งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียดของ Print Screen หน้าจอ สังเกตการณ์ ของคณะกรรมการประกวดราคา ( โปรแกรม CAT e-auction โลโก้ใหม่ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียดของ Print Screen หน้าจอ สังเกตการณ์ ของคณะกรรมการประกวดราคา ( โปรแกรม CAT e-auction โลโก้ใหม่ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายละเอียดของ Print Screen หน้าจอ สังเกตการณ์ ของคณะกรรมการประกวดราคา ( โปรแกรม CAT e-auction โลโก้ใหม่ )

2 1. รายละเอียดของงาน / โครงการ และรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาแต่ละราย ในลักษณะของรหัสหรือ นามแฝง รายชื่อผู้มีสิทธิ เสนอราคาแต่ละ ราย ในลักษณะ ของรหัสหรือ นามแฝง

3 2. สัญลักษณ์แจ้งเริ่มเสนอราคา สัญลักษณ์แจ้งเริ่ม เสนอราคา

4 3. เวลา (Time) ของเครื่องแม่ข่ายที่ใช้ในการเสนอราคา (GMT+7) และช่วงระยะเวลาที่เหลือ ในการเสนอราคา เวลา (Time) ของเครื่องแม่ข่ายที่ใช้ ในการเสนอราคา (GMT+7) ช่วงระยะเวลาที่เหลือ ใน การเสนอราคา

5 4. รายละเอียดการเสนอราคา (Log File) ของผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกราย ทั้งที่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ ( เสนอราคาเป็นตัวเลขเท่ากับ / สูงกว่าราคาเริ่มต้น เสนอราคา เป็นเครื่องหมาย / ตัวอักษรใดๆ ) การเสนอราคาเป็นเครื่องหมาย / ตัวอักษรใดๆ ระบบจะแจ้งเตือน ให้ใส่ ราคาเป็นตัวเลข และบันทึกไว้ใน Event Log เสนอราคาไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ ระบบจะแสดงเครื่องหมาย เป็น REJECTED และไม่นำไปจัดลำดับ

6 5. การเสนอราคาต่ำสุดรายเดียว การเสนอราคา ต่ำสุดรายเดียว

7 6. การเสนอราคาต่ำสุดเท่ากันตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป การเสนอราคา ต่ำสุด 2 ราย

8 7. ข้อความแจ้งการเข้าสู่ช่วง 3-5 นาทีสุดท้าย ข้อความแจ้งเข้าสู่ช่วง 5 นาทีสุดท้าย

9 8. การเสนอราคาต่ำสุดรายเดียวในช่วง 3-5 นาทีสุดท้าย การเสนอราคาต่ำสุดรายเดียว ในช่วง 3-5 นาทีสุดท้าย

10 9. การเสนอราคาต่ำสุดเท่ากันตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ในช่วง 3-5 นาที สุดท้าย การเสนอราคาต่ำสุด 2 ราย ในช่วง 3-5 นาทีสุดท้าย

11 10. ข้อความแจ้ง ระบบจะขยายเวลา 3 นาที เนื่องจากมีการเสนอ ราคาเท่ากัน ข้อความแจ้ง ต่อเวลา ครั้งที่ 1 เนื่องจากมีการเสนอราคาเท่ากัน

12 11. แสดงผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกราย สามารถเสนอราคาเข้าสู่ระบบ ได้ ในช่วงขยายเวลา แสดงผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกราย เสนอ ราคาได้ ในช่วงขยายเวลา

13 12. การเสนอราคาต่ำสุดรายเดียว ในช่วงขยายเวลา แสดงการเสนอราคาต่ำสุดราย เดียวในช่วงขยายเวลา

14 13. การเสนอราคาต่ำสุดเท่ากันตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ในช่วงขยาย เวลา แสดงการเสนอราคาต่ำสุด 2 ราย ในช่วงขยายเวลา

15 14. ข้อความแจ้ง ระบบจะขยายเวลา 3 นาที ( ครั้งที่ 2) เนื่องจากมี การเสนอราคาเท่ากัน ข้อความแจ้ง ต่อเวลา ครั้งที่ 2 เนื่องจากมีการเสนอราคาเท่ากัน

16 15. ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกราย สามารถเสนอราคาเข้าสู่ระบบได้ ในช่วงขยายเวลา ( ครั้งที่ 2) ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกราย สามารถเสนอราคาเข้าสู่ ระบบได้ ในช่วงขยายเวลา ( ครั้งที่ 2)

17 16. การเสนอราคาต่ำสุดรายเดียว ในช่วงขยายเวลา ( ครั้งที่ 2) การเสนอราคาต่ำสุดรายเดียว ในช่วงขยายเวลา ( ครั้งที่ 2)

18 17. การเสนอราคาต่ำสุดเท่ากันตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ในช่วงขยาย เวลา ( ครั้งที่ 2) การเสนอราคาต่ำสุดเท่ากันตั้งแต่ 2 รายขึ้น ไป ในช่วงขยายเวลา ( ครั้งที่ 2)

19 18. ข้อความแจ้ง สิ้นสุดการเสนอราคา เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเสนอ ราคา ( กรณีไม่มีการขยายเวลา ) และเมื่อได้ผู้ที่เสนอราคา ต่ำสุดเพียง รายเดียวในช่วงขยายเวลา ข้อความแจ้ง สิ้นสุด การเสนอราคา

20 19. การเฉลยรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาแต่ละราย หลังจากการเสนอ ราคาสิ้นสุด การเฉลยรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาแต่ละราย หลังจากการเสนอราคาสิ้นสุด

21 20. รายละเอียดการเสนอราคา (log file) ของผู้มีสิทธิเสนอราคา ทั้งหมด

22 21. กราฟการเสนอราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคา


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียดของ Print Screen หน้าจอ สังเกตการณ์ ของคณะกรรมการประกวดราคา ( โปรแกรม CAT e-auction โลโก้ใหม่ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google