งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การสร้างตาราง (Table). ตาราง (Table) เป็นแหล่งสำหรับ เก็บข้อมูลที่มีการจัดข้อมูลเป็นฟิลด์และเร คอร์ด ใน Access ฐานข้อมูลหนึ่งประกอบไป ด้วยตารางต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การสร้างตาราง (Table). ตาราง (Table) เป็นแหล่งสำหรับ เก็บข้อมูลที่มีการจัดข้อมูลเป็นฟิลด์และเร คอร์ด ใน Access ฐานข้อมูลหนึ่งประกอบไป ด้วยตารางต่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การสร้างตาราง (Table)

2 ตาราง (Table) เป็นแหล่งสำหรับ เก็บข้อมูลที่มีการจัดข้อมูลเป็นฟิลด์และเร คอร์ด ใน Access ฐานข้อมูลหนึ่งประกอบไป ด้วยตารางต่าง ๆ ในแต่ละตารางในฐานข้อมูล เดียวกันจะเก็บข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ใน ตารางจะเก็บข้อมูลซึ่งประกอบด้วยฟิลด์หลาย ๆ ฟิลด์

3 - Text ใช้เก็บข้อมูลประเภทข้อความ เครื่องหมายและตัวเลขที่ไม่ใช้ในการคำนวณ - Memo ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อย ประโยค ข้อความ - Number เป็นการเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่ สามารถนำไปคำนวณได้ - Date/Time ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นวันที่และเวลา - Currency ใช้เก็บตัวเลขทางการเงิน - AutoNumber ใช้เก็บตัวเลขที่ใช้ในการนับเพิ่ม ทีละหนึ่ง - Yes/No ใช้เก็บค่าทางตรรกศาสตร์ - OLE Object ใช้เก็บรูปภาพและกราฟ - Hyperlink เป็นการเชื่อมโยงไปยังไฟล์ ภายนอก

4 1 Byte ( ไบต์ ) = 1 ตัวอักษร 1 KB ( กิโลไบต์ ) = 1024 ตัวอักษร 1 MB ( เมกกะไบต์ ) = 1024 KB 1 GB ( กิกะไบต์ ) = 1024 MB 1 TB ( เทราไบต์ )= 1024 GB

5 - ในแต่ละแถวจะประกอบด้วยฟิลด์ได้ไม่ เกิน 255 ฟิลด์ - ในแต่ละตารางประกอบด้วยข้อมูล 128 MB - เก็บข้อมูลที่เป็นตัวอักษรได้ 64,000 ตัวอักษร - สามารถเก็บไฟล์ประเภท OLE Object ได้ 128 MB - ชื่อตารางสามารถตั้งได้ยาวถึง 64 ตัวอักษร ( ยกเว้น. ! [ ])

6 - สำหรับชื่อฟิลด์นั้นจะยาวไม่เกิน 64 ตัวอักษรรวมช่องว่างด้วย - การตั้งชื่อฟิลด์ก็ซ้ำกันไม่ได้ - ในการตั้งชื่อฟิลด์สามารถใช้เครื่องหมาย ต่างๆได้ยกเว้น. ! [ ] - ห้ามนำหน้าฟิลด์ด้วยช่องว่าง - การตั้งชื่อฟิลด์สามารถบรรยายลักษณะ ของฟิลด์ได้

7 1. บิต (Bit) เป็นหน่วยข้อมูลที่มีขนาดเล็ก ที่สุด ซึ่งเป็นข้อมูลที่เครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถเข้าใจและนำไปใช้งานได้ ได้แก่ เลข 0 และ เลข 1 2. ไบต์ (Byte) หรือ อักขระ (Character) ได้แก่ ตัวเลข หรือ ตัวอักษร หรือ สัญลักษณ์ พิเศษ 1 ตัว เช่น 0,1…9,A, B,…Z ซึ่ง 1 ไบต์ จะเท่ากับ 8 บิต หรือ ตัวอักขระ 1 ตัว 3. ฟิลด์ (Flied) คือ อักขระ ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้น ไป รวมกันเป็น ฟิลด์ เช่น เลขประจำตัว ชื่อ สกุล เป็นต้น

8 4. เรคคอร์ด (Record) คือ การนำเอาฟิลด์ หลายฟิลด์และมีความสัมพันธ์มารวมกลุ่มกัน เช่น นักเรียนแต่ละคนจะมีข้อมูลที่เกี่ยวกับ ชื่อ สกุล อายุ เพศ เกรดเฉลี่ยฯลฯ โดยข้อมูลในลักษณะนี้ คือ 1 เรคคอร์ด 5. แฟ้มข้อมูล หรือ ไฟล์ ( Flies) คือ เรคคอร์ด หลายๆ เรคคอร์ดรวมกัน และเป็นเรื่องเดียวกัน เช่น แฟ้มข้อมูลนักเรียนห้อง ม.1/1 จำนวน 50 คน ทุกคนจะมีข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ สกุล เพศ อายุ เกรด เฉลี่ย ฯลฯ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ของนักเรียนจำนวน 50 คนนี้ เรียกว่า แฟ้มข้อมูล 6. ฐานข้อมูล (Database) คือ การเก็บรวบรวม ไฟล์หรือแฟ้มข้อมูลหลายๆ ไฟล์ที่เกี่ยวข้องมา รวมกัน

9 ฐานข้อมูล

10 1. ตาราง (Table) คืออะไร 2. การกำหนดชนิดข้อมูลในเขตข้อมูล (Field ) - Text คือ - Memo คือ - Number คือ - Date/Time คือ - Currency คือ - AutoNumber คือ 3. โครงสร้างของข้อมูล มีอะไรบ้าง พร้อมทั้ง อธิบาย 4. ข้อจำกัดในการสร้างตาราง บอกมา 3 ข้อ 5. กฎในการตั้งชื่อฟิลด์ Field บอกมา 5 ข้อ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การสร้างตาราง (Table). ตาราง (Table) เป็นแหล่งสำหรับ เก็บข้อมูลที่มีการจัดข้อมูลเป็นฟิลด์และเร คอร์ด ใน Access ฐานข้อมูลหนึ่งประกอบไป ด้วยตารางต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google