งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใช้ประกอบการคัดกรองนักเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา  ใช้ประกอบการคัดกรองนักเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – 6 ปีที่ 1 – 6  อายุระหว่าง 6 -13 ปี 11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใช้ประกอบการคัดกรองนักเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา  ใช้ประกอบการคัดกรองนักเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – 6 ปีที่ 1 – 6  อายุระหว่าง 6 -13 ปี 11."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ใช้ประกอบการคัดกรองนักเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา  ใช้ประกอบการคัดกรองนักเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – 6 ปีที่ 1 – 6  อายุระหว่าง 6 -13 ปี 11 เดือน  มีสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิสซึม

3 เป็นแบบคัดกรองที่สร้างขึ้นมาของ 2 หน่วยงาน  โรงเรียนสาธิตแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (Kasetsart University Laboratory School Center for Education Research and Development –KUS ) สาขาวิชาจิตเวช เด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ( Faculty Medicine Siriraj Hospital - SI)

4 แบบคัดกรอง มีทั้งหมด 6 ส่วน ส่วน ก สำหรับผู้ตอบแบบคัดกรอง ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบ คัดกรอง ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบ คัดกรอง ส่วนที่ 2 ข้อมูลนักเรียน ส่วนที่ 2 ข้อมูลนักเรียน ส่วน ข สำหรับผู้ประเมิน ส่วนที่ 3 อายุนักเรียน ส่วนที่ 3 อายุนักเรียน ส่วนที่ 4 เกณฑ์การแปล ผลคะแนน ส่วนที่ 4 เกณฑ์การแปล ผลคะแนน

5 ส่วน ข สำหรับผู้ประเมิน ส่วนที่ 5 การแปลผลคะแนน ส่วนที่ 5 การแปลผลคะแนน ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็น ประโยชน์ต่อเด็ก ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็น ประโยชน์ต่อเด็ก

6  ด้านที่ 1 KUS – SI Rating Scale 1: ADHD มี ข้อความ 30 ข้อ  ด้านที่ 2 KUS – SI Rating Scale 2: LD –Reading มีข้อความ 20 ข้อ  ด้านที่ 3 KUS – SI Rating Scale 3: LD-Written Expression มีข้อความ 20 ข้อ  ด้านที่ 4 KUS – SI Rating Scale 4: LD- Mathemtics มีข้อความ 20 ข้อ  ด้านที่ 5 KUS – SI Rating Scale 5: Autism /PDDs มีข้อความ 40 ข้อ

7  ผู้ให้คะแนนในแต่ละข้อความที่บ่งบอก พฤติกรรมของแบบคัดกรอง KUS – SI ทั้ง 5 ด้าน  ต้องเป็นครู - อาจารย์ที่สอนภาษาไทยและ คณิตศาสตร์ คุ้นเคยกับเด็กเป็นอย่างดี  มีโอกาสสอนหรือใกล้ชิดกับนักเรียน อย่างน้อย 1 ภาคเรียน

8 คือครู / อาจารย์ บุคลากร ทางการศึกษาหรือนักจิตวิทยา ที่ได้รับการฝึกอบรมในการใช้ แบบคัดกรองจากผู้เชี่ยวชาญ

9  ส่วน ก. สำหรับผู้ตอบแบบคัดกรอง 1) ครูคณิตศาสตร์ และครูภาษาไทย อย่างน้อย 2 ท่าน - ครูภาษาไทย ประเมินด้านที่ 1, 2, 3 และ 5 - ครูคณิตศาสตร์ ประเมินด้าน 1,4, และ 5 - ครูสอนทั้งภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ประเมิน ด้านที่ 1,2,3,4, และ 5 2) กรอกข้อมูลส่วนที่ 1, 2 และประเมินพฤติกรรมทั้ง 5 ด้านชัดเจนถูกต้องตามความเป็นจริงเพื่อนำผล คะแนนมาวิเคราะห์พฤติกรรมได้อย่างถูกต้อง

10  อ่านคำชี้แจงการตอบแบบคัดกรอง แต่ละด้านให้ รอบคอบให้ตรงกับพฤติกรรมราย ข้อ  ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่เป็น ประโยชน์ต่อการเข้าใจ พฤติกรรมและการช่วยเหลือ นักเรียนในส่วนที่ 6

11  ส่วน ข สำหรับผู้ประเมิน - คำนวณอายุตามปฏิทินของนักเรียนในส่วน ที่ 3 - คำนวณคะแนนดิบพร้อมบันทึกคะแนนดิบ ในส่วนที่ 5 - นำคะแนนดิบที่ได้จากการประเมินไปแปลง เป็นคะแนนที่ (T- Score) และแปลผลคะแนนแต่ละด้านว่า นักเรียนอยู่ ในกลุ่มใด ในส่วนที่ 4 - บันทึกข้อมูลสรุปผลให้ครบทุกช่อง พร้อม ให้ข้อเสนอแนะ ในส่วนที่ 5

12

13


ดาวน์โหลด ppt ใช้ประกอบการคัดกรองนักเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา  ใช้ประกอบการคัดกรองนักเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – 6 ปีที่ 1 – 6  อายุระหว่าง 6 -13 ปี 11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google