งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบฐานข้อมูล (Designing Databases) มีความสำคัญต่อการจัดการระบบ ฐานข้อมูล (DBMS) ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลที่อยู่ ภายในฐานข้อมูลจะต้องศึกษาถึงความสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบฐานข้อมูล (Designing Databases) มีความสำคัญต่อการจัดการระบบ ฐานข้อมูล (DBMS) ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลที่อยู่ ภายในฐานข้อมูลจะต้องศึกษาถึงความสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การออกแบบฐานข้อมูล (Designing Databases) มีความสำคัญต่อการจัดการระบบ ฐานข้อมูล (DBMS) ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลที่อยู่ ภายในฐานข้อมูลจะต้องศึกษาถึงความสัมพันธ์ ของข้อมูล โครงสร้างของข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูลและกระบวนการที่โปรแกรมประยุกต์จะ เรียกใช้ฐานข้อมูล ดังนั้น เราจึงสามารถแบ่ง วิธีการสร้างฐานข้อมูลได้ 3 ประเภท

3 รูปแบบข้อมูลแบบลำดับขั้น หรือโครงสร้าง แบบลำดับขั้น (Hierarchical data model) เป็นวิธีการสร้างฐาน ข้อมูลแบบลำดับขั้นถูก พัฒนาโดยบริษัท ไอบีเอ็ม จำกัด ในปี 1980 ได้รับความนิยมมาก ในการพัฒนาฐานข้อมูลบน เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่และขนาดกลาง โดยที่โครงสร้างข้อมูลจะสร้างรูปแบบเหมือน ต้นไม้ โดยความสัมพันธ์เป็นแบบหนึ่งต่อหลาย (One- to -Many) ดังรูป แสดงโครงสร้างลำดับ ขั้นของผู้สอนทักษะผู้สอน หลักสูตรที่สอน

4

5 การติดต่อของข้อมูลแบบลำดับขั้นจำเป็น จะต้องอาศัยตัวชี้ (Pointer) ซึ่งสามารถแบ่งตัวชี้ ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. ตัวชี้เซ็กเมนต์ที่เป็นตัวพึ่ง (Child Pointer) 2. ตัวชี้เซ็กเมนต์ระดับเดียวกัน (Twin Pointer)

6 ข้อดีและข้อเสียของโครงสร้างแบบลำดับ ขั้น คือ สามารถสร้างความสัมพันธ์ให้เด่นชัดของ ข้อมูลแต่ละลำดับว่าข้อมูลเป็นเซ็กเมนต์ราก หรือ เป็นพ่อแม่ (Parent) และข้อมูลเป็นเซ็กเมนต์ตัว พึ่งหรือตัวลูก (Child) ส่วนข้อเสีย โครงสร้างแบบ นี้มีความคล่องตัวน้อย เพราะต้องเริ่มอ่านจากเซ็ก เมนต์ที่เป็นรากก่อน นอกจากนั้นการออกแบบ ฐาน ข้อมูลต้องระมัดระวังการซ้ำซ้อนของข้อมูล

7 รูปแบบข้อมูลแบบเครือข่าย (Network data Model) ฐานข้อมูลแบบเครือข่ายมีความ คล้ายคลึงกับฐาน ข้อมูลแบบลำดับชั้น ต่างกันที่ โครงสร้างแบบเครือข่าย อาจจะมีการติดต่อหลาย ต่อหนึ่ง (Many-to-one) หรือ หลายต่อหลาย (Many-to-many) กล่าวคือลูก (Child) อาจมีพ่อ แม่ (Parent) มากกว่าหนึ่ง สำหรับตัวอย่าง ฐานข้อมูลแบบเครือข่ายใหลองพิจารณาการ จัดการข้อมูลของห้องสมุด ซึ่งรายการจะ ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ ที่อยู่ ประเภทหนังสือ และปีที่พิมพ์ ดังนั้นการจัดข้อมูล แบบเก่าจะทำให้ข้อมูลซ้ำซ้อนกันมาก

8 ข้อดีและข้อเสียของโครงสร้างแบบ เครือข่าย คือเรคอร์ดแต่ละประเภท สามารถใช้ เป็นเรคอร์ดนำได้โดยกล่าวถึงก่อน ส่วนการ ซ้ำซ้อนของข้อมูลจะมีน้อยมากเนื่องจากเรคอร์ด สมาชิกสามารถใช้ร่วมกันได้ เช่น รายละเอียด ของหนังสือหนึ่งเล่มอาจจะแต่งจากผู้แต่งหลาย คน จึงสามารถใช้ร่วมกันได้ ข้อเสีย ความสัมพันธ์ของเรคอร์ดประเภทต่างๆไม่ควรจะ เกิน 3 ประเภท เช่น ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ หากมีความสัมพันธ์หลายประเภท อาจจะ ออกแบบเครือข่ายไม่ได้หรือยุ่งยากขึ้น เนื่องจากมีข้อจำกัดในการออกแบบ

9 รูปแบบความสัมพันธ์ข้อมูล (Relation data model) เป็นลักษณะการออกแบบ ฐานข้อมูลโดยจัดข้อมูลให้อยู่ในรูปของตารางที่มี ระบบคล้ายแฟ้ม โดยที่ข้อมูลแต่ละแถว (Row) ของตารางจะแทนเรคอร์ด (Record) ส่วน ข้อมูลนแนวดิ่งจะแทนคอลัมน์ (Column) ซึ่งเป็น ขอบเขตของข้อมูล (Field) โดยที่ตารางแต่ละ ตารางที่สร้างขึ้นจะเป็นอิสระ ดังนั้นผู้ออกแบบ ฐานข้อมูลจะต้องมีการวางแผนถึงตารางข้อมูลที่ จำเป็นต้องใช้ เช่นระบบฐานข้อมูลบริษัทแห่ง หนึ่ง ประกอบด้วย ตารางประวัติพนักงาน ตาราง แผนกและตารางข้อมูลโครงการ แสดงประวัติ พนักงาน ตารางแผนก และตารางข้อมูลโครงการ

10 ข้อดีและข้อเสียของโครงสร้างแบบ สัมพันธ์ คือ สามารถสร้างตารางข้นมาใหม่โดย อาศัยหลักการทางคณิตศาสตร์และค้นหาว่า ข้อมูลในฐานข้อมูลมีข้อมูลร่วมกับตารางที่สร้าง ขึ้นมาใหม่หรือไม่ ถ้ามีก็ให้ประมวลผลโดยการ อ่านเพิ่มเติมปรับปรุงหรือยกเลิกรายการ ข้อเสีย คือ การศึกษาวิธีการเขียนโปรแกรมและใช้ ฐานข้อมูลจะต้องอิงหลักทฤษฏีทางคณิตสาศตร์ จึงทำให้การศึกษาเพิ่มเติมของผู้ใช้ ยากแก่การ เข้าใจ แต่ในปัจจุบันมีโปรแกรมการสร้าง ฐานข้อมูลหลายโปรแกรมที่พยายามทำให้การ เรียนรู้และการใช้ง่ายขึ้น เช่น โปรแกรมการสร้าง ฐานข้อมูลโดยใช้ภาษา SQL(Structured Query Language) เป็นต้น

11 แบบฝึกหัดเรื่อง การออกแบบฐานข้อมูล 1. การออกแบบฐานข้อมูล (Designing Databases) มีความสำคัญต่อการจัดการระบบ ฐานข้อมูลอย่างไร 2. รูปแบบข้อมูลแบบลำดับขั้น หรือโครงสร้าง แบบลำดับขั้นมีลักษณะอย่างไร 3. การติดต่อของข้อมูลแบบลำดับขั้นจำเป้น จะต้องอาศัยตัวชี้ (Pointer) ซึ่งสามารถแบ่งตัว ชี้ออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง 4. รูปแบบข้อมูลแบบเครือข่ายมีลักษณะ อย่างไร 5. จงบอกข้อดีและข้อเสียของโครงสร้างแบบ เครือข่ายมา 5 ข้อ 6. รูปแบบความสัมพันธ์ข้อมูลมีลักษณะอย่างไร 7. จงบอก ข้อดีและข้อเสียของโครงสร้างแบบ สัมพันธ์ มา 5 ข้อ


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบฐานข้อมูล (Designing Databases) มีความสำคัญต่อการจัดการระบบ ฐานข้อมูล (DBMS) ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลที่อยู่ ภายในฐานข้อมูลจะต้องศึกษาถึงความสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google