งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2 ความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือ การนำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต่อโดยผ่านตัวกลางในการสื่อสาร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและใช้ทรัพยากรของระบบร่วมกัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3 กฎเกณฑ์การทำงานภายใต้พื้นฐานเดียวกันของเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย
1. ข้อมูลที่ส่งและรับจะต้องถูกต้องและไม่สูญหาย 2. สามารถจำแนกข้อมูลที่ถูกส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดได้ 3. สามารถแยกแยะเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในระบบได้ 4. มีมาตรฐานการตั้งชื่อและบ่งชี้ได้ชัดเจน

4 องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล
ผ่านระบบเครือข่าย ผู้ส่ง(Sender) ผู้รับ(Receiver) ตัวกลางส่งข้อมูล ผู้รับ ผู้ส่ง

5 ทำไม ต้องสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานร่วมกัน 2. ให้ข้อมูลได้จำนวนมากในเวลาเดียวกัน 3. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้หลากหลาย 4. เก็บข้อมูลที่สำคัญในศูนย์ข้อมูลส่วนกลาง 5. ลดความซับซ้อนของอุปกรณ์หรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน 6. มีความรวดเร็วในการสื่อสารข้อมูล

6 ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 4 ประเภทดังนี้ PAN LAN MAN WAN

7 (PAN : Personal Area Network)
1. เครือข่ายส่วนบุคคล (PAN : Personal Area Network) 1. เป็นการเชื่อมโยงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก 2. เป็นการเชื่อมต่อในระยะทางไม่เกิน 10 เมตร เช่น ใช้เทคโนโลยีบูลทูธ ใช้คลื่นวิทยุเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์กับเมาส์หรือคีบอร์ดแบบไร้สาย

8 2. เครือข่ายบริเวณเฉพาะที่ (LAN : Local Area Network)
1. เป็นเครือข่ายระยะใกล้ใช้ภายในสำนักงานอาคารเดียวกัน 2. การเชื่อมต่อใช้สายเคเบิล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกันได้ 3. ใช้ในโรงเรียน มหาวิทยาลัย บริษัท ห้างร้าน

9 3. เครือข่ายบริเวณนครหลวง (MAN : Metropolitan Area Network)
1. เป็นเครือข่ายในเขตเมืองเดียวกัน 2. เป็นเครือข่ายขนาดกลางอำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนของเมืองนั้นหรือเขตการปกครองนั้น

10 4. เครือข่ายบริเวณกว้าง (WAN : Wide Area Network)
1. เป็นเครือข่ายระยะไกลครอบคลุมทั้งประเทศระหว่างประเทศ หรือทั่วโลก 2. ตัวกลางในการสื่อสาร ดาวเทียม หรือคลื่นไมโครเวฟ 3. เครือข่ายประเภทนี้คือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

11 แบบฝึกหัดเรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์
1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์หมายถึงอะไร 2. เครือข่ายส่วนบุคคล (PAN) หมายถึงอะไร 3. เครือข่ายเฉพาะที่ (LAN) หมายถึงอะไร 4. เครือข่ายนครหลวง (MAN) หมายถึงอะไร 5. เครือข่ายบริเวณกว้าง (WAN) หมายถึงอะไร 6. เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประโยชน์อย่างไร


ดาวน์โหลด ppt เรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google