งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
เกมปริศนาลากเส้น คำชี้แจง : ให้นักเรียนวาดจุดลงในสมุด 9 จุดตามภาพ กติกาการเล่นเกมปริศนาลากเส้น มีจุด 9 จุด ตามที่กำหนดให้ในรูป จงลากเส้นตรง 4 เส้น ให้ผ่านจุดทั้ง 9 จุดนี้ โดยไม่ยกปากกา

2 การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายสัญลักษณ์ของผังงานได้ถูกต้อง 2. สามารถเลือกสัญลักษณ์และเขียนผังงาน (flowchart) ได้ถูกต้อง (P) 3. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

3 การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์

4 การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
กระบวนการแก้ปัญหา - ทำความเข้าใจปัญหา - วางแผนแก้ปัญหา - ดำเนินการแก้ปัญหา - ตรวจสอบการแก้ปัญหา

5 การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
กระบวนการแก้ปัญหา เริ่มต้น ทำความเข้าใจปัญหา วางแผนและออกแบบวิธีแก้ปัญหา ดำเนินการแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้ สำเร็จใช่หรือไม่ จบ นำไปใช้ ใช่ ปัญหา ไม่

6 การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ ความหมายของผังงาน (Flowchart)
เป็นเครื่องมือที่ใช้รูปภาพ แสดงถึงขั้นตอนการเขียนโปรแกรม หรือขั้นตอนในการแก้ปัญหาทีละขั้น และมีเส้นที่แสดงทิศทางการไหลของข้อมูลตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนกระทั่งได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้โดยง่าย

7 การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ วิธีการเขียนผังงานที่ดี
- ใช้สัญลักษณ์ตามที่กำหนดไว้ - ใช้ลูกศรแสดงทิศทางการไหลของข้อมูลจากบนลงล่างหรือซ้ายไปขวา - คำอธิบายในภาพควรสั้นกะทัดรัด และเข้าใจได้ง่าย - ทุกแผนภาพต้องมีลูกศรแสดงทิศทางเข้า-ออก - ไม่ควรโยงเส้นเชื่อมผังงานที่อยู่ไกลมาก ๆ ควรใช้สัญลักษณ์จุดเชื่อมต่อแทน - ผังงานควรมีการทดสอบความถูกต้องของการทำงานก่อนไปเขียนโปรแกรม

8 การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
สัญลักษณ์ของผังงาน จุดเริ่มต้น/สิ้นสุดของโปรแกรม ลูกศรแสดงทิศทางการทำงานของโปรแกรม ใช้แสดงการประมวลผล หรือการกำหนดค่าข้อมูลให้กับตัวแปร แสดงการนำเข้าข้อมูล หรือการแสดงผลลัพธ์ โดยไม่ระบุอุปกรณ์

9 การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ สัญลักษณ์ของผังงาน (ต่อ)
ใช้สำหรับสร้างเงื่อนไขเพื่อตัดสินใจ โดยจะมีเส้นออกจากรูปเพื่อแสดงทิศทางการทำงานต่อไป ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงหรือเป็นเท็จ แสดงการทำงานเป็นรอบ แสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพ แสดงผลลัพธ์หรือรายงานออกทางเครื่องพิมพ์

10 การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ สัญลักษณ์ของผังงาน (ต่อ)
แสดงจุดเชื่อมต่อของผังงานในหน้าเดียวกัน หรือเป็นจุดเชื่อมต่อของเส้นหลายเส้นที่มาจากหลายทิศทาง เพื่อจะไปสู่การทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เหมือนกัน จุดเชื่อมต่อในการขึ้นหน้าใหม่ ในกรณีที่ผังงานมีความยาวมากเกินกว่าที่จะแสดงพอในหนึ่งหน้า

11 การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
ตัวอย่าง : การจำลองความคิดเป็นผังงานแบบลำดับของขั้นตอนการใช้โทรศัพท์ เริ่ม ยกหูโทรศัพท์ กดหมายเลข สนทนา หยอดเหรียญเพิ่มเมื่อมีสัญญาณเตือน วางหูโทรศัพท์ จบ หยอดเหรียญ

12 การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
ตัวอย่าง : การจำลองความคิดเป็นผังงานแบบแบบเลือกของขั้นตอนการประเมินผลสอบ เริ่ม ทดสอบ ตรวจผลการสอบและคิดคะแนนที่สอบได้ คะแนนน้อยกว่า50% ใช่ไหม จบ สอบแก้ตัว จริง สอบผ่าน เท็จ

13 การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ แบบฝึกหัดเรื่อง การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
คำชี้แจง : ให้นักเรียนทำการแก้ปัญหาด้วยวิธีการแบบเขียนผังงาน (flowchart) 1. การจำลองความคิดเป็นผังงาน (flowchart) แบบลำดับ ของขั้นตอนการต้มมาม่า 2. การจำลองความคิดเป็นผังงาน (flowchart) แบบเลือกของขั้นตอนการ ตื่นนอนตอนเช้า


ดาวน์โหลด ppt การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google