งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. สามารถสร้างระบบฐานข้อมูลใช้งานต่าง ๆ ได้ง่าย เช่น โปรแกรมบัญชีรายรับ รายจ่าย, โปรแกรมควบคุมสินค้า, โปรแกรมฐานข้อมูล อื่น ๆ 2. สามารถสร้างรายงานเพื่อแสดงข้อมูลที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. สามารถสร้างระบบฐานข้อมูลใช้งานต่าง ๆ ได้ง่าย เช่น โปรแกรมบัญชีรายรับ รายจ่าย, โปรแกรมควบคุมสินค้า, โปรแกรมฐานข้อมูล อื่น ๆ 2. สามารถสร้างรายงานเพื่อแสดงข้อมูลที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. สามารถสร้างระบบฐานข้อมูลใช้งานต่าง ๆ ได้ง่าย เช่น โปรแกรมบัญชีรายรับ รายจ่าย, โปรแกรมควบคุมสินค้า, โปรแกรมฐานข้อมูล อื่น ๆ 2. สามารถสร้างรายงานเพื่อแสดงข้อมูลที่ ต้องการ ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ 3. สามารถสร้างระบบฐานข้อมูล เพื่อนําไปใช้ ร่วมกับฐานข้อมูลอื่น ๆ ได้โดยง่าย เช่น SQL SERVER 4. สามารถนําเสนอข้อมูลออกสู่ระบบ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

3

4

5

6

7

8

9 การสร้างฐานข้อมูลใหม่ ด้วยโปรแกรม Access 2007 เราสามารถสร้างได้ 2 วิธี ด้วยกัน ได้แก่ 1). สร้างจากฐานข้อมูลใหม่ (New Blank Database) 2). สร้างจากฐานข้อมูลแม่แบบ (Template Categories)

10 1). สร้างจากฐานข้อมูลใหม่ (New Blank Database)

11 2). สร้างจากฐานข้อมูลแม่แบบ (Template Categories)

12 ความสัมพันธ์ (Relationships) หมายถึง ความสัมพันธ์ ระหว่างเอนทิตี้ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง เอนทิตี้นักศึกษา และเอนทิตี้คณะวิชา เป็น ลักษณะว่า นักศึกษาแต่ละคนเรียนอยู่คณะ วิชาใดคณะวิชาหนึ่ง เป็นต้น

13 1. ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อ หนึ่ง (One-to-One) 2. ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อ กลุ่ม (One-to-Many) 3. ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อ กลุ่ม (Many-to-Many)

14 ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One- to-One) เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของ ข้อมูลในแอนทิตี้หนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับ ข้อมูลในอีกเอนทิตี้หนึ่ง ในลักษณะหนึ่งต่อ หนึ่ง

15 ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (One-to- Many) เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล ในเอนทิตี้หนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับข้อมูล หลาย ๆ ข้อมูลในอีกเอทิตี้หนึ่ง เช่น

16 ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many- to-Many) เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลสอง เอนทิตี้ในลักษณะกลุ่มต่อกลุ่ม

17 1. จงยกตัวอย่างความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อ หนึ่ง (One-to-One) มา 3 ตัวอย่าง พร้อมอธิบาย 2. ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (One-to- Many) มา 3 ตัวอย่าง พร้อมอธิบาย 3. ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many-to- Many) มา 3 ตัวอย่าง พร้อมอธิบาย


ดาวน์โหลด ppt 1. สามารถสร้างระบบฐานข้อมูลใช้งานต่าง ๆ ได้ง่าย เช่น โปรแกรมบัญชีรายรับ รายจ่าย, โปรแกรมควบคุมสินค้า, โปรแกรมฐานข้อมูล อื่น ๆ 2. สามารถสร้างรายงานเพื่อแสดงข้อมูลที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google