งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน

2 นวัตกรรม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน แปลว่า การก่อสร้าง
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน แปลว่า การก่อสร้าง ในวงการศึกษา แปลว่า การทำขึ้นใหม่ สิ่งที่ทำขึ้นใหม่ ได้แก่ แนวคิด แนวทาง ระบบ รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ สื่อและเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวกับการศึกษา ซึ่งได้รับการคิดค้นและจัดทำขึ้นใหม่เพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ทางการศึกษา

3 คุณสมบัติของนวัตกรรมทางการศึกษา
เป็นสิ่งใหม่ทั้งหมด /เพียงบางส่วน ยังไม่มีการนำไปใช้ หรือ เป็นสิ่งใหม่ในช่วงเวลาหนึ่ง และเก่าในอีกช่วงเวลา เป็นสิ่งใหม่ที่ได้รับการยอมรับ นำไปใช้บ้างแล้ว แต่ยัง ไม่แพร่หลาย เป็นสิ่งใหม่ที่ได้รับการยอมรับ แต่ยังไม่เป็นส่วนหนึ่ง ของงานปกติ เป็นสิ่งใหม่ กำลังอยู่ในกระบวนการพิสูจน์ ทดสอบว่าใช้ได้ผลมากน้อย เพียงใดในบริบทนั้น

4 ลักษณะของนวัตกรรมที่ได้รับความสนใจ และยอมรับนำไปใช้อย่างกว้างขวาง
1. ไม่ซับซ้อนและยากเกินไป 2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายแพงจนเกินไป 3. สามารถอำนวยความสะดวกในการใช้ 4. ไม่กระทบกระเทือนต่อบริบทเดิมมากนักให้ผลชัดเจน

5 ระดับการยอมรับนวัตกรรม
1. ระดับการรับรู้ เป็นการยอมรับอย่างคร่าวๆหรืออย่างผิวเผิน 2. ระดับการสนใจ เป็นการยอมรับในระดับมากขึ้นกว่าระดับแรก คือ รับรู้และเริ่มให้ความสนใจเนื่องจากสอดคล้องกับ ปัญหาและความต้องการของตน 3. ระดับการชั่งใจ ในระดับนี้จะมีการคิดไตร่ตรองถึงผลดี ผลเสีย และความเป็นไปได้ 4. ระดับการทดลองใช้ เป็นการตัดสินใจทดลองใช้ ในขอบเขตจำกัด เพื่อดูผลว่าใช้ได้จริงหรือไม่ 5. ระดับการใช้ เป็นการยอมรับในระดับสูงสุด เนื่องจากทดลองใช้แล้ว เกิดประโยชน์เป็นที่น่าพอใจ มีคุณค่าพอที่จะใช้อย่างต่อเนื่อง

6 การพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน
1. การระบุปัญหา 2. การกำหนดจุดมุ่งหมาย 3. การศึกษาข้อจำกัด 4. การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม 5. การทดลองใช้ 6. การเผยแพร่ 6.1 การเผยแพร่ที่อิงการใช้อำนาจสนับสนุนจากระดับสูง 6.2 การเผยแพร่แบบใช้มนุษยสัมพันธ์ 6.3 การเผยแพร่การใช้นวัตกรรม 6.4 การเผยแพร่แบบผสม 7. การยอมรับ หรือต่อต้านนวัตกรรมนั้น

7 ศึกษาคำต่อไปนี้ พร้อมทั้งอธิบายความเกี่ยวข้องกับ การเรียนการสอน
teaching kit audio teleconference / video teleconference non – graded school internet virtual classroom multimedia


ดาวน์โหลด ppt นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google