งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสัมพันธ์ (Relationship)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสัมพันธ์ (Relationship)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสัมพันธ์ (Relationship)

2 Access สามารถช่วยเราทําอะไรได้บ้าง
1. สามารถสร้างระบบฐานข้อมูลใช้งานต่าง ๆ ได้ง่าย เช่น โปรแกรมบัญชีรายรับ รายจ่าย, โปรแกรมควบคุมสินค้า, โปรแกรมฐานข้อมูลอื่น ๆ 2. สามารถสร้างรายงานเพื่อแสดงข้อมูลที่ต้องการ ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ 3. สามารถสร้างระบบฐานข้อมูล เพื่อนําไปใช้ร่วมกับฐานข้อมูลอื่น ๆ ได้โดยง่าย เช่น SQL SERVER 4. สามารถนําเสนอข้อมูลออกสู่ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

3 งานที่เหมาะจะใช้ฐานข้อมูล

4 องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของตารางฐานข้อมูล

5 องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของตารางฐานข้อมูล

6 องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของตารางฐานข้อมูล

7 องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของตารางฐานข้อมูล

8 องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของตารางฐานข้อมูล

9 สร้างตารางฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access 2007
1). สร้างจากฐานข้อมูลใหม่ (New Blank Database) 2). สร้างจากฐานข้อมูลแม่แบบ (Template Categories)

10 สร้างตารางฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access 2007
1). สร้างจากฐานข้อมูลใหม่ (New Blank Database)

11 สร้างตารางฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access 2007
2). สร้างจากฐานข้อมูลแม่แบบ (Template Categories)

12 ความสัมพันธ์ (Relationship)
ความสัมพันธ์ (Relationships)หมายถึง  ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้  เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้นักศึกษา  และเอนทิตี้คณะวิชา เป็นลักษณะว่า  นักศึกษาแต่ละคนเรียนอยู่คณะวิชาใดคณะวิชาหนึ่ง  เป็นต้น

13 ชนิดของความสัมพันธ์ (Relationship)
1.  ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง  (One-to-One)   2.  ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (One-to-Many)  3.  ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many-to-Many)

14 1. ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง
1.  ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง  ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง  (One-to-One)  เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลในแอนทิตี้หนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับข้อมูลในอีกเอนทิตี้หนึ่ง  ในลักษณะหนึ่งต่อหนึ่ง

15 2. ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม
2.  ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (One-to-Many) เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลในเอนทิตี้หนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับข้อมูลหลาย  ๆ  ข้อมูลในอีกเอทิตี้หนึ่ง  เช่น

16 3. ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many-to-Many)
เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลสองเอนทิตี้ในลักษณะกลุ่มต่อกลุ่ม

17 แบบฝึกหัด 1. จงยกตัวอย่างความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-One)
มา 3 ตัวอย่าง พร้อมอธิบาย 2.  ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (One-to-Many) มา 3 ตัวอย่าง พร้อมอธิบาย 3.  ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many-to-Many) มา 3 ตัวอย่าง พร้อมอธิบาย


ดาวน์โหลด ppt ความสัมพันธ์ (Relationship)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google