งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการทำโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการทำโครงงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการทำโครงงาน
บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 ลำดับขั้น วางเค้าโครงงานที่จะสร้าง (คิดเบื้องต้นว่าจะทำอะไร)
รวบรวมข้อมูลหรือสื่อข้อมูล เช่น เสียง รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ ศึกษาการใช้เครื่องมือ สร้างชิ้นงาน สะท้อนความคิด ปรับปรุง นำเสนอ ประเมิน แบ่งปันความรู้

3 ลำดับขั้นที่ 1 วางเค้าโครงงานที่จะสร้าง
เป็นการระดมความคิดและวางแผนงานที่จะสร้างในประเด็นต่อไปนี้ เนื้อหาที่จะนำมาสร้าง รูปแบบหรือวิธีการนำเสนอที่เหมาะสมกับเนื้อหา สคริปต์หรือบทหรือลำดับการนำเสนอเนื้อหา หน้าที่ของแต่ละคนในทีม อาจใช้โปรแกรมแผนที่ความคิด เช่น freemind ช่วยในการระดมความคิดและการวางแผน

4 ลำดับขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลหรือสื่อข้อมูล
เป็นการจัดเตรียมวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ โดยการสืบค้น หรือรวบรวมจากแหล่งที่มีสื่อ หรือสร้างขึ้นเอง โดยจัดทำให้อยู่ในรูปของแฟ้มสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น แฟ้มภาพ แฟ้มเสียง แฟ้มข้อความ เป็นต้น จัดวางโครงร่างของระบบการจัดเก็บสื่อ ชื่อของโฟลเดอร์ ชื่อของแฟ้ม เพื่อใช้สื่อให้ทีมงานเข้าใจตรงกัน

5 ลำดับขั้นที่ 3 ศึกษาการใช้เครื่องมือ
เป็นการศึกษาเครื่องมือในระดับขั้นต้นเพื่อการใช้งานได้ในระดับหนึ่ง และจะเรียนรู้เครื่องมือเพิ่มขึ้นในระหว่างการสร้างงาน เมื่อสร้างงานเสร็จ จะทำให้เกิดการเรียนรู้ทั้งเนื้อหาของงาน และเทคโนโลยีที่ใช้สร้าง

6 ลำดับขั้นที่ 4 สร้างชิ้นงาน
เป็นการลงมือสร้างเนื้อหาจริงพร้อมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี ที่มีครูและเพื่อนเป็นผู้ช่วยเหลือให้คำแนะนำเครื่องมือที่เหมาะสมในการนำมาช่วยในการสร้างงาน เป็นการเปิดโอกาสให้ใช้ทักษะการแก้ปัญหา และการพบความสำเร็จ ความภูมิใจที่แก้ปัญหาได้ และช่วยเหลือเพื่อน สร้างพลังของการเรียนรู้และการสัมผัสกับเนื้อหาด้วยตัวของนักเรียน ก่อให้เกิดกระบวนการคิด การสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา

7 ลำดับขั้นที่ 5 สะท้อนความคิด
เมื่อทำการสร้างมาได้ระดับหนึ่ง ควรได้มีการนำเสนอถึงความก้าวหน้าของงานที่ได้ทำ ช่วยให้เข้าใจว่าจะทำอะไรต่อไปมากขึ้น ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน จากการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเพื่อนและครู ควรมีการสะท้อนความคิดเป็นระยะ หรือทุกลำดับขั้นตอน

8 ลำดับขั้นที่ 6 ปรับปรุง
เมื่อผ่านการสะท้อนความคิดแต่ละครั้ง นำข้อคิดเห็นและเสนอแนะที่ได้รับไปปรับปรุงแก้ไข

9 ลำดับขั้นที่ 7 นำเสนอ เป็นขั้นตอนการนำเสนองานที่ได้สร้างเสร็จแล้ว
เป็นการฝึกทักษะการนำเสนอ การกล้าแสดงออก เป็นแรงจูงใจในการทำงานให้แล้วเสร็จ

10 ลำดับขั้นที่ 8 ประเมิน เป็นการประเมินตามเกณฑ์ที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนเริ่มการทำโครงงาน ใช้การประเมินทางเลือกตามสภาพจริงของงานที่สร้าง

11 ลำดับขั้นที่ 9 แบ่งปันความรู้
เป็นขั้นตอนของการส่งงานเพื่อแบ่งปันสิ่งที่มีให้ผู้อื่นได้ศึกษา (Share) เมื่อผ่านขั้นตอนการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว ปรับแก้ไขตามข้อแนะนำ ตรวจสอบการนำไปใช้งานตามรูปแบบที่เหมาะสมกับสื่อกลาง เช่นใช้งานผ่านแผ่นซีดีรอม หรือใช้งานบนเว็บเพจ

12 จบ


ดาวน์โหลด ppt การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการทำโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google