งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ตัวกลางของการสื่อสารใน เครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ตัวกลางของการสื่อสารใน เครือข่ายคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ตัวกลางของการสื่อสารใน เครือข่ายคอมพิวเตอร์

2 คือตัวกลางการสื่อสาร หรือตัว ที่เป็นสื่อกลางในการนำสัญญาณ การสื่อสารจากแหล่งผู้ส่งไปยัง แหล่งผู้รับ

3 เราสามารถแบ่งตัวกลางการ สื่อสารออกได้เป็น 2 ประเภท หลักๆ ดังนี้ 1. ตัวกลางประเภทสาย 2. ตัวกลางประเภทไร้สาย

4 1. สายคู่บิดเกลียว (Twisted Pair ) ประกอบด้วยเส้นลวดทองแดงหุ้ม ด้วยฉนวนพลาสติก 2 เส้นพันบิดเป็น เกลียว เพื่อลดผลกระทบของคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้าจากคู่สายข้างเคียงภายใน เคเบิ้ลเดียวกันหรือจากภายนอก

5 สายคู่บิดเกลียวแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. แบบไม่มีฉนวนหุ้ม (UTP : Unshielded Twisted Pair) เป็นสายคู่บิดเกลียวที่ไม่มีลวดถัก ชั้นนอก ทำให้สะดวก ในการเดินสายเพราะโค้งงอได้ดี แต่ สามารถป้องกันการรบกวนได้น้อย

6 2. แบบมีฉนวนหุ้ม (STP : Shielded Twisted Pair) สายคู่บิดเกลียวที่หุ้มด้วยลวดถักชั้นนอก อีกชั้น เพื่อ ป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ ดียิ่งขึ้น

7 2) สายเคเบิลแกนร่วมหรือโค แอกซ์ (Coaxial Cable) เป็น สายสัญญาณที่มีสายทองแดงเดี่ยวเป็น แกนกลาง หุ้มด้วยฉนวนเพื่อป้องกันไฟรั่ว จากนั้นหุ้มด้วยลวดทองแดงถักเป็นร่างแห ล้อมรอบเป็นตัวกั้นสัญญาณรบกวนอยู่ด้าน นอกและหุ้มชั้นนอกด้วยฉนวนพลาสติก

8 3. สายไฟเบอร์ออปติก (Fiber Optic Cable) หรือสายเคเบิล ใยแก้วนำแสงเป็นตัวกลางที่ใช้ส่งข้อมูลใน รูปของแสง หลักการทั่วไปของการสื่อสาร ในสายไฟเบอร์ออปติก คือการเปลี่ยนสัญญาณข้อมูลหรือ สัญญาณไฟฟ้าให้เป็นคลื่นแสงก่อน แล้ว ส่งผ่านสายไฟเบอร์ออปติกไปยัง ปลายทาง

9 1. คลื่นวิทยุ (radio wave) คือ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่อยู่ในช่วง 10 กิโลเฮิรตซ์ ถึง 1 กิโลเฮิรตซ์ ใช้งานใน การติดต่อ สื่อสารในระบบแลนไร้สาย เช่น การ สื่อสารในระบบวิทยุ เอฟเอ็ม วิทยุเอเอ็ม การสื่อสารโดยใช้ ระบบไร้สาย และบลูทูท

10 2. คลื่นไมโครเวฟ (microwave) สัญญาณไมโครเวฟจะเดินทางเป็น เส้นตรงไม่สามารถเลี้ยวหรือโค้งตาม ขอบโลกได้ จึงต้องมีการตั้งสถานีรับ – ส่งข้อมูลเป็นระยะๆ และส่งข้อมูลต่อกัน เป็นทอดๆ ระหว่างสถานีต่อสถานี จนกว่าจะถึงสถานีปลายทาง

11 3. อินฟราเรด (Infrared) เป็น ลักษณะของคลื่นที่ใช้ในการส่งข้อมูล ระยะใกล้ๆ ในช่วงความถี่ที่แคบมาก ใช้ ช่องทางสื่อสารน้อย มักใช้กับการ สื่อสารข้อมูลที่ไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่าง ตัวส่งกับตัวรับสัญญาณ โดยต้องใช้ วิธีการสื่อสารตามแนวเส้นตรง ระยะทาง ไม่เกิน 1 – 2 เมตร

12 1. การรับส่งข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ ใช้สายและแบบไร้สาย แตกต่างกันอย่างไร 2. การรับส่งข้อมูลผ่านอินฟราเรด มีลักษณะ อย่างไร 3. คลื่นไมโครเวฟมีความถี่ประมาณเท่าไหร่ 4. เพราะเหตุใด การส่งสัญญาณไมโครเวฟ จะต้องตั้งสถานีรับส่งเป็นจำนวนมาก 5. ตัวกลางการสื่อสารแบ่งออกเป็นกี่ประเภท ไร บ้าง 6. จงอธิบายลักษณะของสายคู่บิดเกลียวว่ามี ลักษณะเป็นอย่างไร 7. คุณสมบัติของสายใยเเก้วนำเเสงเป็นอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ตัวกลางของการสื่อสารใน เครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google