งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแก้ปัญหาด้วย คอมพิวเตอร์ เกมปริศนา ลากเส้น คำชี้แจง : ให้นักเรียนวาดจุดลงในสมุด 9 จุดตามภาพ กติกาการเล่นเกมปริศนาลากเส้น มีจุด 9 จุด ตามที่กำหนดให้ในรูป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแก้ปัญหาด้วย คอมพิวเตอร์ เกมปริศนา ลากเส้น คำชี้แจง : ให้นักเรียนวาดจุดลงในสมุด 9 จุดตามภาพ กติกาการเล่นเกมปริศนาลากเส้น มีจุด 9 จุด ตามที่กำหนดให้ในรูป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแก้ปัญหาด้วย คอมพิวเตอร์ เกมปริศนา ลากเส้น คำชี้แจง : ให้นักเรียนวาดจุดลงในสมุด 9 จุดตามภาพ กติกาการเล่นเกมปริศนาลากเส้น มีจุด 9 จุด ตามที่กำหนดให้ในรูป จง ลากเส้นตรง 4 เส้น ให้ผ่านจุดทั้ง 9 จุด นี้ โดยไม่ยกปากกา

2 การแก้ปัญหาด้วย คอมพิวเตอร์ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายสัญลักษณ์ของผังงานได้ ถูกต้อง 2. สามารถเลือกสัญลักษณ์และเขียน ผังงาน (flowchart) ได้ถูกต้อง (P) 3. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ ได้รับมอบหมาย

3 การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์

4 กระบวนการ แก้ปัญหา - ทำความเข้าใจ ปัญหา - วางแผนแก้ปัญหา - ดำเนินการ แก้ปัญหา - ตรวจสอบการ แก้ปัญหา

5 การแก้ปัญหาด้วย คอมพิวเตอร์ กระบวนการแก้ปัญหา เริ่มต้น ทำความเข้าใจปัญหา วางแผนและออกแบบวิธีแก้ปัญหา ดำเนินการแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้ สำเร็จใช่หรือไม่ จบ นำไปใช้ ใช่ ปัญหา ไม่

6 การแก้ปัญหาด้วย คอมพิวเตอร์ ความหมายของผังงาน (Flowchart) เป็นเครื่องมือที่ใช้รูปภาพ แสดงถึง ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม หรือขั้นตอนใน การแก้ปัญหาทีละขั้น และมีเส้นที่แสดงทิศ ทางการไหลของข้อมูลตั้งแต่จุดเริ่มต้น จนกระทั่งได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ซึ่งจะ ทำให้ผู้อ่านสามารถอ่านและทำความเข้าใจ ได้โดยง่าย

7 การแก้ปัญหาด้วย คอมพิวเตอร์ วิธีการเขียนผังงาน ที่ดี - ใช้สัญลักษณ์ตามที่กำหนดไว้ - ใช้ลูกศรแสดงทิศทางการไหลของข้อมูลจาก บนลงล่างหรือซ้ายไปขวา - คำอธิบายในภาพควรสั้นกะทัดรัด และเข้าใจ ได้ง่าย - ทุกแผนภาพต้องมีลูกศรแสดงทิศทางเข้า - ออก - ไม่ควรโยงเส้นเชื่อมผังงานที่อยู่ไกลมาก ๆ ควรใช้สัญลักษณ์จุดเชื่อมต่อแทน - ผังงานควรมีการทดสอบความถูกต้องของการ ทำงานก่อนไปเขียนโปรแกรม

8 การแก้ปัญหาด้วย คอมพิวเตอร์ สัญลักษณ์ของ ผังงาน จุดเริ่มต้น / สิ้นสุดของ โปรแกรม ลูกศรแสดงทิศทางการทำงาน ของโปรแกรม แสดงการนำเข้าข้อมูล หรือการ แสดงผลลัพธ์ โดยไม่ระบุอุปกรณ์ ใช้แสดงการประมวลผล หรือการกำหนดค่าข้อมูลให้กับตัว แปร

9 การแก้ปัญหาด้วย คอมพิวเตอร์ สัญลักษณ์ของ ผังงาน ( ต่อ ) แสดงผลลัพธ์หรือรายงานออก ทางเครื่องพิมพ์ แสดงผลลัพธ์ออก ทางจอภาพ แสดงการทำงานเป็น รอบ ใช้สำหรับสร้างเงื่อนไขเพื่อ ตัดสินใจ โดยจะมีเส้นออกจากรูป เพื่อแสดงทิศทางการทำงานต่อไป ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงหรือเป็นเท็จ

10 การแก้ปัญหาด้วย คอมพิวเตอร์ แสดงจุดเชื่อมต่อของผังงานใน หน้าเดียวกัน หรือเป็นจุดเชื่อมต่อของเส้นหลาย เส้นที่มาจากหลายทิศทาง เพื่อจะ ไปสู่การทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เหมือนกัน จุดเชื่อมต่อในการขึ้นหน้าใหม่ ในกรณีที่ผังงานมีความยาวมาก เกินกว่าที่จะแสดงพอในหนึ่งหน้า สัญลักษณ์ของ ผังงาน ( ต่อ )

11 การแก้ปัญหาด้วย คอมพิวเตอร์ ตัวอย่าง : การจำลองความคิดเป็นผังงาน แบบลำดับของขั้นตอนการใช้โทรศัพท์ เริ่ม ยกหูโทรศัพท์ กดหมายเลข สนทนา หยอดเหรียญเพิ่มเมื่อมีสัญญาณเตือน วางหูโทรศัพท์ จบ หยอดเหรียญ

12 การแก้ปัญหาด้วย คอมพิวเตอร์ ตัวอย่าง : การจำลองความคิดเป็นผังงาน แบบแบบเลือกของขั้นตอนการประเมินผล สอบ เริ่ม ทดสอบ ตรวจผลการสอบและคิดคะแนนที่สอบได้ คะแนนน้อยกว่า 50% ใช่ไหม จบ สอบแก้ตัว จริง สอบผ่าน เท็จ

13 การแก้ปัญหาด้วย คอมพิวเตอร์ แบบฝึกหัดเรื่อง การแก้ปัญหาด้วย คอมพิวเตอร์ คำชี้แจง : ให้นักเรียนทำการแก้ปัญหาด้วย วิธีการแบบเขียนผังงาน (flowchart) 1. การจำลองความคิดเป็นผังงาน (flowchart) แบบลำดับ ของขั้นตอนการต้ม มาม่า 2. การจำลองความคิดเป็นผังงาน (flowchart) แบบเลือกของขั้นตอนการ ตื่น นอนตอนเช้า


ดาวน์โหลด ppt การแก้ปัญหาด้วย คอมพิวเตอร์ เกมปริศนา ลากเส้น คำชี้แจง : ให้นักเรียนวาดจุดลงในสมุด 9 จุดตามภาพ กติกาการเล่นเกมปริศนาลากเส้น มีจุด 9 จุด ตามที่กำหนดให้ในรูป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google