งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบปฏิบัติการ TPS (Transaction Processing Systems)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบปฏิบัติการ TPS (Transaction Processing Systems)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบปฏิบัติการ TPS (Transaction Processing Systems)

2 TPS หมายถึง ระบบปฏิบัติการทางธุรกิจ หรือที่ เรียกว่า TPS หมายถึง ระบบสารสนเทศ ที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้น โดยใช้ เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะ คอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นอุปกรณ์หลักของ ระบบ เพื่อให้ทำงานเกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานภายองค์การมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยที่ TPS จะช่วย สนับสนุนให้การดำเนินงานในแต่ละวัน ขององค์การให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและ เป็นระบบ นอกจากนี้ TPS ยังช่วยให้ผู้ใช้ สามารถเรียกสารสนเทศมาอ้างอิงอย่าง สะดวกและถูกต้องในอนาคต

3 ระบบสารสนเทศแบบประมวล รายการ (TPS) เป็นระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการ บันทึกและประมวลข้อมูลที่เกิดจาก ธุรกรรมหรือการปฏิบัติงานประจำหรือ งานขั้นพื้นฐานขององค์การ เช่น การซื้อ ขายสินค้า การบันทึกจำนวนวัสดุคงคลัง เมื่อใดก็ตามที่มีการทำธุรกรรมหรือ ปฏิบัติงานในลักษณะดังกล่าวข้อมูลที่ เกี่ยวข้องจะเกิดขึ้นทันที เช่น ทุกครั้งที่มี การขายสินค้า ข้อมูลที่เกิดขึ้นก็คือ ชื่อ ลูกค้า ประเภทของลูกค้า จำนวนและ ราคาของสินค้าที่ขายไป รวมทั้งวิธีการ ชำระเงินของลูกค้า

4 วัตถุประสงค์ของ TPS 1) มุ่งจัดหาสารสนเทศทั้งหมดที่ หน่วยงานต้องการตามนโยบายของ หน่วยงานหรือตามกฎหมาย เพื่อช่วยใน การปฏิบัติงาน 2) เพื่อเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน ประจำให้มีความรวดเร็ว 3) เพื่อเป็นหลักประกันว่าข้อมูลและ สารสนเทศของหน่วยงานมีความถูกต้อง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและรักษาความลับ ได้ 4) เพื่อเป็นสารสนเทศที่ป้อนข้อมูลเข้า สู่ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการตัดสินใจอื่น เช่น MRS หรือ DSS

5 หน้าที่ของ TPS 1) การจัดกลุ่มของข้อมูล คือ การจัดกลุ่ม ข้อมูลลักษณะเหมือนกันไว้ด้วยกัน 2) การคิดคำนวณ การคิดคำนวณโดยใช้ วิธีการคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ 3) การเรียงลำดับข้อมูล การจัดเรียงข้อมูล เพื่อทำให้การประมวลผลง่ายขึ้น 4) การสรุปข้อมูล เป็นการลดขนาดของ ข้อมูลให้เล็กหรือกะทัดรัดขึ้น 5) การเก็บ การบันทึกเหตุการณ์ที่มีผลต่อ การปฏิบัติงาน

6 ลักษณะสำคัญของระบบ สารสนเทศแบบ TPS มีการประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก แหล่งข้อมูลส่วนใหญ่มาจากภายในและ ผลที่ได้เพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้ภายใน องค์การเป็นหลัก กระบวนการประมวลผลข้อมูลมีการ ดำเนินการเป็นประจำ มีความสามารถในการเก็บฐานข้อมูล จำนวนมาก มีการประมวลผลข้อมูลที่รวดเร็ว เนื่องจาก มีปริมาณข้อมูลจำนวนมาก TPS จะคอยติดตามและรวบรวมข้อมูล ภายหลังที่ผลิตข้อมูลออกมาแล้ว

7 กระบวนการของ TPS 1) Batch processing การประมวลผล เป็นชุดโดยการรวบรวมข้อมูลที่เกิดจาก ธุรกรรมที่เกิดขึ้นและรวมไว้เป็นกลุ่มหรือ เป็นชุด เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 2) Online processing คือ ข้อมูลจะ ได้รับการประมวลผลและทำให้เป็น เอาท์พุททันทีที่มีการป้อนข้อมูลของ ธุรกรรมเกิดขึ้น เช่น การเบิกเงินจากตู้ ATM 3) Hybrid systems เป็นวิธีการ ผสมผสานแบบที่ 1) และ 2) โดยอาจมี การรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นทันทีแต่การ ประมวลผลจะทำในช่วงกระยะเวลาที่ กำหนด เช่น แคชเชียร์ที่ป้อนข้อมูล

8 หน้าที่ การทำงานของ TPS งานเงินเดือน (Payroll) การสั่งซื้อสินค้า (Purchasing) การเงินและการบัญชี การขาย (Sales) วัสดุคงคลัง

9 เป้าหมายของ TPS เป้าหมายของ TPS หมายถึง การลด ของเสีย ซึ่งของเสียในนิยามของ TPS มี 7 ข้อดังนี้ 1) การผลิตมากเกินความจำเป็น 2) มีสต็อกวัตถุดิบมากเกินความจำเป็น 3) การเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็น พนักงานหรือเครื่องจักร

10 เป้าหมายของ TPS ( ต่อ ) 4) เคลื่อนย้ายที่ไม่จำเป็น ต่างกับข้อ 3 ตรงที่การเคลื่อนย้ายนี้หมายถึง เคลื่อนย้ายส่วนประกอบต่างๆ 5) การรอคอยที่ไม่จำเป็น 6) ใส่สิ่งที่ไม่จำเป็นให้กับลูกค้า 7) มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นมาก

11 ตัวอย่าง TPS ร้านเช่าหนังสือ ก็จะมีข้อมูลทุกวัน เช่น รวบ จำนวนผู้มาเช่าหนังสือ, จำนวน หนังสือที่มีการยืม, ประเภทหนังสือ, จำนวนเงินค่าเช่าหนังสือ, จำนวนค่าปรับ ส่วนหนังสือล่าช้า เป็นต้น ถ้ามีการนำ ข้อมูลมาเก็บและรวบรวม ก็จะทำให้ทราบ ว่าหนังสือประเภทใดมีการยืมมากที่สุด, จำนวนหนังสือเพียงพอต่อความต้องการ ของลูกค้าหรือไม่, จำนวนเงินรายได้ในแต่ ละวัน แต่ละเดือน เป็นต้น ซึ่งข้อมูล สามารถนำมาพิจารณาได้ว่า ควรจะมีการ ซื้อหนังสือ เพิ่มเติมหรือไม่ เป็นต้น

12 บรรณานุกรม https://sites.google.com/site/ajansupi nyaclassroom/home/subject5/rabbptib atikarthangthurkic http://tharinee55.blogspot.com/2012/1 1/esstpsmrsdsskwsoas.html

13 สมาชิกในกลุ่ม นางสาวกฤติกาเลื่อนกฐิน รหัสนักศึกษา 556209110001-0 นางสาวจิรพรรณ เลี่ยนพานิช รหัส นักศึกษา 556209110002-8 นางสาวปิยนุช รักแก้ว รหัส นักศึกษา 554409110035-6 สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

14 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ระบบปฏิบัติการ TPS (Transaction Processing Systems)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google