งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8313315 : E-Business Strategy กลยุทธ์การทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ อาจารย์เมทินี อาดัม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8313315 : E-Business Strategy กลยุทธ์การทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ อาจารย์เมทินี อาดัม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8313315 : E-Business Strategy กลยุทธ์การทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ อาจารย์เมทินี อาดัม

2 คำอธิบายรายวิชา การใช้อินเทอร์เน็ตกับธุรกิจประเภทต่าง ๆ ปัจจัยที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจโดยใช้ อินเทอร์เน็ต การออกแบบและพัฒนาระบบ สารสนเทศที่เป็นพื้นฐานการสร้างการพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัยและการ ตรวจสอบ ระบบลายเซ็นดิจิทัล การสร้างความ เชื่อมั่นให้กับระบบ ระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ และการเชื่อมโยงกับธุรกิจ

3 จุดประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงแนวคิดและหลักการทำงาน ของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกับธุรกรรมประเภท ต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและตระหนักใน ระบบการรักษาความปลอดภัยของการทำธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์, ออกแบบและพัฒนา ระบบสารสนเทศที่เป็นพื้นฐานของธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์, ประเมินและ เชื่อมโยงองค์ความรู้กับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประเภท ต่าง ๆ

4 การวัดผล Class Participation10% Assignment15% Project20% Midterm Exam25% Final Exam30% Total100%

5 การประเมินผล ใช้วิธีอิงเกณฑ์ 80 – 100A 75 – 79B+ 70 – 74B 65 – 69C+ 60 – 64C 55 – 59D+ 50 – 54D 0 – 49E

6 Assignment I งานรายบุคคลชิ้นที่ 1 ( Individual Assignment ) – ให้นักศึกษาสรุปเนื้อหา สาระ และองค์ความรู้ที่ นักศึกษาได้รับจากการเรียนวิชา พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับก่อนเรียนวิชา กลยุทธ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ – ความยาวไม่เกิน 3 หน้า – เขียนชื่อและรหัสนักศึกษาที่มุมบน ด้านขวา – รวบรวมส่งในวันแรกของการเรียนวิชากลยุทธ์ธุรกิจ อิเล็กทรอนิกส์ – คะแนน 5%

7 Assignment II งานรายบุคคลชิ้นที่ 2 – ให้นักศึกษาตอบคำถามท้ายบทเรียนที่ 1 – เขียนหรือพิมพ์ใส่กระดาษ A4 เขียนชื่อ และรหัส นักศึกษาที่มุมบน ด้านขวา – ส่งภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ก่อนเวลา 16.30 น. – คะแนน 10%

8 Project งานรายกลุ่มชิ้นที่ 1 – นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 2 – 3 คน – ทำการค้นคว้า อธิบาย วิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะของการ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ ตามหัวข้อที่อาจารย์จะจัด ให้ – โดยแต่ละกลุ่มจะต้องไม่ทำซ้ำในหัวข้อเดียวกัน – จัดทำเป็นรูปเล่มรายงานขนาดเล็ก โดยการเย็บมุมซ้าย และ มีจำนวนหน้ารายงานไม่เกิน 10 แผ่น – โดยส่วนของเนื้อหาและรายละเอียดของงานรายกลุ่มชิ้นที่ 1 นี้จะทำการแจ้งให้ทราบในการเข้าชั้นเรียนครั้งที่ 5 ก่อนสอบ กลางภาค – กำหนดส่งหลังสอบกลางภาคเรียนที่ 2 และจะมีการนำเสนอ หน้าชั้นเรียนในสัปดาห์ถัดจากกำหนดส่งงาน – คะแนน 20%

9 Office Hours วันจันทร์ 13.30 – 16.30 วันพุธ 13.30 – 16.30 วันพฤหัส 08.30 – 12.30 วันศุกร์ 08.30 – 12.30 E-mail : metinee.a@hotmail.commetinee.a@hotmail.com Website :http://ajmetinee.wordpress.com


ดาวน์โหลด ppt 8313315 : E-Business Strategy กลยุทธ์การทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ อาจารย์เมทินี อาดัม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google