งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องเครือข่าย คอมพิวเตอร์. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือ การ นำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้น ไปมาเชื่อมต่อโดยผ่านตัวกลางในการ สื่อสาร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องเครือข่าย คอมพิวเตอร์. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือ การ นำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้น ไปมาเชื่อมต่อโดยผ่านตัวกลางในการ สื่อสาร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องเครือข่าย คอมพิวเตอร์

2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือ การ นำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้น ไปมาเชื่อมต่อโดยผ่านตัวกลางในการ สื่อสาร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และใช้ทรัพยากรของระบบร่วมกัน ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด

3 1. ข้อมูลที่ส่งและรับจะต้องถูกต้องและไม่สูญ หาย 2. สามารถจำแนกข้อมูลที่ถูกส่งไปยังเครื่อง คอมพิวเตอร์เครื่องใดได้ 3. สามารถแยกแยะเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดในระบบได้ 4. มีมาตรฐานการตั้งชื่อและบ่งชี้ได้ชัดเจน

4 ผู้ส่ง (Sender) ผู้รับ (Receiver ) ตัวกลางส่งข้อมูล ผู้รับ ผู้ส่ง

5 1. เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน ร่วมกัน 2. ให้ข้อมูลได้จำนวนมากในเวลา เดียวกัน 3. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ หลากหลาย 4. เก็บข้อมูลที่สำคัญในศูนย์ข้อมูล ส่วนกลาง 5. ลดความซับซ้อนของอุปกรณ์หรือ ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน 6. มีความรวดเร็วในการสื่อสารข้อมูล

6 ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบ่ง ออกเป็น 4 ประเภทดังนี้ LAN MAN WAN PAN

7 1. เป็นการเชื่อมโยงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ขนาดเล็ก 2. เป็นการเชื่อมต่อในระยะทางไม่เกิน 10 เมตร เช่น ใช้เทคโนโลยีบูลทูธ ใช้คลื่นวิทยุเชื่อมต่อ เครื่องคอมพิวเตอร์กับเมาส์หรือคีบอร์ด แบบไร้สาย

8 1. เป็นเครือข่ายระยะใกล้ใช้ภายใน สำนักงานอาคารเดียวกัน 2. การเชื่อมต่อใช้สายเคเบิล ช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงานและใช้อุปกรณ์ ต่าง ๆ ร่วมกันได้ 3. ใช้ในโรงเรียน มหาวิทยาลัย บริษัท ห้างร้าน

9 1. เป็นเครือข่ายในเขตเมืองเดียวกัน 2. เป็นเครือข่ายขนาดกลางอำนวย ความสะดวก ให้แก่ประชาชนของเมืองนั้นหรือเขต การปกครองนั้น

10 1. เป็นเครือข่ายระยะไกลครอบคลุมทั้ง ประเทศระหว่างประเทศ หรือทั่วโลก 2. ตัวกลางในการสื่อสาร ดาวเทียม หรือคลื่นไมโครเวฟ 3. เครือข่ายประเภทนี้คือเครือข่าย อินเทอร์เน็ต

11 แบบฝึกหัดเรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์หมายถึงอะไร 2. เครือข่ายส่วนบุคคล (PAN) หมายถึง อะไร 3. เครือข่ายเฉพาะที่ (LAN) หมายถึง อะไร 4. เครือข่ายนครหลวง (MAN) หมายถึง อะไร 5. เครือข่ายบริเวณกว้าง (WAN) หมายถึงอะไร 6. เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประโยชน์ อย่างไร


ดาวน์โหลด ppt เรื่องเครือข่าย คอมพิวเตอร์. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือ การ นำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้น ไปมาเชื่อมต่อโดยผ่านตัวกลางในการ สื่อสาร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google