งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทบทวนทฤษฎีหลักสูตร ดร. อมรา เขียวรักษา 1 เซเลอร์และอเล็กซานเดอร์ (Saylor and Alexander. 1974 : 7) กล่าวว่า การ พัฒนาหลักสูตรหมายถึงการทำหลักสูตรที่มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทบทวนทฤษฎีหลักสูตร ดร. อมรา เขียวรักษา 1 เซเลอร์และอเล็กซานเดอร์ (Saylor and Alexander. 1974 : 7) กล่าวว่า การ พัฒนาหลักสูตรหมายถึงการทำหลักสูตรที่มี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ทบทวนทฤษฎีหลักสูตร ดร. อมรา เขียวรักษา 1

3 เซเลอร์และอเล็กซานเดอร์ (Saylor and Alexander. 1974 : 7) กล่าวว่า การ พัฒนาหลักสูตรหมายถึงการทำหลักสูตรที่มี อยู่แล้วให้ ดีขึ้น หรือการจัดทำหลักสูตร ขึ้นมาใหม่โดยไม่มีหลักสูตรเดิมเป็นพื้นฐาน เลย ความหมายของการพัฒนาหลักสูตรจะ รวมไปถึงการผลิตเอกสารต่าง ๆ สำหรับ ผู้เรียนด้วย นอกจากคำว่าการพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) แล้ว ยังมีคำ อื่นที่มีความหมายใกล้เคียงกัน หรือทำนอง เดียวกัน หรือแตกต่างกันเพียงรายละเอียดที่ ต้องการเน้น เช่น การปรับปรุงหลักสูตร (Curriculum Improvement) การสร้าง หลักสูตร (Curriculum Construction) การ วางแผนหลักสูตร (Curriculum Planning) การออกแบบหลักสูตร (Curriculum Design) และการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร (Curriculum Change) เป็นต้น ความหมายของการ พัฒนาหลักสูตร 2

4 ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงมีความหมาย 2 แนว ดังนี้ 1. การปรับปรุงหลักสูตร หมายถึงการปรับปรุงแก้ไข ทีละเล็กละน้อยเรื่อยไป เป็นการปรับปรุงในส่วนปลีกย่อย แต่โครงสร้างส่วนใหญ่ยังคงเดิม 2. การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ขนาดใหญ่มุ่งให้เกิดสิ่งใหม่ในหลักสูตรทั้งหมด หรือเป็นการสร้าง หลักสูตรใหม่ 3

5 กิจกรรม “ ปลูกเรือน ” จุดประสงค์กิจกรรมต้องการให้ได้ข้อคิดในการพัฒนา หลักสูตร สื่อที่ใช้ ดินน้ำมัน บัตรงาน และใบความรู้ เรื่อง ข้อคิดในการ พัฒนาหลักสูตร กิจกรรม : แบ่งกลุ่มๆละ 3 คน รับบัตรงาน ในบัตรงานจะ อธิบายวิธีการทำกิจกรรม “ ปลูกเรือน ” วิธีการคือ ให้สมาชิกใน กลุ่ม 2 คน สร้างบ้านให้อีกคนหนึ่งอยู่อย่างมีความสุข ( สมมติ ว่าในห้องเรียนมี 3 กลุ่ม ) จัดให้กลุ่มที่ 1 สร้างบ้านโดยไม่ต้อง ถามผู้ที่จะมาอยู่ และให้ผู้ที่จะมาอยู่มารับใบความรู้จากครูไป ศึกษา กลุ่มที่ 2 ก่อนลงมือสร้างบ้านให้ถามผู้ที่จะอยู่ว่าชอบ บ้านลักษณะไหน แบบใด และให้ผู้ที่จะมาอยู่มารับใบความรู้ จากครูไปศึกษา กลุ่มที่ 3 ก่อนสร้างบ้านให้ถามผู้ที่จะอยู่ว่า ชอบบ้านลักษณะไหน แบบใด และลงมือช่วยกันสร้างทั้ง 3 คน 4

6 กิจกรรม “ ปลูกเรือน ” ( ต่อ ) เมื่อสร้างเสร็จแล้วให้ผู้ที่จะมาอยู่บอกว่าชอบหรือไม่ อย่างไร และถ้าไม่ถูกใจ จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง อะไรบ้าง อย่างไร ให้ผู้ที่อ่านใบความรู้สรุปให้เพื่อนๆ สมาชิกทั้งชั้นฟัง ว่า ข้อคิดในการสร้างหลักสูตรมีอะไรบ้าง อย่างไร และมี ความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องที่ได้อ่าน สมาชิกที่สร้างบ้านเสนอความคิดเห็นในการทำกิจกรรม ครั้งนี้ ครูผู้สอนสรุปเชื่อมโยงกิจกรรม ” ปลูกเรือน ” กับข้อคิดใน การพัฒนาหลักสูตร ประเมินผล : สังเกตพฤติกรรม และการนำเสนอความ คิดเห็น 5

7 ข้อคิดในการพัฒนาหลักสูตร ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ เช่น – ความต้องการของสังคมในแง่ผู้ใช้ผลผลิต – ความต้องการของสังคมในแง่สิ่งแวดล้อม – ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน – ความก้าวหน้าทางวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาหลักสูตรต้องกระทำให้ครบ 5 ขั้นตอน คือ – การกำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร – การเลือกและการจัดเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ – การนำหลักสูตรไปใช้ – การประเมินหลักสูตร – การปรับปรุงหลักสูตร 6

8 ข้อคิดในการพัฒนาหลักสูตร ( ต่อ ) หลักสูตรที่ดีต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ – การบริหารหลักสูตร – การจัดแผนการเรียนการสอน – วิธีสอนและคุณสมบัติของผู้สอน – สถานที่ สื่อการเรียนการสอน – หนังสือหรือตำราเรียน ต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ และเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 7

9 ฝากสุภาษิตไทย ปลูกเรือนตามใจผู้ อยู่ ผูกอู่ตามใจผู้นอน 8

10 กิจกรรมฝากให้ทำ แบ่ง 5 กลุ่ม เพื่อวิเคราะห์พื้นฐานที่เกี่ยวกับการ พัฒนาหลักสูตร ว่ามีทฤษฎีใดบ้าง มีความจำเป็น อย่างไรที่ต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจก่อนพัฒนา หลักสูตร ( นำเสนอสัปดาห์ที่ 5) – พื้นฐานทางปรัชญา ( จิตรลดา ) – พื้นฐานทางสังคม ( วีรยุทธ ) – พื้นฐานทางจิตวิทยา ( เพ็ญนี ) – พื้นฐานทางเศรษฐกิจและการเมือง ( บุญเลิศ ) – การวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการและความ จำเป็นของท้องถิ่น ( กรณีหลักสูตรท้องถิ่น ) ( นิติธาร ) 9


ดาวน์โหลด ppt ทบทวนทฤษฎีหลักสูตร ดร. อมรา เขียวรักษา 1 เซเลอร์และอเล็กซานเดอร์ (Saylor and Alexander. 1974 : 7) กล่าวว่า การ พัฒนาหลักสูตรหมายถึงการทำหลักสูตรที่มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google