งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ ปัญหา ปัญหา อะไร ?. ปัญหา ของ คอมพิวเต อร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ ปัญหา ปัญหา อะไร ?. ปัญหา ของ คอมพิวเต อร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ ปัญหา ปัญหา อะไร ?

2 ปัญหา ของ คอมพิวเต อร์

3 หลักเกณฑ์ในการ วิเคราะห์ปัญหา ต้องการอะไร ต้องการอะไร ต้องการหน้าตาของผลลัพธ์ (Output) อย่างไร ต้องการหน้าตาของผลลัพธ์ (Output) อย่างไร ข้อมูลที่จะต้องนำเข้าให้คอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่จะต้องนำเข้าให้คอมพิวเตอร์ สถานที่เก็บข้อมูลที่นำเข้าให้ คอมพิวเตอร์ ( ตัวแปร ) สถานที่เก็บข้อมูลที่นำเข้าให้ คอมพิวเตอร์ ( ตัวแปร ) วิธีการหรือขั้นตอนที่กำหนดให้ คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ( เพื่อแสดงสิ่ง ที่ต้องการในข้อ 1 ตามรูปแบบในข้อ 2) วิธีการหรือขั้นตอนที่กำหนดให้ คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ( เพื่อแสดงสิ่ง ที่ต้องการในข้อ 1 ตามรูปแบบในข้อ 2)

4 ตัวอย่ าง การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ คอมพิวเตอร์คำนวณ หาค่าจ้างพนักงานเป็นรายชั่วโมง จากนั้นแสดงค่าจ้าง ที่คำนวณได้

5 จากโจทย์หรือ ปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ คอมพิวเตอร์คำนวณ หาค่าจ้างพนักงานเป็นรายชั่วโมง จากนั้นแสดงค่าจ้าง ที่คำนวณได้ คำนวณหาค่าจ้างของ พนักงานเป็นรายชั่วโมง สิ่งที่โจทย์ต้องการ

6 จากโจทย์หรือ ปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ คอมพิวเตอร์คำนวณ หาค่าจ้างพนักงานเป็นรายชั่วโมง จากนั้นแสดงค่าจ้าง ที่คำนวณได้ ต้องออกแบบเองแต่ละคน คิดไม่เหมือนกัน หน้าตาของผลลัพธ์ บางเลนเปเปอร์ มิลล์ รหัส ชื่อ - สกุล จำนวนชั่วโมง อัตรา / ชั่วโมง จำนวนเงิน 001 สมชาย ใจดี 6 45 270 002 ธงชัย พาศรี 10 45 450 xxx xxxxxxxx xx xx xxx รวมเงินที่ บริษัทต้องจ่าย xxxx

7 จากโจทย์หรือ ปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ คอมพิวเตอร์คำนวณ หาค่าจ้างพนักงานเป็นรายชั่วโมง จากนั้นแสดงค่าจ้าง ที่คำนวณได้ จำนวนชั่วโมงที่ พนักงานทำ ข้อมูลที่ต้องนำเข้าให้คอมพิวเตอร์ อัตราค่าแรงต่อ ชั่วโมง รหัส พนักงาน ชื่อ พนักงาน

8 จากโจทย์หรือ ปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ คอมพิวเตอร์คำนวณ หาค่าจ้างพนักงานเป็นรายชั่วโมง จากนั้นแสดงค่าจ้าง ที่คำนวณได้ Hours เก็บ จำนวนชั่วโมง ที่พนักงานทำ สถานที่เก็บข้อมูลที่นำเข้าให้คอมพิวเตอร์ Payrate เก็บ อัตราค่าแรง ต่อชั่วโมง Id เก็บ รหัส พนักงาน Name เก็บ ชื่อ - สกุล

9 วิธีการหรือขั้นตอนที่จะกำหนดให้ คอมพิวเตอร์ปฏิบัติ เริ่มต้น รับรหัสพนักงาน ชื่อ จำนวนชั่วโมง ค่าจ้างต่อชั่วโมง ค่าจ้างสุทธิ = จำนวนชั่วโมง x อัตรา ค่าจ้างต่อชั่วโมง แสดงผลลัพธ์ (Output) ตามที่ ออกแบบ จบการทำงาน

10 ใบงานที่ 1 จงวิเคราะห์ปัญหา การคำนวณเปลี่ยน หน่วยชั่วโมง ให้เป็น หน่วยวินาทีและ แสดงผลลัพธ์ที่ได้ จงวิเคราะห์ปัญหา การคำนวณเปลี่ยน หน่วยชั่วโมง ให้เป็น หน่วยวินาทีและ แสดงผลลัพธ์ที่ได้

11 ใบงานที่ 2 จงวิเคราะห์ปัญหา การคำนวณหาพื้นที่ สามเหลี่ยม และ แสดงผลลัพธ์ที่ คำนวณได้ จงวิเคราะห์ปัญหา การคำนวณหาพื้นที่ สามเหลี่ยม และ แสดงผลลัพธ์ที่ คำนวณได้


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ ปัญหา ปัญหา อะไร ?. ปัญหา ของ คอมพิวเต อร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google