการระดมความคิดเห็น OUTPUT จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 400 คน ความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ OUTCOME แนวทางมาตรการลดผลกระทบหรือเยียวยาผลกระทบจากการก้าวเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน

7 (ครอบครัว ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ)
ประชาคมอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน หนึ่งวิสัยทัศน์ (เริ่มต้นอาเซียน+3+6) หนึ่งอัตลักษณ์ (ตัวตน เรียนรู้ จุดร่วม) หนึ่งประชาคม (ครอบครัว ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ) One Vision One Identity One Community

8 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โอกาส ผลกระทบ และมาตรการรองรับ
โดย : ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง


ดาวน์โหลด ppt การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โอกาส ผลกระทบ และมาตรการรองรับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google