งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

: E-Business Strategy กลยุทธ์การทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ": E-Business Strategy กลยุทธ์การทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8313315 : E-Business Strategy กลยุทธ์การทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
อาจารย์เมทินี อาดัม

2 คำอธิบายรายวิชา การใช้อินเทอร์เน็ตกับธุรกิจประเภทต่าง ๆ ปัจจัยที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจโดยใช้อินเทอร์เน็ต การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศที่เป็นพื้นฐานการสร้างการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบ ระบบลายเซ็นดิจิทัล การสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบ ระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์และการเชื่อมโยงกับธุรกิจ

3 จุดประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงแนวคิดและหลักการทำงานของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกับธุรกรรมประเภทต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในระบบการรักษาความปลอดภัยของการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์, ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศที่เป็นพื้นฐานของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์, ประเมินและเชื่อมโยงองค์ความรู้กับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ

4 การวัดผล Class Participation 10% Assignment 15% Project 20%
Midterm Exam 25% Final Exam 30% Total %

5 การประเมินผล ใช้วิธีอิงเกณฑ์ 80 – 100 A 75 – 79 B+ 70 – 74 B
65 – 69 C+ 60 – 64 C 55 – 59 D+ 50 – 54 D 0 – 49 E

6 Assignment I งานรายบุคคลชิ้นที่ 1 ( Individual Assignment )
ให้นักศึกษาสรุปเนื้อหา สาระ และองค์ความรู้ที่นักศึกษาได้รับจากการเรียนวิชา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับก่อนเรียนวิชากลยุทธ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ความยาวไม่เกิน 3 หน้า เขียนชื่อและรหัสนักศึกษาที่มุมบน ด้านขวา รวบรวมส่งในวันแรกของการเรียนวิชากลยุทธ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ คะแนน 5%

7 Assignment II งานรายบุคคลชิ้นที่ 2 ให้นักศึกษาตอบคำถามท้ายบทเรียนที่ 1
ส่งภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ก่อนเวลา น. คะแนน 10%

8 Project งานรายกลุ่มชิ้นที่ 1 นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 2 – 3 คน
ทำการค้นคว้า อธิบาย วิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะของการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ ตามหัวข้อที่อาจารย์จะจัดให้ โดยแต่ละกลุ่มจะต้องไม่ทำซ้ำในหัวข้อเดียวกัน จัดทำเป็นรูปเล่มรายงานขนาดเล็ก โดยการเย็บมุมซ้าย และมีจำนวนหน้ารายงานไม่เกิน 10 แผ่น โดยส่วนของเนื้อหาและรายละเอียดของงานรายกลุ่มชิ้นที่ 1 นี้จะทำการแจ้งให้ทราบในการเข้าชั้นเรียนครั้งที่ 5 ก่อนสอบกลางภาค กำหนดส่งหลังสอบกลางภาคเรียนที่ 2 และจะมีการนำเสนอหน้าชั้นเรียนในสัปดาห์ถัดจากกำหนดส่งงาน คะแนน 20%

9 Office Hours วันจันทร์ 13.30 – 16.30 วันพุธ 13.30 – 16.30
วันจันทร์ – 16.30 วันพุธ – 16.30 วันพฤหัส – 12.30 วันศุกร์ – 12.30 Website :


ดาวน์โหลด ppt : E-Business Strategy กลยุทธ์การทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google