งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รู้จักกับ Timeline, Layer และ Scene. Timeline เป็นเครื่องมือหนึ่งของ Flash ที่ช่วยในการกำกับเวลาในการแสดงของ ภาพเคลื่อนไหวโดยมี Play head เป็นตัววิ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รู้จักกับ Timeline, Layer และ Scene. Timeline เป็นเครื่องมือหนึ่งของ Flash ที่ช่วยในการกำกับเวลาในการแสดงของ ภาพเคลื่อนไหวโดยมี Play head เป็นตัววิ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รู้จักกับ Timeline, Layer และ Scene

2 Timeline เป็นเครื่องมือหนึ่งของ Flash ที่ช่วยในการกำกับเวลาในการแสดงของ ภาพเคลื่อนไหวโดยมี Play head เป็นตัววิ่ง ผ่านแต่ละ Frame ใน Timeline เพื่อแสดง ภาพหรือ Animation ที่ใส่ไว้ใน Frame นั้นๆ ความหมายของ Timeline รู้จักกับ Timeline, Layer และ Scene

3 Play head เป็นเครื่องมือที่แสดงวัตถุต่างๆ ที่อยู่ใน Frame บน Stage ทำหน้าที่คล้ายกับ หัวอ่านในเครื่องเล่นวิดีโอเทปที่วิ่งบน Timeline ผ่านแต่ละ Frame เพื่อแสดงวัตถุที่ อยู่ใน Frame นั้น ออกมาบน Stage โดย Play head จะทำงานที่สัมพันธ์กับเวลา และแสดง ภาพแต่ละภาพออกมาบน Stage อย่างรวดเร็ว ทำให้ดูเหมือนมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้น ความหมายของ Play head

4 รู้จักกับ Timeline, Layer และ Scene Frame มีลักษณะเป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กที่เรียง กันเป็นแถวยาว ทำหน้าที่บรรจุภาพและเสียงที่จะ จัดวางบน Stage เราจึงต้องจัดเรียงเรื่องราวบน Frame เพื่อแสดงออกมาเป็น Flash Movie โดย แต่ละ Frame จะถูกแสดงเมื่อมีการผ่านของ Play head ซึ่ง Play head ตัวนี้เองจะเป็นตัววิ่ง ผ่าน Frame แต่ละ Frame เพื่อแสดงภาพและ เสียงที่บรรจุอยู่ใน Frame นั้น ความหมายของ Frame

5 รู้จักกับ Timeline, Layer และ Scene การเพิ่มจำนวนเฟรม - การเพิ่มจำนวนเฟรม จะ ช่วยให้ Movie นำเสนอได้อย่างราบรื่นและดูเป็น ธรรมชาติ หรือ Smooth มากขึ้น หลักการเพิ่ม จำนวนเฟรม กระทำได้ดังนี้ คลิกเมาส์ที่ Frame ที่ต้องการจะเพิ่มบน Timeline เลือกเมนูคำสั่ง Insert > Timeline > Frame หรือ กดคีย์ หรือ : คลิกขวา Frame ที่ ต้องการจะเพิ่ม แล้วเลือก Insert Frame การเพิ่ม / ลบ Frame ใน Timeline เมื่อมีการเพิ่มจำนวนเฟรม ก็สามารถลบจำนวน เฟรมได้เช่นกัน โดย คลิกขวา Frame ที่ ต้องการจะลบ แล้วเลือก Remove Frame การลบ เฟรม

6 รู้จักกับ Timeline, Layer และ Scene Key frame คือ Frame ที่มีวัตถุหรือมีการ เปลี่ยนแปลง เราสามารถสังเกตได้ โดยจะมีจุด ใน Frame หรือจะมีจุดที่จุดเริ่มต้นของ Frame ในการสร้างงาน Animation เราจะต้อง กำหนด Key frame ในตำแหน่งต่างๆ และ กำหนดรายละเอียดของแต่ละ Key frame ได้ อย่างเหมาะสม งาน Animation ที่ได้จึงจะมี ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการ ความหมายของ Key frame

7 รู้จักกับ Timeline, Layer และ Scene การเพิ่ม Key frame เป็นการเพิ่ม Frame โดยมีภาพหรือวัตถุของ Frame ที่อยู่ก่อนหน้าติดมาด้วย หาก Frame ก่อนหน้าเป็น Frame ว่างๆ เราก็จะได้ Frame เปล่ามา เราสามารถเพิ่ม Key frame ได้โดย คลิกเมาส์ที่ Frame ที่ต้องการจะเพิ่มบน Timeline เลือกคำสั่ง Insert > Timeline > Key frame หรือ กดคีย์ คลิกเมาส์ขวาที่ Key frame ที่ต้องการจะ ลบบน Timeline เลือกคำสั่ง Clear Key frame การลบ Key frame การเพิ่ม Key frame

8 รู้จักกับ Timeline, Layer และ Scene เป็น Key frame ที่ว่างอยู่ยังไม่มีการใช้งาน ไม่ มีวัตถุหรือ Instance ใดๆ เป็น Keyframe เปล่าๆ ความหมายของ Blank Key frame คลิกเมาส์ที่ Frame ที่ต้องการจะเพิ่มบน Timeline เลือกคำสั่ง Insert >Insert >Blank Keyframe หรือ กดคีย์ การเพิ่ม Blank Keyframe

9 รู้จักกับ Timeline, Layer และ Scene Layer เป็นเหมือนการวางแผ่นใสซ้อนทับกัน เป็นลำดับขั้นขึ้นมาเรื่อยๆโดยแต่ละแผ่นใส เปรียบเสมือนเป็นแต่ละ Layer บริเวณของ Layer ที่ไม่มีรูป จะเห็นทะลุถึง Layer ที่อยู่ ข้างล่าง โดยกระบวนการเช่นนี้จะทำให้เกิดเป็น รูป Flash Movie ที่สมบูรณ์ นอกจากนี้ ในแต่ละ Layer จะแยกการทำงานอย่างชัดเจนมี คุณสมบัติต่างๆเป็นของตัวเอง และการแก้ไขที่ เกิดขึ้นในแต่ละ Layer นั้นจะไม่ส่งผลต่อ Layer อื่นๆ ความหมายของ Layer

10 รู้จักกับ Timeline, Layer และ Scene Active Layer ในการสร้าง Flash Movie ขึ้นมานั้น แม้จะ ประกอบไปด้วย Layer หลาย Layer แต่เราจะ ทำงานได้เพียงทีละ Layer เท่านั้น Layer ที่เรา กำลังทำงานอยู่เราเรียกว่า Active Layer สามารถ สังเกตได้จะปรากฏเป็นแบบสีดำที่ Layer นั้น และ เราสามารถกำหนดสถานะต่างๆของ Layer นั้นได้ เช่นกำหนด ให้แสดงหรือซ่อน Layer, กำหนดให้ Layer นั้นสามารถปรับแต่งได้หรือไม่ได้ กำหนดให้ Layer นั้นแสดงเฉพาะเส้นโครงร่าง เป็นต้น Active Layer

11 รู้จักกับ Timeline, Layer และ Scene คลิกปุ่มสร้าง Layer หรือ เลือกคำสั่ง Insert > Timeline > Layer หรือ. คลิก ที่ การสร้าง Layer ใหม่ คลิ ก ดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อ Layer เดิม แล้วป้อนชื่อ ใหม่จากนั้นกดปุ่ม Enter การเปลี่ยนชื่อ Layer คลิกเลือก Layer ที่ ต้องการลบ คลิกปุ่ม Delete Layer การลบ Layer

12 รู้จักกับ Timeline, Layer และ Scene ซีน (Scene) จะช่วยให้เราแบ่งมูฟวี่ในเรื่อง นั้นออกมาเป็นตอนๆ หรือฉาก โดยในแต่ละซีนนั้น อาจจะมีตัวละครที่ต่างกันและแสดงต่าง เวลากัน จะใช้ในกรณีที่มูฟวี่มีความยาวมากและมีฉากที่ ซับซ้อน เพื่อลดความสับสนทำให้ง่ายต่อการ สร้างและควบคุมลำดับการแสดงผลได้ ความหมาย ของ Scene

13 รู้จักกับ Timeline, Layer และ Scene ทำได้โดยให้นำ เมาส์ไปคลิกที่ Insert ด้านบนตรงแถบ Menu Bar แล้วเลือก Scene โปรแกรมจะเพิ่ม Scene ใหม่ให้ วิธีการสร้าง Scene หรือ ฉาก ในกรณีที่มีการทำงานหลายฉาก หาก ต้องการทำการแก้ไขฉาก หรือ Scene อื่นๆ ให้กดปุ่ม เพื่อเลือก Scene ที่ต้องการ ดัง ภาพ

14 รู้จักกับ Timeline, Layer และ Scene แบบฝึกหัด เรื่อง รู้จักกับ Timeline, Layer และ Scene 1. จงอธิบายความหมายของ Timeline 2. Play head คืออะไร 3. Frame คืออะไร 4. การเพิ่ม Frame ต้องทำอย่างไร 5. Key frame คืออะไร 6. จงอธิบายความหมายของ Layer 7. การสร้าง Layer ใหม่ ต้องทำอย่างไร 8. Blank Keyframe มีลักษณะอย่างไร 9. Key frame มีลักษณะอย่างไร 10. จงอธิบายความหมายของ Scene


ดาวน์โหลด ppt รู้จักกับ Timeline, Layer และ Scene. Timeline เป็นเครื่องมือหนึ่งของ Flash ที่ช่วยในการกำกับเวลาในการแสดงของ ภาพเคลื่อนไหวโดยมี Play head เป็นตัววิ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google