งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โอกาส ผลกระทบ และ มาตรการรองรับ โดย : ดร. ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โอกาส ผลกระทบ และ มาตรการรองรับ โดย : ดร. ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โอกาส ผลกระทบ และ มาตรการรองรับ โดย : ดร. ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง

2 โครงการ เตรียมความพร้อมบุคลากรใน จังหวัดเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556

3 2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับบุคลากรของจังหวัด เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน 2) เพื่อเตรียมความพร้อม และ เสนอแนวทาง มาตรการลด ผลกระทบจากการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนร่วมกัน

4 เสาหลักที่ 3 ประชาคม สังคมและ วัฒนธรรม อาเซียน เสาหลักที่ 2 ประชาคม เศรษฐกิจ อาเซียน เสาหลักที่ 1 ประชาคม การเมืองและ ความมั่นคง อาเซียน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน ภาพร วม 3 เสา หลัก เจาะลึกประชาคมอาเซียน แนวโน้มและ ผลกระทบ การเตรียมความพร้อมของ บุคลากร และองค์กร ในการ ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มาตรการลดผลกระทบหรือ เยียวยาช่วยเหลือผลกระทบจาก การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

5 รูปแบบการดำเนินการ ครั้งที่ 1 INPUT ความรู้ ทั่วไป เกี่ยว อาเซียน แนวโน้ม ผลกระทบ และการ เตรียม ความ พร้อมของ บุคลากร และ องค์กร ใน การก้าว เข้าสู่ ประชาคม อาเซียน PROCESS บรรยาย ให้ความรู้ อภิปราย / แลกเปลี่ย น / แสดง ความ คิดเห็น / ข้อเสนอแ นะ รวมทั้ง การระดม ความ คิดเห็น OUTPUT จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการ ประมาณ 800 คน ความพึง พอใจใน การดำเนิน โครงการ OUTCOME ผู้เข้าร่วม โครงการ สามารถ นำความรู้ ความ เข้าใจที่ ได้รับไป ประยุกต์ กับการ ดำเนินงาน และและ ปรับตัว พร้อมรับ กับการ เปลี่ยนแป ลงขยาย ต่อใน พื้นที่และ ชุมชน

6 รูปแบบการดำเนินการ ครั้งที่ 2 INPUT ความรู้ ทั่วไป เกี่ยว อาเซียน แนวโน้ม ผลกระท บจากการ ปรับ โครงสร้า งการ ผลิตและ การ แข่งขัน ในการ ก้าวเข้าสู่ ประชาค ม อาเซียน PROCESS บรรยาย ให้ความรู้ อภิปราย / แลกเปลี่ย น / แสดง ความ คิดเห็น / ข้อเสนอแ นะ รวมทั้ง การระดม ความ คิดเห็น OUTPUT จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการ ประมาณ 400 คน ความพึง พอใจใน การ ดำเนิน โครงการ OUTCOM E แนวทาง มาตรการ ลด ผลกระท บหรือ เยียวยา ผลกระท บจากการ ก้าวเข้าสู่ ประชาค ม อาเซียน

7 ประชาคมอาเซียน ประชาคมสังคม และวัฒนธรรม อาเซียน ประชาคม เศรษฐกิจ อาเซียน ประชาคม การเมืองและ ความมั่นคง อาเซียน หนึ่งวิสัยทัศน์ ( เริ่มต้น อาเซียน +3+6) หนึ่งอัตลักษณ์ ( ตัวตน เรียนรู้ จุดร่วม ) หนึ่งประชาคม ( ครอบครัว ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ) One Vision One Identity One Community

8 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โอกาส ผลกระทบ และ มาตรการรองรับ โดย : ดร. ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง


ดาวน์โหลด ppt การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โอกาส ผลกระทบ และ มาตรการรองรับ โดย : ดร. ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google