งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(Transaction Processing Systems)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(Transaction Processing Systems)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (Transaction Processing Systems)
ระบบปฏิบัติการ TPS (Transaction Processing Systems)

2 TPS หมายถึง ระบบปฏิบัติการทางธุรกิจ หรือที่เรียกว่า TPS หมายถึง ระบบสารสนเทศที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้น โดยใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นอุปกรณ์หลักของระบบ เพื่อให้ทำงานเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานภายองค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยที่ TPS จะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานในแต่ละวันขององค์การให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและเป็นระบบ นอกจากนี้ TPS ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียกสารสนเทศมาอ้างอิงอย่างสะดวกและถูกต้องในอนาคต

3 ระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการ (TPS)
เป็นระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการบันทึกและประมวลข้อมูลที่เกิดจากธุรกรรมหรือการปฏิบัติงานประจำหรืองานขั้นพื้นฐานขององค์การ เช่น การซื้อขายสินค้า การบันทึกจำนวนวัสดุคงคลัง เมื่อใดก็ตามที่มีการทำธุรกรรมหรือปฏิบัติงานในลักษณะดังกล่าวข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะเกิดขึ้นทันที เช่น ทุกครั้งที่มีการขายสินค้า ข้อมูลที่เกิดขึ้นก็คือ ชื่อลูกค้า ประเภทของลูกค้า จำนวนและราคาของสินค้าที่ขายไป รวมทั้งวิธีการชำระเงินของลูกค้า

4 วัตถุประสงค์ของ TPS 1) มุ่งจัดหาสารสนเทศทั้งหมดที่หน่วยงานต้องการตามนโยบายของหน่วยงานหรือตามกฎหมาย เพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน 2) เพื่อเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานประจำให้มีความรวดเร็ว 3) เพื่อเป็นหลักประกันว่าข้อมูลและสารสนเทศของหน่วยงานมีความถูกต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและรักษาความลับได้ 4) เพื่อเป็นสารสนเทศที่ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการตัดสินใจอื่น เช่น MRS หรือ DSS

5 หน้าที่ของ TPS การจัดกลุ่มของข้อมูล คือ การจัดกลุ่มข้อมูลลักษณะเหมือนกันไว้ด้วยกัน การคิดคำนวณ การคิดคำนวณโดยใช้วิธีการคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ การเรียงลำดับข้อมูล การจัดเรียงข้อมูลเพื่อทำให้การประมวลผลง่ายขึ้น การสรุปข้อมูล เป็นการลดขนาดของข้อมูลให้เล็กหรือกะทัดรัดขึ้น การเก็บ การบันทึกเหตุการณ์ที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน

6 ลักษณะสำคัญของระบบสารสนเทศแบบ TPS
• มีการประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก • แหล่งข้อมูลส่วนใหญ่มาจากภายในและผลที่ได้เพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้ภายในองค์การเป็นหลัก • กระบวนการประมวลผลข้อมูลมีการดำเนินการเป็นประจำ • มีความสามารถในการเก็บฐานข้อมูลจำนวนมาก • มีการประมวลผลข้อมูลที่รวดเร็ว เนื่องจากมีปริมาณข้อมูลจำนวนมาก • TPSจะคอยติดตามและรวบรวมข้อมูลภายหลังที่ผลิตข้อมูลออกมาแล้ว

7 กระบวนการของ TPS 1) Batch processing การประมวลผลเป็นชุดโดยการรวบรวมข้อมูลที่เกิดจากธุรกรรมที่เกิดขึ้นและรวมไว้เป็นกลุ่มหรือเป็นชุด เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 2) Online processing คือ ข้อมูลจะได้รับการประมวลผลและทำให้เป็นเอาท์พุททันทีที่มีการป้อนข้อมูลของธุรกรรมเกิดขึ้น เช่น การเบิกเงินจากตู้ ATM 3) Hybrid systems เป็นวิธีการผสมผสานแบบที่ 1) และ2) โดยอาจมีการรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นทันทีแต่การประมวลผลจะทำในช่วงกระยะเวลาที่กำหนด เช่น แคชเชียร์ที่ป้อนข้อมูล

8 หน้าที่ การทำงานของ TPS
งานเงินเดือน (Payroll) การสั่งซื้อสินค้า (Purchasing) การเงินและการบัญชี การขาย (Sales) วัสดุคงคลัง

9 เป้าหมายของ TPS การผลิตมากเกินความจำเป็น
เป้าหมายของ TPS หมายถึง การลดของเสีย ซึ่งของเสียในนิยามของ TPS มี 7 ข้อดังนี้ การผลิตมากเกินความจำเป็น มีสต็อกวัตถุดิบมากเกินความจำเป็น การเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือเครื่องจักร

10 เป้าหมายของ TPS (ต่อ) 4) เคลื่อนย้ายที่ไม่จำเป็น ต่างกับข้อ 3 ตรงที่การเคลื่อนย้ายนี้หมายถึงเคลื่อนย้ายส่วนประกอบต่างๆ 5) การรอคอยที่ไม่จำเป็น 6) ใส่สิ่งที่ไม่จำเป็นให้กับลูกค้า 7) มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นมาก

11 ตัวอย่าง TPS ร้านเช่าหนังสือ ก็จะมีข้อมูลทุกวัน เช่น รวบ จำนวนผู้มาเช่าหนังสือ, จำนวนหนังสือที่มีการยืม, ประเภทหนังสือ, จำนวนเงินค่าเช่าหนังสือ, จำนวนค่าปรับส่วนหนังสือล่าช้า เป็นต้น ถ้ามีการนำข้อมูลมาเก็บและรวบรวม ก็จะทำให้ทราบว่าหนังสือประเภทใดมีการยืมมากที่สุด, จำนวนหนังสือเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าหรือไม่, จำนวนเงินรายได้ในแต่ละวัน แต่ละเดือน เป็นต้น ซึ่งข้อมูลสามารถนำมาพิจารณาได้ว่า ควรจะมีการซื้อหนังสือ เพิ่มเติมหรือไม่ เป็นต้น

12 บรรณานุกรม https://sites.google.com/site/ajansupinyaclassroom/home/subject5/rabbptibatikarthangthurkic

13 สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
สมาชิกในกลุ่ม นางสาวกฤติกา เลื่อนกฐิน รหัสนักศึกษา นางสาวจิรพรรณ เลี่ยนพานิช รหัสนักศึกษา นางสาวปิยนุช รักแก้ว รหัสนักศึกษา สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

14 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt (Transaction Processing Systems)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google