งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดกิจกรรมการ เรียนรู้แบบการทำ โครงงาน การจัดกิจกรรมการ เรียนรู้แบบการทำ โครงงาน บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดกิจกรรมการ เรียนรู้แบบการทำ โครงงาน การจัดกิจกรรมการ เรียนรู้แบบการทำ โครงงาน บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดกิจกรรมการ เรียนรู้แบบการทำ โครงงาน การจัดกิจกรรมการ เรียนรู้แบบการทำ โครงงาน บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 ลำดับขั้น 1. วางเค้าโครงงานที่จะสร้าง ( คิดเบื้องต้นว่าจะทำ อะไร ) 2. รวบรวมข้อมูลหรือสื่อข้อมูล เช่น เสียง รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ 3. ศึกษาการใช้เครื่องมือ 4. สร้างชิ้นงาน 5. สะท้อนความคิด 6. ปรับปรุง 7. นำเสนอ 8. ประเมิน 9. แบ่งปันความรู้

3 ลำดับขั้นที่ 1 วางเค้า โครงงานที่จะสร้าง เป็นการระดมความคิดและวางแผนงาน ที่จะสร้างในประเด็นต่อไปนี้ – เนื้อหาที่จะนำมาสร้าง – รูปแบบหรือวิธีการนำเสนอที่เหมาะสมกับ เนื้อหา – สคริปต์หรือบทหรือลำดับการนำเสนอเนื้อหา – หน้าที่ของแต่ละคนในทีม อาจใช้โปรแกรมแผนที่ความคิด เช่น freemind ช่วยในการระดมความคิดและ การวางแผน

4 ลำดับขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูล หรือสื่อข้อมูล เป็นการจัดเตรียมวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ โดยการสืบค้น หรือรวบรวมจากแหล่งที่ มีสื่อ หรือสร้างขึ้นเอง โดยจัดทำให้อยู่ ในรูปของแฟ้มสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น แฟ้มภาพ แฟ้มเสียง แฟ้มข้อความ เป็น ต้น จัดวางโครงร่างของระบบการจัดเก็บ สื่อ ชื่อของโฟลเดอร์ ชื่อของแฟ้ม เพื่อ ใช้สื่อให้ทีมงานเข้าใจตรงกัน

5 ลำดับขั้นที่ 3 ศึกษาการใช้ เครื่องมือ เป็นการศึกษาเครื่องมือในระดับ ขั้นต้นเพื่อการใช้งานได้ในระดับ หนึ่ง และจะเรียนรู้เครื่องมือเพิ่มขึ้น ในระหว่างการสร้างงาน เมื่อสร้างงานเสร็จ จะทำให้เกิดการ เรียนรู้ทั้งเนื้อหาของงาน และ เทคโนโลยีที่ใช้สร้าง

6 ลำดับขั้นที่ 4 สร้างชิ้นงาน เป็นการลงมือสร้างเนื้อหาจริงพร้อม การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี ที่มีครูและ เพื่อนเป็นผู้ช่วยเหลือให้คำแนะนำ เครื่องมือที่เหมาะสมในการนำมาช่วย ในการสร้างงาน เป็นการเปิดโอกาสให้ใช้ทักษะการ แก้ปัญหา และการพบความสำเร็จ ความภูมิใจที่แก้ปัญหาได้ และ ช่วยเหลือเพื่อน สร้างพลังของการเรียนรู้และการสัมผัส กับเนื้อหาด้วยตัวของนักเรียน ก่อให้เกิดกระบวนการคิด การ สร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา

7 ลำดับขั้นที่ 5 สะท้อน ความคิด เมื่อทำการสร้างมาได้ระดับหนึ่ง ควรได้ มีการนำเสนอถึงความก้าวหน้าของงาน ที่ได้ทำ ช่วยให้เข้าใจว่าจะทำอะไรต่อไปมาก ขึ้น ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกัน จากการให้ข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะจากเพื่อนและครู ควรมีการสะท้อนความคิดเป็นระยะ หรือทุกลำดับขั้นตอน

8 ลำดับขั้นที่ 6 ปรับปรุง เมื่อผ่านการสะท้อนความคิด แต่ละครั้ง นำข้อคิดเห็นและ เสนอแนะที่ได้รับไปปรับปรุง แก้ไข

9 ลำดับขั้นที่ 7 นำเสนอ เป็นขั้นตอนการนำเสนองานที่ได้สร้าง เสร็จแล้ว เป็นการฝึกทักษะการนำเสนอ การกล้า แสดงออก เป็นแรงจูงใจในการทำงานให้แล้วเสร็จ

10 ลำดับขั้นที่ 8 ประเมิน เป็นการประเมินตามเกณฑ์ที่ได้ตก ลงกันไว้ก่อนเริ่มการทำโครงงาน ใช้การประเมินทางเลือกตามสภาพ จริงของงานที่สร้าง

11 ลำดับขั้นที่ 9 แบ่งปันความรู้ เป็นขั้นตอนของการส่งงานเพื่อแบ่งปัน สิ่งที่มีให้ผู้อื่นได้ศึกษา (Share) เมื่อผ่านขั้นตอนการประเมินตามเกณฑ์ ที่กำหนดแล้ว ปรับแก้ไขตามข้อแนะนำ ตรวจสอบการนำไปใช้งานตามรูปแบบที่ เหมาะสมกับสื่อกลาง เช่นใช้งานผ่าน แผ่นซีดีรอม หรือใช้งานบนเว็บเพจ

12 จบจบ


ดาวน์โหลด ppt การจัดกิจกรรมการ เรียนรู้แบบการทำ โครงงาน การจัดกิจกรรมการ เรียนรู้แบบการทำ โครงงาน บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google